Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL1 ? Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Piatra Neamt


Anunt de participare (utilitati) numarul 132851/03.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Judeteana Apa Serv S.A. Neamt
Adresa postala: Str. Lt. Draghescu, Nr. 20, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Punct(e) de contact: Sediul Companiei, Tel. +40 233233340-140, In atentia: Stefana Hangan-Stan, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 233218937, Adresa internet (URL): www.apaserv.eu, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
CL1 ? Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Piatra Neamt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Piatra Neamt, Dumbrava Rosie, Alexandru cel Bun
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aductiune Front Captare I Vaduri catre P.Neamt.Reabil.st.de pompare de la Uzina de Tratare a Apei Batca, SP Castanilor si SP R4.Constr.st.de pompare de la R4 si a st.de repompare Sarata.Ext. retea de alimentare cu apa in P.Neamt si D-va Rosie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45100000-8-Lucrari de pregatire a santierului (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Piatra Neamt
Valoarea estimata fara TVA: 82, 110, 535RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
22 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este1642000 Ron. Se constituie prinvirament bancarsau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancaraori de o societate de asigurari. Valabilitatea garantiei de participare 120 zile Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului.Se constituie prinvirament bancarsau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancaraori de o societate de asigurari
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene 79.14%, Co-finantare 20.86%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul nr.10- Declaratie privind eligibilitatea;
Formularul nr. 11 ? Declaratie privind neincadrareain situatiile prevazutela art. 181 din OUG nr. 34/2006;
Cazier fiscal si cazier judiciar al operatorului economic.
Certificatde atestare fiscala din care sa reiasasituatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta;
Certificat detaxe si impozite locale din care sa reiasasituatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta;
Certificatpentru plata CAS din care sa reiasasituatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta;
Certificat de participare cu oferta independenta-Formularul nr. 28,
Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1-Formularului nr. 30(Consiliu de Administratie:
Presedinte- Ioan Munteanu, Membri ? Sergiu Bumbu, Andrei-Sandocan Chelariu, Radu Marian Monda, Cristian Tomulet;Director General: Ionut-Catalin Dughir, Director Financiar: Iustina Balan, Director Tehnic: Florin Comsa, Director Dezvoltare: Gheorghita Zaharia, Director Comercial: Victor-Petcu Movila).
Declaratia privind calitatea de participant la procedura- Formularul nr.25;
Formularul nr. 7 ? Informatii generale despre ofertant;
Formularul nr. 8 ? Date despre soxietatea mixta/consortiu;
Certificatconstatatoreliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului.
Persoanele juridice straine vor prezenta:
-Documentele echivalente cu cele solicitate mai sus, emise de autoritati/institutii abilitate din alte state, care vorfi prezentate in copii conforme cu originalul, traduse detraducator autorizat.
- Documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
Documenteleprezentate trebuie sa fie emise de autoritatilecompetente ale tatii respective- Se solicita Certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul in curs. .Certificatconstatatoreliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului.
Persoanele juridice straine vor prezenta:
-Documentele echivalente cu cele solicitate mai sus, emise de autoritati/institutii abilitate din alte state, care vorfi prezentate in copii conforme cu originalul, traduse detraducator autorizat.
- Documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
Documenteleprezentate trebuie sa fie emise de autoritatilecompetente ale tatii respective- Se solicita Certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri in domeniul de activitate (retele de alimentare cu apa potabila, retele de canalizare ape uzate) in ultimii 3 ani de minim45.000.000lei.
Se solicita prezentareaunui angajamentdin parteaunei banci, propriu lucrarii, din caresa rezulte carespectivulofertant detine/beneficiaza, in cazulin care estedeclarat castigator, pe toataperioadaderulariicontractului de executie, de: lichiditati, credite, linii de credit sau alte mijloace financiarea caror valoare esteegala sau mai mare cu valoarea de 20.000.000 lei, pentru o perioada de 6 luni pentru proiectul propus independent de angajamentele pentru alte contracte;.
Acest lucru se solicitain scopul sustineriidin surse propriia lucrarilor, de catre ofertantul declarat castigator, pana la decontarea facturilor de catrebeneficiar.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Prezentarea a cel putin 1 contractsimilarin ultimii 5 ani, care sa cuprinda lucraride alimentare cu apasi canalizare, atestateprin extrase din contractului prezentat care sa contina informatii privind obiectul, perioada si locul executarii lucrarilor insotit de certificatul/procesul-verbal de receptie la terminarea/ proces verbal receptie finala sau partiala a lucrarilor, semnat de catre partile autorizate conform legii, care sa includa:
-Reabilitarea/Construirea uneiretea aductiunede apa potabilade diametru DN=400mm si lungime L= 7000 m ;
-Reabilitarea/Construirearetea de distributieapa potabila de lungime L= 6000 m ;
-Reabilitarea/Construirearetea de canalizareapa menajerade lungime L= 40000 m ;
-Reabilitarea/Construireaa unei statii pompare apa uzata.
Personalul Contractorului implicat in proiect:
1. Manager de proiect (Reprezentantul Antreprenorului)- ingine- rminim 5 ani experienta profesionala generala- atestat ca manager de proiect minim 1 contract de lucrari similar cu contractul ce face obiectul procedurii2. Sef de santier retea apa- inginer- Minim 5 ani de experientaprofesionala generala;
- minim 3 ani experienta specifica in contracte de alimentari cu apa potabila3. Sef de santier retea apa uzata- inginer-Minim 5 ani de experienta profesionala generala;
- minim 3 ani experienta specifica in contracte retele canalizare4. Inginer retele electrice- Minim 5 ani de experienta profesionala generala;
Detinere Autorizatie ANRE, gradele AIII, BIII.5. Responsabil Tehnic cu Executia - RTE
Detinere autorizatie ?RTE ? domeniul IX? (vizata la zi)
Lista utilaje necesare-Excavatoare pe pneuri sau senile cu comanda hidraulica si cupa minim 0, 23 mc ? min 6 buc;
-Mini-excavatoare cu cupa minim 0, 07 mc- min 2 buc;
-Incarcator frontal minim 1, 70 mc ? min 5 buc;
- Multifunctional tip BOBCAT ? min 4 buc
-Buldo-excavator rigid multifunctional minim 0, 31 mc ? min 6buc;
-Autocamion basculant 5-20 to incarcatura utila ?min 10buc;
-Camion marfa cu bena basculabila >5to ? min 2 buc;
-Camion carosat 5-20 to incarcatura utila ? min 2 buc, -Statie betoane, autorizatie mediu ? min 1 buc;
-Macara minim 12, 5 to autorizata ISCIR-min 2 buc;
-Motocompresor aer debit minim 5 mc/min ? min 2 buc;
-Ciocane demolatoare pneumatice ?min 4 buc;
-Maiuri compactoare in 4 timpi min. 10 KN ? min 4 buc;
-Placi compactoare-minim 4CP ? min 4 buc;
-Motopompe usoare debit nominal minim 30 mc/h ? min 4 buc.
-Aparat polifuziune PEHD ? min 3buc.
Acces la Laborator autorizat de grad II, autorizat ISC
Atestate, certificate privind capacitatea tehnica si profesionala: Autorizatiivalabile ISCIR (sau echivalent) pentru utilajele si echipamentele relevante
- Autorizatiivalabile ISCIR(sau echivalent) pentru sudori emise conform Prescriptiei tehnice PT CR 9-2010 "Autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat, in otel si polietilena de inalta densitate (PE-HD)", conform Anexei 3a Ordinului nr. 442/12.03.2010 emis de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.
CertificatISO 9001 pentru asigurarea Calitatiisau similar, eventual certificari potrivit Standardelor ISO transpuse in legislatia tarii deorigine a ofertantului;
CertificatISO 14001 privindsistemele de managemental mediului sau similar, eventual certificari potrivit Standardelor ISO transpuse in legislatia tarii deorigine a ofertantului;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara
2.
Numarul suplimentar de inspectii a lucrarilor /an pe durataperioadei de garantie a lucrarilor ofertata fata de cerinteleCaietului de Sracini
20%
Descriere: Pentru oferta cu NRImax - numarul cel mai mare de inspectii suplimentarealucrarilor pe durata fiecarui an de garantie ofertat- se acorda punctajul maxim alocat acestui sub-factor, respectiv 20 puncte.Pentru celelalte oferte, punctajul se va acorda dupa formula: P3 = (NRI ofertat / NRI max) x 20.In Caietul de sarcini au fost prevazute un numar de 4 inspectii/an (Vol.III- Sectiunea II, paragraful 1.11).
3.
Durata totalain ore a intreruperilor in furnizarea apei potabile in timpul efectuarii lucrarilor
30%
Descriere: P3=P31+P32;P31 reprezinta durata intreruperilor generale datorata lucrarilor pe aductiune, stabilindu-se intervalul min-max de 6-12 ore;P32 reprezinta durata intreruperilorlocale pe portiuni ale retelei de distributie, stabilindu-se intervalul min-max de 12-24 ore;Ofertantul care prezinta cea mai mica durata de intreruperigenerale datorate lucrarilor pe aductiune DImin va primi punctaj maxim, respectiv 15 puncte. Pentru celelalte oferte, punctajul se va acorda dupa formula: P31 = (DI ofertat / DImin) x 15;Ofertantul care prezinta cea mai mica durata de intreruperilocale pe portiuni ale retelei de distributie DI localminva primi punctaj maxim, respective 15 puncte.Pentru celelalte oferte, punctajul se va acorda dupa formula: P32 = (DI localmin / DImin) x 15;Durata intreruperilor va fi exprimata in ore;.Ofertantii vor descrie fiecare intrerupere a apei pe care o vor executa indicand locul (strazile), diametrele conductelor ce urmeaza a se conecta precum si durata intreruperii.
4.
Durata de mobilizare in vederea remedierii avariilor/ defectiunilor in ore semnalate in Perioada de Notificare a Defectelor deAutoritatea Contractanta
20%
Descriere: Pentru oferta cu Tmin ? durata cea mai mica de mobilizare in vederea remedierii avariilor/ defectiunilor in ore semnalate in Perioada de Notificare a Defectelor de Autoritatea Contractanta - seacorda punctajul maximalocatacestui sub-factor, respectiv 20 puncte.Pentrucelelalteoferte, punctajul se va acorda dupa formula: P4= (Tofertat/Tmin) x20
Punctaj maxim componenta tehnica: 70
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S116-192023 din 18.06.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.03.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.03.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.03.2012 11:00
Locul: Compania Judeteana Apa serv SA, str. Lt. Draghiescu, nr.20, Piatra Neamt, Jud. Neamt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Se prezinta imputernicire si copie dupa actul de identitate. Se legitimeaza cu documentul de identitate in original.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul in care vor exista mai multe oferte cu punctaje egale, ordinea de prioritate a punctajelor va fi urmatoarea: 1. Punctajul maxim obtinut la factorul de evaluare ?Pretul ofertei?.2.Punctajul maxim obtinut la subfactorul P3
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform artt 256^2, alin 1., lit.a) din OUG 34/2006: Contestatiile se formuleaza in termende 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al Autoritatii Contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic -Compania Judeteana Apa Serv SA
Adresa postala: str. Lt. Draghiescu, nr.20, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Tel. +40 233233340, Email: [email protected], Fax: +40 233218937
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.02.2012 07:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer