Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL03 - Reabilitarea captarii si Statiei de Tratare Calafat, conducta de aductiune Calafat - Poiana Mare, modernizarea Statiei de epurare Calafat


Anunt de participare (utilitati) numarul 136295/07.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: Cristian Diaconu, Tel. +40 251422117, In atentia: Marta Ricu, Ion Iordache, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator Regional al serviciilor de apa si canalizare
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
CL03 - Reabilitarea captarii si Statiei de Tratare Calafat, conducta de aductiune Calafat - Poiana Mare, modernizarea Statiei de epurare Calafat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatea Calafat, judetul Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta in:
proiectare, elaborarea documentatiilor pentru obtinere avize si autorizatii, DTAC, reabilitarea captarii si Statiei de tratare Calafat, modernizarea statiei de epurare Calafat, instruirea personalului de exploatare si intretinere, testare si punere in functiune
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45252126-7 - Lucrari de constructii de statii de tratare a apei potabile (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile incluse in prezentul proiect pentru orasul Calafat, localitatea Ciupercenii Vechi si comuna Poiana Mare sunt structurate dupa cum urmeaza:
a) Reabilitarea captarii si Statiei de tratare Calafat cu o capacitate de 40.000 PE ? conducta de aductiune de la Calafat la Poiana Mare:
- Reabilitarea captarii si Statiei de tratare Calafat
- Reabilitarea criburilor
- Reabilitarea statiei de pompare a apei brute
- Reconstructia decantoarelor, - Reabilitarea celor 6 filtre rapide gravitationale existente, - Demolarea sau reabilitarea facilitatii de preparare a reactivilor si a altor cladiri pentru produsele chimice- Inlocuirea echipamentelor mecanice, electrice si auxiliare
- Ingrosator de namol
- Unitate de deshidratare
- Paturi de namol
- Statie de pompare apa tratata
- Integrarea in sistemul SCADA
- Echipare laborator statie de tratare
- Conducta de aductiune de la Calafat la Poaina Mare in lungime totala de L = 17.005 m
b) Modernizarea statiei de epurare Calafat cu o capacitate de 30.000 PE (indepartare chimica a fosforului)- Echipamente de stocare si dozare sare metalica (sulfat de aluminium), cu pompe cu turatie variabila pentru dozarea solutiei de coagulat la cele doua bazine cu namol activat existente, proportional cu debitul de apa uzata intrat;
- Conducte de legatura;
- Echipament MEICA pentru operarea noului sistem;
- Integrarea in sistemul SCADA a noilor echipamente
- Echipare laborator statie de epurare.
Proiectarea, executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor ? 22 luni dar fara a depati data de 31.08.2014.
Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni, cu posibilitate de extindere la maxim 24 de luni, pana cand Conditiile Contractuale sunt indeplinite (in ceea ce priveste parametrii garantati si costurile de operare)
Valoarea estimata fara TVA: 41, 552, 100RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
22 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 800.000 lei.Perioada de valabilit: 120 de zile de la data limita stabilita pt. depunerea ofertelorGarantia de participare se constituie prin virament bancar (in contul SC COMPANIA DE APA OLTENIA SA nr RO34 INGB 0012 0000 3241 8911 deschis la Ing Bank Craiova sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori deasigurari(de preferat din Romania) care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta (Formular 2) cel mai tarziu la data si ora deschideriiofertelorIn oricare forma va fi emisa garantia de participare va fi irevocabila si va preciza daca este conditionata sau neconditionata la prima cerere a AC.In cazul unei asocieri garantia de participare va fi constituita de Liderul asocierii.Garantia de participare emisa in alta limba va fi prezentata in original insotita de traducere legalizata in limba romana. 5% din valoarea contractului fara TVA si va fi constituita in lei.Se constituie prin una din urmatoarele modalitati, in perioada de valabilitate a ofertei: - Scrisoare de garantie de buna executie emisa de o banca (de preferat cu sucursala in Romania) sau Polita de asig. emisa de o societate de asigurari (de preferat cu sucursala in Romania).- Prin retineri conform prevederilor art. 90 (3) din HG 925/2006 si ale H.G. nr. 1045/2011.Valabilitatea conf. Anexa la oferta.Documentul de garantare de buna executie va fi depus in original (insotit de traducere legalizata notarial, dupa caz).Garantia de buna executie va face referire expresa la contractul incheiat cu AC, va contine numele in clar al AC si va contine parafa lizibila a institutiei emitente si semnatura autorizata.Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii .In cazul unei asocieri, documentul va fi emis integral in numele si pentru Liderul asocierii
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fonduri de Coeziune 77, 31%- Cofinantare nationala 22, 69%, din care: - Buget deStat: 11, 82%;
- Bugetul Local 1, 82%;
- credit contractat de Autoritatea Contractanta 9, 05%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
2. Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului/ofertantului.
3. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.4. In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
5. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
6. In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari, in original sau copii semnate ?conform cu originalul?.
7. In conformitate cu art. 11, alin. 4 si 5 din HG nr. 925/2006 amendat conform HG 834/2009 ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere (Formular nr. 6 Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare), semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv valori, cantitati si altele asemenea.
In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
Operatorul economic ofertant trebuie sa completeze:
1. Formularul nr. 7 Declaratie privind calitatea de participant la procedura
2. Formularul nr. 8 Certificat de participare cu oferta independenta
3. Formularul nr. 9 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 (evitarea conflictului de interese).
4. Formularul nr. 13 Declaratie privind eligibilitatea -din Sectiunea Formulare (completat)
5. Cazier judiciar al companiei (in statele unde este aplicabil), din care sa rezulte ca finele lunii anterioare deschiderii ofertelor, operatorul economic nu are condamnari.
6. Formularul nr. 14 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 ? din Sectiunea Formulare (completat);
7. Certificatul de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul general consolidat.
8. Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat.
9. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local.
Nota 1: cadrele de conducere responsabile cu atribuirea contractului sunt:
a. Director General - Ing. Valeriu Dan ROSU
b. Sef UIP ? FC - Ing. Cristian DIACONU
c. Sef ServiciuAchizitii - cons. jur. Marta RICU
d. Responsabil de contract - Ing. Marius CRETEANU
Nota 2: Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 (evitarea conflictului de interese) va fi emisa si de catre tertul sustinator si/sau subcontractant (dupa caz).
Nota 3: Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006.
Nota 4: Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Nota 5: Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele solicitate mai sus va conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 6: Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de laautoritatile competente care pot furniza informatiile in acest sens. Precizari:
1. Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
2. Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului/ofertantului.
3. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
a. Persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, nu mai vechi de 60 de zile, din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii, obiectul de activitate al respectivului operator economic.b. Persoane juridice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (Statut, Act Constitutiv, etc).
Nota 1: Neindeplinirea cerintei solicitate in legatura cu documentele de mai sus va conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 2: Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de laautoritatile competente care pot furniza informatiile in acest sens.
Nota 3: :Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc (dupa caz), inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Media cifrei de afaceri globala in ultimii trei ani: mai mare sau cel putin egala cu 80.000.000 lei
Bilanturile contabile pentru anii (2008, 2009, 2010).
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, bilanturile trebuie depuse de fiecare membru al grupului.
In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului impus si prin raportare la ultimii trei ani financiari incheiati, respectiv 2009, 2010, 2011
Daca exista operatori economici care nu au obligatia legala de depunere a bilantului pentru 2011 pana la data depunerii ofertelor, se vor lua in considerare alte documente contabile in sustinerea cifrei de afaceri.
2.Acces la resurse reale in valoare de 3.700.000 lei pentru o perioada de 2 luni.
Ofertantul trebuie sa demonstreze la momentul semnarii contractului, ca are acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru perioada precizata.
3.Tert sustinator (daca este cazul).
In conformitate cu prevederile art. 186, situatia economica si financiara poate fi sustinuta ? in vederea indeplinirii contractului ? si de alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara: indeplin. cumulativa a urmatoarelor: Ofertantul trebuie sa fi dus la bun sfarsit: a. in ultimii 5 ani cel putin un contract pentru construirea/modernizarea unei STA potabila cu o cap. de min.40000 PE,
b. in ultimii 5 ani, cel putin un contract de exec. a unei SEAU cu o cap. de min 30000 PE si
c. in ultimii 3 ani cel putin 1 contract de servicii de elaborare proiect tehnic si detalii de executie pentru o STA potabila cu o capacitate de min 40000 loc. echiv.
d. in ultimii 3 ani cel putin 1 contract de servicii de elaborare proiect tehnic si detalii de executie pentru o SEAU noua cu o capacitate de min 30000 loc. echiv.Pentru indeplinirea cerintei se vor accepta sia) un singur contract avand ca obiect atat pr cat si exec. pt. STA potabila cu capac. de 40000 loc. echiv si SEAU cu capac. de 30000 loc.echiv, sau
doua contracte distincte de proiectare si executie pt. STA poatabila cu capac. de 40000 loc., respectiv SEAU cu capac. de 30000 loc.echiv.
2.Personalul ofertantului implicat in contract:
2.1 Manager de Proiect/Reprezentant Contractor?exp.prof. in functia de Manager/Reprezentant Contractor inin contracte de proiectare si executie incel putin un contract pentru o SEAU si/sau Statie de tratare a apei . Studii superioare tehn. de lunga durata
2.2 Sef de santier: exp. prof. in acesta functie prin particip. la cel putin un contract de executie pentru o SEAU si/sau Statie de tratare a apei.Studii superioaretehn. de lunga durata in inginerie civila.
2.3 Responsabil tehnic cu executia lucrarilor (domeniul I si IX) ? atestat de MDRT vizat la zi.
2.4 minim 2 (doi) ingineri constructori ? experienta profesionala in executia in cel putin un contract pentru infrastructura de apa si apa uzata
Studii superioaretehn. de lunga durata in inginerie civila.
2.5 Coordonator proiectare?experienta in coordonarea a cel putin 1 proiect pentru o Statie de epurare si/sau Statie de tratare a apeiStudii superioaretehn. de lunga durata
2.6 Ing. proces ? experienta in proiectarea a cel putin unei tehnologii pentru o Statie de Epurare si/sau tratare a apei
Studii superioaretehn. de lunga durata
2.7 Ing. structuri - experienta in proiectarea structurilor in cel putin 1 proiect pentru o Statie de epurare si/sau Statie de tratare a apeiStudii superioare tehn. de lunga durata in inginerie civila.
2.8 Inginer automatizare SCADA ? participarea in cel putin un contract care sa contina lucrari pentru automatizare si control (SCADA) pentru o Statie de epurare si/sau Statie de tratare a apei
3.Lista utilajelor / echipamentelor / dotarilor de constructii necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de executie de lucrari.
Echipamentele si utilajele de mai jos sunt considerate ca nivel minim obligatoriu: - Excavatoare 2 buc
- Buldozer 2 buc
- Incarcator frontal 2 buc
- Autobasculanta2 buc;
- Autobetoniera pentru transport beton 2 buc;
- Compactor 2 buc;
- Automacara 16 tone 2 buc
- Camion pentru transport marfuri 4 buc;
- Mini?excavator pentru spatii inguste 2 buc
- Pompe de turnare beton montate pe sasiu ? 1 buc
- Echipament de foraj puturi de mare adancime ? 1 buc- Echipamente sudura conducte 1 buc.
- Laborator autorizat pentru analize si incercari avand minim gradul II, in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare
4. Tert sustinator (daca este cazul).
In conformitate cu prevederile art.190Capacitatea tehnica si/sauprofesionala a ofertantului poate fi sustinuta ? in vederea indeplinirii contractului ? si de alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art. 69^1 din OUG 34/2006.
5.Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze
6. Informatii despre asociere In cazul in care ofertantul castigator este format printr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, la data semnarii contractului de lucrari, va fi prezentat Autoritatii Contractante contractul de asociere legalizat.
Sistem de management al calitatii implementat: certificat emis de organisme de certificare pentru sistemul de management al calitatii (ex. ISO 9001 sau standarde echivalente), valabile la data depunerii ofertei, in domeniul executiei de lucrari pentru executant si in domeniul proiectarii pentru proiectant
Sistem de management al mediului implementat: certificat emis de organisme de certificare pentru sistemul de management de mediu (ex. ISO 14001 sau standarde echivalente), valabile la data depunerii ofertei, in domeniul executiei de lucrari pentru executant si in domeniul proiectarii pentru proiectant
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
60%
60
Descriere: Pentru oferta admisibila cu pretul cel mai mic se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare, respectiv 60 de puncte, iar pentru celelalte oferte, punctajul se va acorda dupa formula: P1 n = (pret minim/pret n) x 60 , unde P1n -reprezinta pretul ofertei "n"
2.
Costul operational anual maxim garantat
40%
40
Descriere: a)Pentru cea mai scazuta valoare ofertata a costului de operare anual maxim garantat se acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare, respectiv 40 puncte; b) pentru alta valoare decat cea prevazuta la lit. a) punctajul se acorda astfel: P2n =[(Costul de operare anual maxim garantat ) minim /(Costul operational anual maxim garantat ) ofertant n] x 40, unde P2n- reprezinta Costul de operare anual maxim garantat din oferta "n"
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
Pondere componenta tehnica: 40 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CL03-2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S39-063499 din 25.02.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.08.2012 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.08.2012 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.09.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Finantarea este asigurata din Fondul de Coeziune in baza Contractului de Finantare pentru Judetul Dolj care a fost incheiat intre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Mediu (Ministerul Mediului si Padurilor) si S.C COMPANIA DE APA OLTENIA S.A, in calitate de Beneficiar
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.Durata contractului, precizata la pct. II.3), nu include si perioada de notificare a defectiunilor care este de 12 luni cu posibilitatea extinderii cu inca 12 luni, in cazul in care din vina prestatorului nu au fost indeplinite obligatiile contractuale.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. 925/2006.In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) se va analiza cu privire la fiecare asociat in parte. Astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, se va aplica reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei pentru participare si a garantiei de buna executie, conform art. 16(2) din Legea 346/2004.Pentru a beneficia de aceste prevederi, ofertantii vor depune o declaratie pe propria raspundere, conformAnexei din legea 346/ 2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM ? urilor.Modul de indeplinire a criteriilor de calificare, de catre ofertanti, se regaseste in Anexa II la Ordinul nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie emis de catre ANRMAP
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestarea se va face in termenele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2009 in termen de 10 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante pe care contestatorul il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania de Apa Oltenia SA - Biroul Juridic
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel. +40 251422117, Email: [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2012 11:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer