Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL07 - Retele noi de apa si canalizare menajera in Poiana Mare


Anunt de participare (utilitati) numarul 135562/16.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: Cristian Diaconu, Tel. +40 251422117, In atentia: Marta Ricu, Ion Iordache, Marius Creteanu, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional al serviciilor de apa si canalizare
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
CL07 - Retele noi de apa si canalizare menajera in Poiana Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: com. Poiana Mare, jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile incluse in prezentul contract sunt structurate dupa cum urmeaza:
- Extindere retele de apa, gospodarie de apa noua, statie de clorinare si statie de pompare
- Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, statii de pompare, conducte de refulare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile incluse in prezentul proiect pentru localitatile Poiana Mare si Tunarii Vechi sunt structurate dupa cum urmeaza:
a. Retele noi de apa in localitatile Poiana Mare si Tunarii Vechi
- Gospodarie de apa noua: rezervor cu capacitatea 2x600mc, statie de clorare si statie de pompare
- Extindere retele de alimentare cu apa cu L = 41.101 m
- Extindere bransamente: 1.157 buc
- Camine de vane aferente retelei de distributie;b. Retele noi de canalizare in localitatile Poiana Mare si Tunarii Vechi
- Extindere retea de canalizare ape uzate menajere (colectoare si camine de vizitare) pe olungime totala L = 39.847 m;
- Racorduri consumatori: 1.146 buc;
- Statii de pompare ape uzate menajere (4 statii);
- Conducte de refulare de la statiile de pompare ape uzate, pe olungime totala L = 4.713 m;
Valoarea estimata fara TVA: 45, 612, 950RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
21 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
900.000 leiPerioada de valabilitate: 120 de zile de la data limita stabilita pt. depunerea ofertelorGarantia de participare se constituie prin virament bancar(in contul SC COMPANIA DE APA OLTENIA SA nr RO34 INGB 0012 0000 3241 8911 deschis la Ing Bank Craiova sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori deasigurari(de preferat din Romania)care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta (Formular 2) cel mai tarziu la data si ora deschideriiofertelorIn oricare forma ca fi emisa garantia de particip. va fi irevocabila si va preciza daca este conditionata sau neconditionata la prima cerere a ACIn cazul unei asocieri garantia de participare va fi constituita de liderul asocierii.Garantia de participare emisa in alta limba va fi prezentata in original insotita de traducere legalizata in limba romana. 5% din valoarea contractului fara TVA si va fi constituita in lei.Se constituie prin una din urmatoarele modalitati, in perioada de valabilitate a ofertei: - Scrisoare de garantie de buna executie emisa de o banca (de preferat cu sucursla in Romania) sau Polita de asig. emisa de o societate de asigurari (de preferat cu sucursala in Romania).- Prin retineri conform prevederilor art. 90 (3) din HG 925/2006 si ale H.G. nr. 1045/2011.Valabilitatea conf. Anexa la oferta.Docum.de garantare de buna executie va fi depus in original (insotit de traducere legalizata notarial, dupa caz).Garantia de buna executie va face referire expresa la contractulincheiat cu AC, va contine numele in clar al AC si va contine parafa lizibila a institutiei emitente si semnatura autorizata.Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii .In cazul unei asocieri, documentul va fi emis integral in numele si pentru Liderul asocierii
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de Coeziune 77, 31%Cofinantare nationala 22, 69%, din care: - de la Buget deStat: 11, 82%;
- contributie Bugetul Local 1, 82%;
- credit contractat de Autoritatea Contractanta 9, 05%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
2.Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului/ofertantului.
3.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.
4.In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
5.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
6.In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari, in original sau copii semnate ?conform cu originalul?.
7.In conformitate cu art. 11, alin. 4 si 5 din HG nr. 925/2006 amendat conform HG 834/2009 ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere (Formular nr. 6 Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare), semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv valori, cantitati si altele asemenea.
In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Operatorul economic ofertant trebuie sa completeze :
1. Formularul nr. 7 Declaratie privind calitatea de participant la procedura
2. Formularul nr. 8 Certificat de participare cu oferta independenta
3. Formularul nr. 9 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 (evitarea conflictului de interese).
4. Formularul nr. 13 Declaratie privind eligibilitatea - din Sectiunea Formulare (completat).
5. Cazier judiciar al companiei (in statele unde este aplicabil), din care sa rezulte ca finele lunii anterioare deschiderii ofertelor, operatorul economic nu are condamnari.
6. Formularul nr. 14 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 ? din Sectiunea Formulare (completat).
7. Certificatul de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul general consolidat.
8. Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat.
9. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local.
Nota 1: cadrele de conducere responsabile cu atribuirea contractului sunt:
a. Director General - Ing. Valeriu Dan ROSU
b. Sef UIP ? FC - Ing. Cristian DIACONU
c. Sef ServiciuAchizitii - cons. jur. Marta RICU
d. Responsabil de contract - Ing. Marius CRETEANU
Nota 2: Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 (evitarea conflictului de interese) va fi emisa si de catre tertul sustinator si/sau subcontractant (dupa caz).
Nota 3: Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006.
Nota 4: Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Nota 5: Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele solicitate mai sus va conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 6: Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatiile in acest sens. Precizari:
1. Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
2. Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului/ofertantului.
3. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
a. Persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, nu mai vechi de 60 de zile, din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii, obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul Constator.
b. Persoane juridice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (Statut, Act Constitutiv, etc).
Nota 1: Neindeplinirea cerintei solicitate in legatura cu documentele de mai sus va conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 2: Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de laautoritatile competente care pot furniza informatiile in acest sens.
Nota 3: Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc (dupa caz), inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Media cifrei de afaceri globala in ultimii trei ani: egala sau mai mare decat 90.000.000 lei
Bilanturile contabile pentru anii (2008, 2009, 2010).
In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului impus si prin raportare la ultimii trei ani financiari incheiati, respectiv 2009, 2010, 2011.
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, bilanturile trebuie depuse de fiecare membru al grupului.
In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria I.M.M, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.
Se va lua in considerare data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.
2.Acces la resurse reale pentru o perioada de doua luni in valoare de: 4.200.000 lei
Ofertantul trebuie sa demonstreze la momentul semnarii contractului, ca are acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru perioada precizata.
3.Tert sustinator (daca este cazul).
In conformitate cu prevederile art. 186, situatia economica si financiara poate fi sustinuta ? in vederea indeplinirii contractului ? si de alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Alte precizari valabile pentru sectiunea III.2.2)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Experienta similara: Ofertantul trebuie sa fi dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani (ian.2007-data depunerii ofertei) in cadrul a cel putin un contract, lucrari similare constand in:
a.retele de alimentare cu apa potabila, gospodarie de apa noua, camine de vane.b.retele de canalizare, conducte de refulare si statii de pompare
a caror valoare cumulata sa fie egala sau mai mare decat45.000.000 lei
Prin formularea lucrari ?duse la bun sfarsit? se intelege:
- lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de receptie
partiala; sau
- lucrari receptionate insosite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.
Cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita si prin lucrari duse la bun sfarsit in cadrul a doua contracte cu o valoare cumulata de 45.000.000 lei care sa includa lucrarile descrise la lit. a si b de mai sus.
2.Personalul cheie al ofertantului implicat in contract:
- Manager de Proiect/Reprezentant Contractor?exp.prof. in functia de Manager/Reprezentant Contractor inin contracte pentru lucrari tehnico edilitare prin particip. la cel putin un contract similar. Studii superioare tehn. de lunga durata- Sef de santier: exp. prof. in acesta functie in lucrari tehnico edilitare prin particip. la cel putin un contract similar. Studii superioaretehn. de lunga durata in inginerie civila.
- Responsabil tehnic cu executia lucrarilor (domeniul IX) ? atestat de MDRT vizat la zi.- Minim 2 (doi) ingineri constructori ? exp. profes. inlucrari tehnico edilitare prin particip. la cel putin un contract similar.Studii superioare tehn. de lunga durata ining. civila.Contract similar: un contract de exec. de lucrari care sa includa gospodarie de apa, retele de alim. cu apa si/sau retele de canaliz.si SPAU (dupa caz).
3.Lista utilajelor / echipamentelor / dotarilor de constructii necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de executie de lucrari.
Echipamentele si utilajele de mai jos sunt considerate ca nivel minim obligatoriu: - Excavatoare ? 2 buc- Incarcatoare frontale ? 2 buc- Camioane diverse capacitati ? 2 buc
- Autobasculante ? 3 buc
- Buldoexcavator pentru spatii inguste ? 4 buc- Echipament sudura conducte PEID ? 1 buc- Echipament de forare orizontala, dirijat - 1 buc- Echipamente pentru compactare in spatii inguste - 3 buc
- Autobetoniere ? 2 buc
- Automacara ? 1 buc- Laborator autorizat pentru analize si incercari avand minim gradul II
4. Tert sustinator (daca este cazul).
In conformitate cu prevederile art.190Capacitatea tehnica si/sauprofesionala a ofertantului poate fi sustinuta ? in vederea indeplinirii contractului ? si de alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art. 69^1 din OUG 34/2006.
5.Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze
6. Informatii despre asociere In cazul in care ofertantul castigator este format printr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, la data semnarii contractului de lucrari, va fi prezentat Autoritatii Contractante contractul de asociere legalizat.
Sistem de management al calitatii implementat: certificat emis de organisme de certificare pentru sistemul de management al calitatii (ex. ISO 9001 sau standarde echivalente), valabile la data depunerii ofertei, corespunzator activitatilor aferente obiectului contractului supus procedurii
Sistem de management al mediului implementat: certificat emis de organisme de certificare pentru sistemul de management de mediu (ex. ISO 14001 sau standarde echivalente), valabile la data depunerii ofertei, corespunzator activitatilor aferente obiectului contractului supus procedurii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CL07-2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S34-055218 din 18.02.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.07.2012 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.07.2012 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.08.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Finantarea este asigurata din Fondul de Coeziune in baza Contractului de Finantare pentru Judetul Dolj care a fost incheiat intre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Mediu (Ministerul Mediului si Padurilor) si S.C COMPANIA DE APA OLTENIA S.A, in calitate de Beneficiar.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.Durata contractului nu include si perioada de notificare a defectiunilor care este de 12 luni cu posibilitatea extinderii cu inca 12 luni, in cazul in care din vina prestatorului nu au fost indeplinite obligatiile contractuale.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. 925/2006.In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) se va analiza cu privire la fiecare asociat in parte. Astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, se va aplica reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei pentru participare si a garantiei de buna executie, conform art. 16(2) din Legea 346/2004.Pentru a beneficia de aceste prevederi, ofertantii vor depune o declaratie pe propria raspundere, conformAnexei din legea 346/ 2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM ? urilor.Modul de indeplinire a criteriilor de calificare, de catre ofertanti, se regaseste in Anexa II la Ordinul nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie emis de catre ANRMAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestarea se va face in in termenele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2009 in termen de 10 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante pe care contestatorul il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania de Apa Oltenia SA - Biroul Juridic
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, cp.200177, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel. +40 251422117, Email: [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia-ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2012 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer