Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL3 Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Targu Neamt


Anunt de participare (utilitati) numarul 140684/24.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Judeteana Apa Serv S.A. Neamt
Adresa postala: Str. Lt. Draghescu, Nr. 20, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Punct(e) de contact: Sediul Companiei, Tel. +40 233233340, In atentia: Stefana Hangan-Stan, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 233218937, Adresa internet (URL): www.apaserv.eu, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni cu capital privat al unitatilor administrativ-teritoriale care desfasoara activitati relevante in baza unui drept exclusiv acordat de comunitatile locale.
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
CL3Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Targu Neamt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitate Targu ? Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimentare cu apa: , extinderea sistemelor de alimentare cu apa;contorizarea consumatorilor din sistemul de alimentare cu apa;reabilitarea statiilor de pompare din cadrul sistemelor de alimentare cu apa;reabilitarea rezervoarelor pentru inmagazinarea apei;
Canalizare: extinderea sistemelor de canalizare;realizarea racordurilor, inclusiv a caminelor de racord;
prevederea unor noi statii de pompare in cadrul sistemelor de canalizare;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de alimentare cu apa si retele de canalizare in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini.
Extindere retea de apa localitatea Targu Neamt-2633 m
-instalarea a 42 de hidranti, DN 100 mm, -112 bransamente, Reabilitare statie pompare Pometea, Reabilitarea rezervoarelor de apa Cetatea si Batalion, Extindere retea de canalizare localitatea Targu Neamt-19930m- din VC(ceramica vitrificata)-Dn 250 mm si 300 mm, racorduri-1046 buc.din VC, Dn-160 mm.Extindere retea de canalizare localitatea VanatoriNeamt- 24289m- din VC (ceramica vitrificata)- Dn 250 mm, racorduri - 1295 buc- din VC, Dn-160 mm, Construirea a 5 statii de pompare ape uzate in Tirgu Neamt, Construirea a 8 statii de pompare ape uzate in localitatea VanatoriNeamt, Realizare sistem SCADA pentru ape uzate si alimentare cu apa;
Valoarea estimata fara TVA: 63, 618, 744RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP in cuantum de 1.200.000, 00lei.Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare pana la 5000 lei se poate constitui si prin numerar la casieria autoritatii contractanta.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Formular nr. 1 Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Formular nr.2
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect prioritar strategic privind POS de Mediu Axa prioritara?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?Fondul de Coeziune-79, 14%, Co-finantare nationala-20, 86%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 ) / Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta
Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 )
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Consiliul de Administratie: Presedinte- Ioan Munteanu,
Membri ? Sergiu Bumbu, Andrei-Sandocan Chelariu, Radu Marian Monda, Cristian Tomulet;
Conducerea Companiei: Director General: Ionut - Catalin Dughir,
Director Financiar: Iustina Balan,
Director Tehnic: Florin Comsa,
Director Dezvoltare: Gheorghita Zaharia,
Director Comercial: Victor-Petcu Movila. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovadaautorizariiconf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004.
Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului in suma de 63.618.744 leiDocumente relevante:
bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim , ,5, , luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 15.000.000 leiModalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de 15.000.000 lei si pentru o perioada de 5luni.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pt Ctr de exe retele de canalizare? Of trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 40 km de retele de canalPt dovedirea exp sim urmatoarele: copii dupa parti relevante ale ctr/ctr declarate sau doc constatatoare eliberate de AC la fin ctr de lucrari.Din aceste doc trebuie sa reiasa: ben, cant(lung), per(inclusiv data incheierii ctr)si locul executiei lucrarilor;
- PV de receptie finala, PV de receptie la terminarea lucrarilor sau PV de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost exe in conform cu normele profes in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.Info privind partea din ctr pe care op ec are, inten?ia sa o subctr.In cazul in care AC solicita, of are obligatia de a preciza partea/partile din ctr pe care urmeaza sa le subctr si datele de recunoastere ale subctr propusi.Subctr nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr.34/2006, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire.
Pt Ctr de executie retele de apa? Of trebuie sa fi executat cel putin un ctr sim care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 2km de retele de apa si sau aductiuni de apa. Pt dovedirea exp sim urmatoarele: copii dupa parti relevante ale ctr/ctr declarate sau doc constatatoare eliberate de AC la fin ctr de lucrari.Din aceste doc trebuie sa reiasa: ben, cant(lung), per(inclusiv data incheierii ctr)si locul executiei lucrarilor;
- PV de receptie finala, PV de receptie la terminarea lucrarilor sau PV de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost exe in conform cu normele profes in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.Info privind partea din ctr pe care op ec are, inten?ia sa o subctr.In cazul in care AC solicita, of are obligatia de a preciza partea/partile din ctr pe care urmeaza sa le subctr si datele de recunoastere ale subctr propusi.Subctr nu trebuie sa se afle in sit prev de art.691 din OUG nr.34/2006, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S218-359618 din 13.11.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.01.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.01.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.01.2013 12:00
Locul: Sediul Companiei Judetena Apa Serv SA, str. Lt. Draghiescu, nr.20, Piatra Neamt, jud. Neamt.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Se prezinta imputernicire si copie a actului de identitate. Se legitimeaza cu documentul de identitate in original.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIUAxa prioritara ?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
1.Sectiunea II.1.6-se completeaza cu codul CPV 45100000-8 Lucrari de pregatire a santierului2.Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc con?in acela?i pret, autoritatea contractanta va solicita ofertan?ilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la CNSC si vor fi solutionate potrivit Cap.IX din O.U.G.34/2006.Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Companiei Judetene Apa Serv S.A.
Adresa postala: Str. Lt. Draghiescu nr.20, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Tel. +40 233233340, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 233218937
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2012 08:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer