Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 145020 | 145100 | 145210 | 1456 | 145844 | 145854 | 145870 | 145900 | 14630000 | 146355 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL5- "Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti partial si Maracineni"


Anunt de participare (utilitati) numarul 147182/12.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA CANAL 2000 S.A.
Adresa postala: B-DUL I.C.BRATIANU, NR.24A, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110016, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 0248625050, In atentia: MIHAI VIOREL BURCUS, Email: [email protected], Fax: +40 0248223540, Adresa internet (URL): www.apa-canal2000.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni apartinand unei unitati teritorial administrative, care desfasoara activitati relevante in baza unui drept exclusiv acordat de comunitatea locala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
CL5- "Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti partial si Maracineni"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatile Pitesti si Maracineni, jud. Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul proiectului:
Lucrarile pentru executia de lucrari de constructii si instalatii in localitatile de referinta, lucrari care includ:
a) Adaptare la teren si/ sau detalii de executie acolo unde este cazul.
b)Lucrari de constructie si instalatii.
c) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.
d) Testare si punere in functiune.
e) Monitorizarea functionarii statiilor si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor.
f) Remedierea defectelor aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni conform conditiilor generale de contract.g) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.
Valoarea estimata a contractului conform Devizului General aprobat este de 43.345.365 lei, fara TVA, la care se adauga procentul de6, 00 % din valoarea estimata a investitiei de baza, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 2.444.307 lei, fara TVA.
Precizam ca suma aferenta cheltielilor diverse si neprevazute va putea fi utilizata in ipoteza in care pe parcursul executiei contractului apar cheltuieli cu servicii/ lucrari, care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel moment.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul include:
Localitatea Maracineni: Obiectul 1: Retea de distributie apa
?Extinderea retelei de distributie pentru aprox. 17, 852 km (inclusiv subtraversari);
?Reabilitarea retelei de distributie pentru aprox. 10, 236 km (inclusiv subtraversari);
?Realizarea de subtraversari pe o lungime totala de aprox. 201m
?Executia a 2 puncte de masura clor si presiune;?instalare camine pe conducte, hidranti de incendiu si contorizare consumatori.
Obiectul 2: Retea canalizare gravitationala
?extinderea retelei de canalizare gravitationala pentru aprox. 21, 458km (inclusiv subtraversari pe o lungime de aprox. 47m)
?instalare camine pe conducte si racordare consumatori.
?executia a 11 statii de pompare apa uzata si executia conductelor de refulare aferente in lungime de aprox. 2, 959 km (inclusiv subtraversari/ supratraversari pe o lungime totala de aprox. 21m)
Localitatea Pitesti:
Obiectul 1: Retea de aductiune apa potabila
?extinderea retelei de aductiune pentru aprox 1, 372 km (inclusiv subtraversari)
?reabilitarea retelei de aductiune pentru aprox. 14, 100 km (inclusiv subtraversari/supratraversari)
?realizarea de subtraversari/supratraversari pe o lungime totala de 807 m
?instalare camine pe conducte.
Obiectul 2: Reabilitare si extindere rezervoare si statii de pompare apa tratata
a.construire rezervoare si statie de pompare apa tratata in GA Pitesti/Maracineni:
?construire rezervoare 2x1000mc?statie pompare apa tratata Maracineni: 2+1 pompe, Q = 18 l/s; H = 60m
?statie pompare apa tratata Pitesti: 2+1 pompe, Q = 110 l/s; H = 50m
b.construire statie de pompare apa tratata Darzului
?statie pompare apa tratata: 2+1 pompe, Q = 40 l/s; H = 80m
c.construire statie de repompare Argeselu
?statie pompare apa tratata: 1+1 pompe, Q = 8 l/s; H = 30m
Valoarea estimata fara TVA: 45, 789, 672RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 866.907 lei. Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 11773 lei. Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile incepand cu termenul limita pentru primirea ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: virament bancar sau instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau ordin de plata in contul S.C. APA CANAL 2000 S.A., CUI RO 13009001, IBAN RO93BRDE030SV05734580300 deschis la BRD Pitesti, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data limita de depunere ofertelor indicata in anuntul de participare. In cazul garantiilor constituite intr-o alta moneda decat RON, se va lua in considerare cursul de schimb valutar comunicat de Banca Central Europeana pentru cea de-a 5-a zi lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/ societate de asigurari se va completa Formularul nr. 1 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in limba originala si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1) si in format electronic in S.E.A.P. pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertei.(Model orientativ Formular nr. 1) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului. Modelul garantiei de buna executie este prezentat in Formularul nr. 2. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006. (Model orientativ Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de Coeziune(FC); Bugetul de Stat;Credit operator regional;Bugetul Local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-(Model orientativ ? Formular nr.3/3A dupa caz).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane vor fi depuse in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar, pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.
Se vor prezenta:
- Declaratia de eligibilitate.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 4) si Cazier judiciar si fiscal al operatorului economic si al administratorului sau dupa caz al administratorilor operatorului economic (pentru toate persoanele indicate cu calitatea de administrator in documentele constatatoare emise de organismele competente).
Nota: in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.
- Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze la una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 4), Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor si Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos. In masura in care procedura de emitere a acestor certificare nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. 4 din HG 925/2006 modificata si completata.Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul (pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006). Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, cu exceptia celor care beneficiaza de inlesniri la plata/esalonari/compensari, aprobate de catre organele competente in domeniu. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente).
- Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010.
Conditie de calificare: Ofertantul trebuie sa confirme ca oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia, ca nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri, ca oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite si ca detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 5).
Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
- Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: I. MEMBRII ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR: Apostoliceanu Sorin, Dinescu Gheorghe, Gentea Cristian, Marinescu Silviu, Mosteanu Florentin Andrei, Neacsu Mariean, Tudosoiu Dumitru, Oprea Gheorghe-Gabriel, Ionescu Dumitru, Marica Daniela-Elena, Stoicea Alin-Mihail, Neacsu Elena, Puscasu Mariana, Musat Valerica, Ghilencia Vasile Valentin, Dan Vasile, Radu Ion-Marian, Badiu Nicu, Bouleanu Nicolae, Frintura Adrian-Dumitru, Pirnuta Marius-Georgian, Deleanu Ion, Geanta Ilinca; II. MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE: Patrascu Liviu, Nedelea Veronica, Boteanu Vasile, Goncearu Horia-Radu, Ion Dragos-Catalin; III. DIRECTORII S.C. APA-CANAL 2000 S.A.: Decher Ion, Boteanu Vasile, Nedelea Veronica; Inginer sef - Sandulescu Mihail; IV. SERVICIUL CONTRACTE ACHIZITII PUBLICE: Burcus Mihai, Radomir Sorina, Visoiu Ovidiu; Angelescu Constantin; V. MEMBRII UIP: Georgescu Catalin, Vacarel Manuela, Solomon Adina, Tiroiu Nicoleta, Stanca Dorian, Mihaescu Maria Marinela, Baicu Catalin, Ciobanu Mihaela, Dumitru Mariana, Stancu Mariana, Olteanu Constantin, Dragna Bogdan, Leca Valentin, Bascacov Mihai, Dogeanu Daniel, Stanciulescu Ion, Ghinea Oana, Preoteasa Marin Bogdan, Silvia Dinu, Marin Iulian; VI. CONSILIER JURIDIC CONTRACTE: Dumitru Nicola. (completare Formular nr. 6) Toate documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane vor fi depuse in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar, pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.
Se vor prezenta:
- Documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic.
Conditie de calificare: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004.
Modalitatea de indeplinire: Pentru persoanele fizice/juridice romane se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate iar pentru persoanele juridice straine se va prezenta un document echivalent.
Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru acele activitati asumate prin acordul de asociere.
- Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.
Conditie de calificare: persoanele juridice straine trebuie sa detina un certificat de rezidenta fiscal sau o declaratie valabila in acest sens.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta unul din documentele solicitate.
Nota: cerinta aplicabila numai persoanelor juridice straine.
- Atestate si certificari necesare pentru executia lucrarilor pentru lucrarile de traversari cursuri de apa si subtraversari linii CF.Conditie de calificare: ofertantii sau dupa caz ofertanti asociati sau subcontractantii de specialitate trebuie sa detina toate atestatele/certificatele/agrementele tehnice necesare pentru executia lucrarilor, conform reglementarilor legale in vigoare, respectiv Ordinul nr. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale, Ordinul nr. 23/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice si Ordinul nr. 799/2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta unul din documentele solicitate. Ofertantul sau dupa caz ofertantul asociat ori subcontractantul de specialitate care vor executa lucrarile specifice trebuie sa detina certificatul/agrementul mai sus indicat sauun document echivalent emise de institutiile/autoritatile relevante din tarile de origine sau un angajament ferm prin care se va stipula ca in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator acesta se obliga sa obtina pana la semnarea contractului toate certificatele/agrementelor necesare pentru executia lucrarilor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu dublul valorii estimate a contractului de lucrari, in suma de 86.690.730lei
Documente relevante:
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 7)
Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Central Europeana pentru ultimii trei ani finalizati din punct de vedere contabil. Valorile de referinta sunt urmatoarele pentru anul 2012:1 EUR= 4, 4560, 1 USD = 3, 4682, pentru anul 2011:1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei. Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/ tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B si Formular 6.
Cerinta nr. 2
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim 6 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 14000000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de 14000000 leisi pentru o perioada de 6 luni.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat urmatoarele:
a)Pentru Contractele de executie retele de canalizare Ofertantul trebuie sa fi executat un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 21 km de retele de canalizare.
b)Pentru Contractele de executie retele de apa Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 28 km de retele de distributieapa si 16 km de aductiuni de apa Dn > 400 mm.Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor;
-procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular nr. 8
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8A al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 8B si Formular nr. 6.
Informatii privind subcontractantii.
Daca este cazul, se va prezenta Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte). Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor.
Se va prezenta si angajamentul de a nu se subcontracta servicii sau lucrari ulterior emiterii ordinului de incepere a lucrarilor catre operatorii economici care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta datele de identificare ale eventualilor subcontractanti.Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CL_5_Arges
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.11.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, oferta castigatoare fiind cea clasata pe locul 1. In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea prezentarii de catre operatorii economici a documentului/documentelor care contin noi valori ale pretului ofertat (re-ofertare).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art. 256 ^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
APA CANAL 2000 S.A. PITESTI
Adresa postala: B-dul I. C. BRATIANU nr. 24 A, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110004, Romania, Tel. +40 248222445, Email: [email protected], Fax: +40 248222445, Adresa internet (URL): www.apa-canal2000.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2013 09:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer