Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL5 - Captare Valea lui Bogdan, SPA Breaza si Comarnic, extindere retea de distributie a apei in orasele Breaza si Comarnic, jud. Prahova


Anunt de participare (utilitati) numarul 140862/30.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDRO PRAHOVA S.A.
Adresa postala: STR. STEFAN GRECEANU, NR.1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: IONUT CRISTIAN IONESCU -Manager UIP, Tel. +40 244529474, In atentia: IONUT CRISTIAN IONESCU -Manager UIP, Email: [email protected], Fax: +40 244529340, Adresa internet (URL): www.hidroprahova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni cu capital privat al unitatilor administrativ-teritoriale care desfasoara activitati relevante in baza unui drept exclusive acordat de comunitatile locale
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
CL5 - Captare Valea lui Bogdan, SPA Breaza si Comarnic, extindere retea de distributie a apei in orasele Breaza si Comarnic, jud. Prahova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Valea lui Bogdan, Breaza, Comarnic
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de lucrari ?CL5 - Captare Valea lui Bogdan, SPA Breaza si Comarnic, extindere retea de distributie a apei in orasele Breaza si Comarnic, jud. Prahova? cuprinde toate constructiile necesare pentru executia retelelor de aductiune, a retelelor de distributie si a statiilor de pompare apa potabila din localitatile Breaza si Comarnic.
Se vor executa61, 557 km de retele de apa si aductiuni de apa din care 24, 746 km aductiuni si 18 statii de pompare. Proiectul include si reabilitarea a 1, 493 km retele de distributie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile constau in:
-Aductiune noua de apa potabila (aductiunea A1) pe linia Campina ? SP3 ? SP1 ? SP2 ? Rezervor Breaza, Dn 400mm, Ltot = 15652 m;
-Statie de pompare noua - SP3 Breaza, care repompeaza apa din aductiunea A1.
-Aductiunea noua Breaza ? Comarnic (aductiunea A2), L=3439 m.-Aductiunea noua Rezervor Ghiosesti ? retea Comarnic (aductiunea A3). L=1080 m.-Statie de pompare noua - SP1 Comarnic care repompeaza apa pe aductiunea A2
-Extinderea retelei de distributie Breaza, in lungime totala Ltot = 27982m.
-Reabilitare retele de distributie Breaza in lungime Ltot= 1493 m-Bransamente la consumatori;
-Extinderea retelei de distributie Ltot = 7797m si conducta noua de transport apa potabila pentru alimentarea rezervoarelor Poiana Colti si Pirica, in lungime totala Ltot = 1032m
-Bransamente la consumatori;
-10 statii de repompare apa potabila in zonele in care se executa extinderea retelei de distributie (SB1-SB10).-Statie noua de pompare ? SP4-5 statii de repompare apa potabila in zonele in care se executa extinderea retelei de distributie (SB1-SB5).-Statie noua de pompare ? SP2 pentru alimentarea cu apa a rezervoarelor Poiana Colti si Pirica
-Captare si Aductiune Valea lui Bogdan L=4.575 m.
Valoarea estimata fara TVA: 54, 999, 788RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
730 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 1.000.000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pt aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atrib contr de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atrib contr de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul ofertantilor din categoria IMM sau a grupul de operatori economici format exclusiv din operatori economici care se incadreaza in categoria IMM-urilor, care depun oferta in asociere, garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat. Ofertantul/operatorii economici din cadrul asocierii va/vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor.Perioada de valabilitate a garantiei pt participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si insotita de traducerea autorizata in limba romana. Cursul de schimb la care se va face echivalenta va fi cursul BNR din data 31.12.2012. Model orientativ Formular nr. 1.In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cuvaloarea estimata a contractului, urmatoarea suma de 11.889, 99LEI, conform art. 2781*) alin. (1), lit. d) din OUG 34/2006. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata in original cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 5% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene - 79.69%Co-finantare nationala - 20.31%Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 )
Cazier judiciar al operatorului economicDocumentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 sunt solicitate si vor fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire : -Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 )
-Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile catre Bugetul general consolidat sau echivalent;
-Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local care sa ateste ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile catre bugetul local sau echivalent.
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 sunt solicitate si vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: DUMITRU PANTEA Director General; OFELIA URECHE Director Tehnic; DANIELA GEANGOS Director Economic; Ionut Ionescu Sef UIP;Consilieri judeteni: Cosma Mircea - Presedinte Consiliul Judetean PrahovaRebega Constantin LaurentiuRosca MirceaAlbulescu Mihai AdrianCiolac DanCord OvidiuCostin ZahariaDavid SimonaDilirici IonDobre Adrian FlorinDragomir Florin AurasDumbravanu PaulEnescu Rares DanGunia Dragos IonelGuran VirgilIonescu Radu Cezar LiviuIonica IonLuchian IonLungu Gabriel RazvanMesca Darius DumitruMitrea Laurentiu DanielNeaga GheorgheNeagoe Dumitru DanielNegoi ConstantinNicolai MariusNiculescu Georgiana DianaNita Catalin RazvanOprescu NicolaePintoiu TomaPopovici ElisabetaPatrascu VasileSfirloaga LudmilaTabacu JenicaToader Bogdan AndreiTudora DorinVasile VioricaViter David Andrei Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.
Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare:
Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs.
Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentelor depuse in vederea demonstrarii III.2.1.b) in original sau copie legalizata pentru verificarea conformitatii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu suma de 100.000.000 leiDocumente relevante:
bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim 90 zile de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 5.000.000 lei,
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat urmatoarele: Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 20 km de retele de apa si/sau aductiuni de apa.
Ofertantul va prezenta ptr dovedirea experientei similare urmatoarele: -copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor; - proces verbalde receptie finala, proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau proces verbal de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conf. cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. 1.2.3 din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8A in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG34/2006
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, inten?ia sa o subcontracteze.
In cazul in care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situa?ia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire.
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.02.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.02.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.02.2013 10:00
Locul: Ploiesti, str. Stefan Greceanu nr. 1 -3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii ofertantilor, pe baza de imputernicire, membrii UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Mediu Axa 1"Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata"
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc con?in acela?i pret, autoritatea contractanta va solicita ofertan?ilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
Adresa postala: Str. Stefan Greceanu nr.1, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100161, Romania, Tel. +40 244529474, Email: [email protected], Fax: +40 244529340, Adresa internet (URL): www.hidroprahova.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2012 10:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer