Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL-6 Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si de canalizare in Municipiul Vulcan


Anunt de participare (utilitati) numarul 134002/15.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apa Serv Valea Jiului S.A.
Adresa postala: str. Cuza Voda, nr. 23, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332034, Romania, Punct(e) de contact: Zbora Claudiu, Tel. +40 254543144, Email: [email protected], Fax: +40 254546672, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional unic pe Valea Jiului pentru alimentare cu apa /apa uzata
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
CL-6 Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si de canalizare in Municipiul Vulcan
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Vulcan
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si de canalizare in Municipiul Vulcan, Valea Jiului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232431-2-Statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de executie pentru reabilitarea si extinderea retelelor de apa si apa uzata in Municipiul Vulcan:
-extindere si reabilitare retele de apa in lungime de peste 8, 8 km
-extindere si reabilitare retele de canalizare in lungime de peste 15, 2 km.
-constructie statii de pompare ape uzate 3 bucati
Valoarea estimata fara TVA: 20, 318, 627RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 300.000 leiPerioada de valabilitate a garantiei pentru participare este 165 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: - scrisoaredegarantiebancara conformFormularuluiIV.2 in original;
- Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari ? original; sau - Ordin de plata emis in favoarea autoritatii contractante in contul pentru garantiile de participare nr. RO74PIRB2202723447001000 deschislaPireus Bank Petrosani cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor sau in original;Garantia trebuie sa fie irevocabila.Ofertantul va completa o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse ca inacceptabile in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. 925/2006. In urma respingerii de catre CNSC a contestatiei formulata de catre ofertant se vor retine sumele precizate la art. 278^1 alin. 1 din OUG 34/2006 ? 9.592 RON 10% din pretul contractului, fara TVA Garantia de buna executie se va constituiprintr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract si care va fi valabila pe o durata de 24 luni calendaristice. Garantia de buna executie se va constitui si se va depune (in original) de prestator la sediul achizitorului, in perioada de valabilitate a ofertei si inainte de data stabilita pentru semnarea contractului.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (4) din H.G. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene=85, 00 % ; Cofinantare nationala=15, 00%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind calitatea de participant la procedura? Formular III/a 1
2.Certificat de participare la procedura cu oferta independenta - Formular III/a 1.1
3.Acorduri/contracte de asociere (daca este cazul) - se va completa de ofertant Formular III/a.2
NOTA: autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii numai in cazul in care oferta este castigatoare;se solicita nominalizarea liderului de asociatie; se solicita pastrarea asocierii pe toata durata executieicontractului de achizitie publica; acceptul ca decontarile se vor face pe liderul de asociatie.
4.Acorduri/contracte de subcontractare (daca este cazul) - se va completa de ofertant Formular III/a.3 NOTA: autoritatea contractanta solicita legalizarea subcontractarii numai in cazul in care oferta este castigatoare;
5.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazutede art. 181 din OUG34/2006 - Formular III/a 4
6.Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul III/a 5 - Declaratie privind eligibilitatea, prin care demonstreaza faptul ca nu se incadreaza in nici una dintre situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006.In cazul in care ofertantul prezinta sustinere economica si financiara, si/sau sustinere tehnica si profesionala, in conf.cu art.186 si 190 din OUG 34/2006, tertul sustinator va completa formularul III/a 5-Declaratie privind eligibilitatea, Declaratii de neincadrare in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), lit. c^1), si lit. d), din OUG 34/2006. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor mentionate mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, autoritatea contractanta va accepta declaratia pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
7.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazutede art. 691 din OUG34/2006 - Formular III/a 6;Persoanele cu functie de decizie la SC Apa Serv Valea Jiului SA: Director General- Ionica Cristian Andrei;Director-Dezvoltare Tarcea Monica;Director-Tehnic Donisa Florin;Director-Economic Matrica Mariana;Sef Birou Juridic- Daian Adriana.Operatorul economic va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale. Lipsa acestei liste presupune ca documentele nu sunt confidentiale- se va completa Formular III/d.
8.Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre stat - eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat (buget consolidat) sau echivalent
9.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale - eliberat de Primarie sau echivalent, pentru toate punctele de lucru, sediile principale si secundare, sucursale aflate pe teritoriul Romaniei .Certificatele privind plata taxelor si impozitelor trebuie sa ateste ca ofertantul nu are datorii exigibile de plata la data de 25 a lunii anterioare celei de depunere a ofertelor.In cazul in care se depune oferta comuna, declaratiile, inclusiv certificatele fiscale, vor fi depuse de fiecare asociat.OBSERVATII: ? Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari, rambursari de TVA etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor si se prezinta documente justificative. ? Certificatele constatatoare pot fi depuse in original sau copie lizibila semnata in conformitate cu originalul.
NOTA: Documentele solicitate mai sus vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.Ofertantii straini vor prezenta documentele eliberate de autoritatile competente, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.Traducerile vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre traducatorul autorizat.
NOTA: Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor solicitate, inclusiv daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. (Formular VI/a 1.) 1.Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent - copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila.Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta inainte de semnarea contractului documentul in original/copie legalizata.
2.Pentru persoane juridice / fizice straine se vor depune: Documente care dovedesco formadeinregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesionalin calitate de persoana juridica in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care ofertantul este rezident;
NOTA: Documentele solicitate mai sus vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.Ofertantii straini vor prezenta documentele eliberate de autoritatile competente, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.Traducerile vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre traducatorul autorizat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Dovada ca ofertantul are acces la linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarilorpentru o perioada de 6 luni, in valoare de minim 3.000.000 lei, suplimentar fata de obligatiile contractuale in desfasurare.
Cifra de afaceri in ultimii 3 ani financiari incheiati sa fie de minim 30.000.000 lei (se vor lua in considerare anii 2008, 2009, 2010).
Lista cu obligatiile contractuale in desfasurare fata de altibeneficiari, daca exista.
Bilantul contabil pe ultimii trei ani (31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010), insotit de contul de profit si pierdere, vizat si inregistrat la organele competente, in copie semnata in conf. cu originalul.
?Angajament ferm? ? in forma autentica - daca ofertantul este sustinut conform art. 186 din OUG 34/2006 ? se va face dovada resurselor invocate, prindepunerea de documente justificative - Formular III/b.2.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale
O lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, conform Formularului III/c 1.2.
Informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre subcontractanti ?Formular III/c 1.3.
Angajament privind sustinerea tehnica si/sau profesionala (daca este cazul)
Conditia minima de calificare pentru demonstrarea experientei similare se considera indeplinirea cerintelor pentru activitatile de executie de mai jos: Realizarea din cel mult doua contracte similare a unei valori cumulate de minim 20.318.627 lei (fara TVA), care sa cuprinda lucrari de canalizare si/sau de alimentari cu apa, atestate prin copii dupa certificatul de receptie finala semnat de Beneficiar. Se vor lua in considerare acele certificate semnate in ultimii 5 ani fata de data prezentarii ofertei. Certificatul de receptie finala se va prezenta pentru fiecare referinta mentionata. Pentru ofertantii care nu pot prezenta certificatele de receptie finala, se accepta si prezentarea certificatelor de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala, insotite de certificari de buna executie. Certificarile de buna executie vor fi semnate de reprezentantul legal al beneficiarilor.Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de mai sus se vor prezenta:
formular III/c 2.1 - experienta similara;Formular III/c 2.2. - centralizator pentru experienta similara, pentru servicii, pentru lucrari, cat si pe total asociere (daca este cazul);copii ale partilor relevante din contractele nominalizate ca experienta similaracertificate din care sa rezulte modul de indeplinire a contractuluiProcese verbale (certificate) de receptie/procesul verbal de predare primireRecomandare (document constatator) - Formularul III/c 2.3. sau documente echivalente pentru persoane juridice straine, pentru contractele nominalizate ca experienta similara.Documentele mai sus enuntate vor contine in mod obligatoriu urmatoarele informatii: Beneficiarul contractului; Obiectul contractului si tipul de lucrari prevazute a se realiza, inclusiv cantitati;Perioada de desfasurare a contractului; Valoarea contractului;Valoarea efectiv realizata de natura si complexitatea proiectului supus prezentei proceduri Toate docum vor fi semnate de factorii implic.
Manager de proiect
-Studii superioare;
-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
-Atestat Manager de proiect
-Experienta profesionala in pozitii similare de minim 3 ani
Responsabil controlul calitatii
-Studii superioare de lunga durata;
-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
Experienta profesionala relevanta:
-Experienta profesionala in pozitii similare de minim 3 ani;
Responsabil SSM
-Studii superioare;
-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
-Atestat
Experienta profesionala relevanta:
-Experienta profesionala in pozitii similare de minim 3 ani;
Responsabil tehnic cu executia RTE
-Studii superioare;
- responsabilul tehnic cu executia (R.T.E.), desemnat de ofertant, sa fie atestat tehnico-profesional pentru domeniul IX - Constructii edilitare si de gospodarie comunala
Inginer Hidrotehnic-Studii superioare de lunga durata;
-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
Experienta profesionala relevanta:
-Experienta profesionala in pozitii similare de minim 3 ani;
·INGINER LUCRARI CIVILE
-Studii superioare de lunga durata;
-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
-Experienta profesionala in pozitii similare de minim 3 ani;
·INGINER STRUCTURI
-Studii superioare de lunga durata;
-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
-Experienta profesionala in pozitii similare de minim 3 ani;
·INGINER MECANIC
-Studii superioare de lunga durata;
-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
-Experienta profesionala in pozitii similare de minim 3 ani;
INGINER ELECTRIC
-Studii superioare de lunga durata;
-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
-Experienta profesionala in pozitii similare de minim 3 ani;·INGINER AUTOMATIZARE SCADA sau echivalent
-Studii superioare de lunga durata;
-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
NOTA: 1. Se vor nominaliza persoane diferite si de specialitate pentru fiecare din pozitiile de mai sus. Ofertele in care nu se vor nominaliza persoane diferite si de specialitate pentru fiecare post vor fi respinse.
2. Se solicita personal de executie in numar suficient pentru indeplinirea contractului de achizitie publica - completarea unei declaratii pe propria raspundere.
3. Se solicita personal de specialitate cu atestat valabil la data deschiderii ofertelor.
Pentru toate persoanele care se solicita a fi nominalizate se vor prezenta copiialeurmatoa
Atestate, autorizatii, certificate necesare conform prevederilor legale in materie, pentru personalul de specialitate nominalizat, valabile la data depunerii ofertei ;
- Declaratie de disponibilitate, in original ? Formular III/c 4.4.
Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta , asigurarea (din dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere)echipamentelor tehnice, utilajelor, mijloacelor de transport, laboratoare si alte mijloace fixe necesare pentru indeplinirea contractului.Ofertantul va face dovadaprin completarea unei declaratii pe propria raspundere - Formular III/c 3.1. - ca are dotarea necesara indeplinirii contractului. Ofertantul este obligat sa demonstreze ca pe toata perioada de derulare a contractului are acces nerestrictionat la echipamentele si utilajele de mai jos:
- Vibrocompactoare;
- Excavator ? 3 bucati;
- Foreza ? foraj orizontal conducte ? 1 buc;
- Sapatoare (mini excavatoare) ? 3 buc;
- Camioane cu o capacitate cuprinsa intre 5 si 20 tone -2 buc;
- Camioane cu o capacitate mai mica de 5 tone -2 buc;
- Echipament de pozare a conductelor -2 buc;
- Mini-excavator pentru spatii inguste- 2 buc; - Utilaj de frezat cu disc diamantat ? 3 buc;
- Statie de mixturi asfaltice agrementata tehnic - 1 buc;
- Autobasculanta echipata pentru transport mixturi asfaltice ? 1 buc;
-Autospeciala pentru aplicarea emulsiei bituminoase ? 1 buc;
- Repartitor asfalt ? 1 buc;
- Laborator incercari minim gr. II, agrementat tehnic;
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale (2008, 2009, 2010) stabilite de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.europa.eu).
Certificat ISO 9001 sau Certificari echivalente
Certificat ISO 14001 sau Certificari echivalente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
45%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de realizare a contractului
30%
Descriere:
3.
Numarul de intreruperi a apei in timpul executiei contractului
25%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 55
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.04.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.04.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
165zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.04.2012 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene 85%, co-finantare nationala: buget de stat 13%, bugete consilii locale Valea Jiului si Consiliul Judetean Hunedoara 2%
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Capacitatea economica si financiaraIMM beneficiaza de 50 % reducere conf. Legii 346/2004.Doc. pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege nu vor fi emise cu mai mult de 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor.In cazul in care ofert. isi demonstreaza capacitatea ec.-financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze faptul ca in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului pers. sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. Persoanele juridice straine vor atasa in copie insotite de traducere autorizata in limba romana documente relevante emise de autoritatile competente. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci va fi acceptata doar o declaratie autenticaPretul contractului nu include diverse si neprevazute Ofertantii straini vor prezenta documentele traduse in limba romana de un traducator autorizat. Traducerile vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre traducatorul autorizat.Operatorul economic va prezenta imputernicire notariala semnata de catre administrator sau un alt document legal echivalent in cazul in care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul firmei (original).Vizitarea amplasamentului. Intalnirea va avea loc in datele de _si - orele 0900, la aut. contrac. Persoana imputernicita de ofertant de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor va prezenta: Imputernicire original - Formular IV.3; B.I./C.I./ pasaport ? copieModalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2, alin. 1, lit.a) din OUG 34/2006;Contestatiile se formuleaza in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al Autoritatii Contractante consideratnelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA SERV VALEA JIULUI SA - BIROU JURIDIC
Adresa postala: str. Cuza Voda nr.23, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332034, Romania, Tel. +40 254543144, Fax: +40 254546672
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2012 15:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer