Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL5 ?Lucrari pentru reconstructia statiilor de epurare Deva si Hunedoara ?Lot 2 Constructia platformelor de depozitare a namolului provenit de la statiile de epurare Deva si Hunedoara?


Anunt de participare (utilitati) numarul 136971/27.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA PROD SA DEVA
Adresa postala: STR.CALEA ZARANDULUI NR.43, Localitatea: Deva, Cod postal: 330092, Romania, Punct(e) de contact: IOANA RADU, Tel. +40 254222345, Email: [email protected], Fax: +40 254206007, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
operator regional al serviciilor de apa si canalizare
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
CL5 ?Lucrari pentru reconstructia statiilor de epurareDeva si Hunedoara ?Lot 2 Constructia platformelor de depozitare a namolului provenit de la statiile de epurare Deva si Hunedoara?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatile Deva si Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In cadrul contractului de lucrari sunt prevazute a fi executate urmatoarele categorii de lucrari: proiectarea si constructia unor platforme acoperite pentru depozitarea namolului deshidratat, provenit de la Statia de epurare Deva si de la Statia de epurare Hunedoara.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45213221-8 - Lucrari de constructii de depozite (Rev.2)
71323000-8-Servicii de proiectare tehnica pentru procese si productie industriale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectarea si constructia unei platforme acoperite pentru depozitarea namolului deshidratat provenit de la Statia de epurare Deva proiectata pentru o populatie echivalenta de 90.000 PE. Linia de epurare a namolului cuprinde platforma acoperita pentru depozitarea namolului deshidratat pe o perioada de 6 luni, aria platformei fiind de 2250 mp.
Proiectarea si constructia unei platforme acoperite pentru depozitarea namolului deshidratat provenit de la Statia de epurare Hunedoara proiectata pentru o populatie echivalenta de 95.000 PE.Linia de epurare a namolului cuprinde platforma acoperita pentru depozitarea namolului deshidratat pe o perioada de 6 luni, aria platformei fiind de 2250 mp.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 777, 635.94RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
29 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 75552, 7lei. A se vedea nota de mai jos.b) Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 7.505 lei.c) Perioada de valabilitate a garantiei: 100 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.d) Forma de constituire a garantiei de participare: 1. instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau2. ordin de plata in contul RO10BRDE220SV23351902200 deschis la BRD GSG Sucursala Deva, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data depunerii ofertelor.Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 10 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Garantia de participarese va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1) sau in format electronic (in S.E.A.P.), cu conditia semnarii acesteia cu semnatura electronica de catre banca/societatea de asigurari emitenta. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POS Mediu, Axa 1 ??Extindere si reabilitarea intrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara?, bugetul de stat, bugetul local si contributie proprie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 1 - Declaratie de eligibilitate;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic;
- Formularul nr. 2. - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.u.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are obligatii fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are obligatii fiscale de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Formularul nr. 13 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
- Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cum ar fi: ing.Victor Arion - Director General, ec. Cristina Peczka - Director Economic, ing. Simona Petrutiu - sef Departament Unitatea de Implementare Programe , ing. Delia Doana - sef Compartiment Coeziune si av. Cristian Tomescu - Departament Juridic.
Nota:
a. In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
b. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
Astfel, pentru ofertele care se depun intre data 01 - 25 a lunii in curs, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor avand scadenta in cursul lunii anterioare depunerii ofertelor.Pentru ofertele care se depun intre data de 26 - 31 a lunii in curs, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor avand scadenta in luna in curs.
c. Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul societatii/companiei.Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2011 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
d. A se vedea si prevederile lit. b) a Notei de la Cap. IV.4.3. cu privire la posibilitatea solicitarii documentelor in original de catre autoritatea contractanta.Astfel, autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in original inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire. Se vor prezenta:
- Documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, cum ar fi Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertei din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
Nota:
a. In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
b. Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
c. A se vedea si prevederile lit. b) a Notei de la Cap. IV.4.3. cu privire la posibilitatea solicitarii documentelor in original de catre autoritatea contractanta.Astfel, autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in originalinainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 7.555.272lei.
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 3 - Informatii generale aferente ultimilor trei ani.- Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.
Cerinta nr. 2
Dovada prin mijloace agreate de banca operatorului economic prin care se confirma ca acesta are acces la (dispune de) o linie de credit (sau alte forme de finantare) neconsumata de cel putin 390.789 lei pentru a realiza cash-flow-ul necesar si suficient desfasurarii activitatilor, care va fi destinata exclusiv indeplinirii viitorului contract pentru o perioada de minim 3 luni de la data semnarii acestuia cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani si respectiv ca a executat in ultimii 5 ani impliniti la data limita pentru depunerea ofertei, in cadrul unuia sau mai multor contracte, servicii si lucrari de natura si complexitatea celor prevazute in cadrul caietului de sarcini.
Prin experienta similara/contract similar se intelege: a. experienta in proiectarea la nivel de proiect tehnic a unor platforme de depozitare a namolurilorb. executia unor platforme de depozitare a namolurilor avand cel putin urmatoarele componente principale (tipuri de lucrari)/caracteristici: executie lucrari de betoane de min. 1800 mc; executie retele de drenaj de min. 120 m; montaj instalatii de iluminat; executie retea de alimentare cu apa incluzand hidranti de incendiu DN 80 - 100 si camine vane complet echipate si executie drumuri de acces (min. 1500 mp).
Continuare cerinta nr.1
Pentru indeplinirea din punct de vedere cantitativ a cerintei minime solicitate privind experienta similara se accepta fie prezentarea unui singur contract care sa acopere prin obiectul sau toate tipurile de lucrari mentionate fie prezentarea unui numar de maxim 3 contracte distincte, care sa acopere fiecare prin obiectul sau cel putin cate unul din tipurile de servicii/lucrari/componente mentionate si cu precizarea ca, contractele prezentate trebuie sa cuprinda in ansamblul lor (cumulat) toate tipurile de lucrari solicitate.
Cerinta nr. 2Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere) decel putin urmatoarele utilaje/mijloace de transport/ echipamente specifice pentru indeplinirea contractului: - Echipament trasare lucrari (statie totala);
- Excavator cu cupa de 0, 7 - 1, 2 mc;
- Ciocan demolator;
- Incarcator auto pe pneuri cu cupa de 2, 5 - 3, 9 mc;
- Echipament epuismente cu debit de 100 - 120 mc/ora;
- Compactor cu placa vibratoare si mai mecanic;
- Cilindru compactor terasamente;
- Auto-macara 0, 8 - 1, 2 to;
- Auto-camion cu o capacitate mai mare de 16 tone;
- Auto-utilitara transport materiale;
Continuare cerinta nr. 2:
- Statie de betoane agrementata tehnic;
- Autospeciale transport beton cu o capacitate mai mare de 4 mc;
- Autopompa beton cu brat de minim 24 m si debit Q = 60 - 90 mc/ora;
- Vibrocompactoare beton;
- Atelier confectii metalice;
- Sisteme de cofrare metalice pentru o suprafata de minim 350 mp;
- Aparate sudura PEHD;
- Laborator pentru asigurarea controlului calitatii in ceea ce priveste profilul lucrarilor rezultate din tehnologiile de executie (laborator autorizat gr. II).
Cerinta nr. 3
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispunecel putin de urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului:
- Manager de proiect;
- Sef echipaproiectare;
- Proiectanti de specialitate pentru arhitectura, structuri, instalatii electrice si instalatii hidro-edilitare/sanitare;
- Sef santier pentru fiecare punct de lucru in parte;
- Responsabil tehnic cu executia lucrarilor;
- Inginer constructii hidrotehnice;
- Inginer instalatii electrice;
- Inginer instalatii hidro-edilitare si sanitare;
- Coordonator SSM
- Responsabil asigurarea calitatii.
Cerinta nr. 3.1 -Profilul expertului Manager de proiect:
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare de lunga durata in domeniul ingineresc (hidrotehnica/constructii edilitare)finalizate prin diploma de licenta sau echivalent si o experienta in domeniul studiilor de minim 5 ani;
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Detinerea de competente relevante privind managementul de proiect (dovedite prin certificate recunoscute cel putin la nivel national, cum ar fi "Manager de proiect" - cod C.O.R. 241919);
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de executie de lucrari cu obiect similar in cadrul caruia a ocupat pozitia de manager de proiect/adjunct manager de proiect/sef santier.
Cerinta nr. 3.2 - Profilul expertului Sef echipa proiectare:
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare de lunga durata de profil ingineresc (hidrotehnica/constructii edilitare) finalizate prin diploma de licenta sau echivalent si o experienta in domeniul studiilor de minim 5 ani.
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de proiectare de lucrari cu obiect similar in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia de de sef echipa proiectare.
Cerinta nr. 3.3 - Profilul expertului proiectant de specialitate:
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare de lunga durata de profil ingineresc (hidrotehnica/constructiiedilitare/arhitectura/) finalizate prin diploma de licenta sau echivalent si o experienta in domeniul studiilor de minim 5 ani.
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de proiectare cu obiect similar in cadrul caruia sa fi avut dupa caz, functie de pozitia pentru care este propus expertul, calitatea de arhitect ori proiectant structuri ori proiectant instalatii electrice ori proiectant instalatii sanitare.
Cerinta nr. 3.4 - Profilul expertului Sef santier:
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare de lunga durata de profil ingineresc (hidrotehnica/constructii edilitare) finalizate prin diploma de licenta sau echivalent si o experienta in domeniul studiilor de minim 5 ani.
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de executie de lucrari cu obiect similar in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia de de sef santier/inginer.
Cerinta nr 3.5 - Profilul expertului Responsabil tehnic cu executia lucrarilor:
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
Nu este cazul.
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
Detinerea atestatului de specialitate pentru domeniul Costructii civile si industriale sau Constructii edilitare si de gospodarie comunala.
Cerinta nr 3.6 - Profilul expertului Inginer constructii hidrotehnice:
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare de lunga durata de profil ingineresc (constructii hidrotehnice/constructii edilitare/instalatii) finalizate prin diploma de licenta sau echivalent si o experienta in domeniul studiilor de minim 5 ani.
1.2. Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de executie lucrari cu obiect similar in cadrul caruia a ocupat pozitia de inginer constructii hidrotehnice cu atributii in realizarea/coordonarea unor lucrari de betonare complexe.
Cerinta nr 3.7 - Profilul expertului Inginer instalatii electrice:
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare de lunga durata de profil ingineresc (electro-tehnica/automatizari) finalizate prin diploma de licenta sau echivalent si o experienta in domeniul studiilor de minim 5 ani.
1.2. Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de executie cu obiect similar in cadrul caruia a ocupat pozitia de inginer instalatii electrice si sa fi avut ca atributii realizarea de activitati de executie instalatii electrice si automatizari aferente structurilor de apa-canal.
Cerinta nr 3.8- Profilul expertului Inginer instalatii hidro-edilitare si sanitare:
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare de lunga durata de profil ingineresc (instalatii) finalizate prin diploma de licenta sau echivalent si o experienta in domeniul studiilor de minim 5 ani.
1.2. Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de executie de lucrari cu obiect similar in cadrul caruia a ocupat pozitia de inginer instalatii hidro-edilitare/sanitaresi sa fi avut ca atributii realizarea de activitati de executie instalatii hidro-edilitare/ sanitare aferente structurilor de apa-canal.
Cerinta nr 3.9 - Profilul expertului Specialist sanatate si securitate in munca: 1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
Nu este cazul.
1.2. Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
Atestat eliberat de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, conform H.G. nr. 300/2006 si Legea nr. 319/2006.
Cerinta nr 3.10 - Profilul expertului Responsabil cu asigurarea calitatii: 1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
Studii superioare de lunga durata de profil ingineresc (constructii) finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.
1.2. Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
Decizia de numire/atestare ca responsabil cu asigurarea calitatii in domeniul constructiilor aferente infrastructurii de apa-canal.
Cerinta nr. 4
Prezentarea listei cuprinzand toate contractele pe care le are in desfasurare, daca exista/daca este cazul, autoritatea contractanta rezervandu-si dreptulsa ceara referinte privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, precum si verificarea disponibilului de resurse declarat in cadrul documentelor de calificare.
Cerinta nr.5
Se va prezenta Formularul nr. 9 - Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor.
Cerinta nr. 1
Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 pentru activitati de constructii sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei.
Cerinta nr. 2
Certificatul de protectia mediului din seria ISO 14001pentru activitati de constructii sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
80%
80
Descriere: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n)=(Pret(min)/Pret(n))x80 pct. Legenda: Pret(min)-cel mai mic pret ofertat in cadrul procedurii; Pret(n)-pretul ofertei pentru care se calculeaza P(n)
2.
Termen de executie
10%
10
Descriere: a)Pt. cea mai mica durata de executie a lucrarii, dar nu mai putin de 8 luni, se acorda punctajul maxim; b) Pt. celelalte durate de executie a lucrarii, dar nu mai mult de 17 de luni, punctajul se acorda proportional, astfel P(n) = De(min)/De(n)x 10. Legenda: Demin - Cea mai mica durata de executie a lucrarii ofertata in cadrul procedurii;De(n) - Durata de executie a lucrarii ofertata de operatorul economic pentru care se calculeaza punctajul.
3.
Perioada de garantie a lucrarilor
10%
10
Descriere: a) Pt oferta care prevede fundamentat cea mai mare perioada de garantie, dar nu mai mult de 3 ani se acorda punctajul maxim; b) Pentru celelalte oferte, punctajul se acorda proportional, astfel: P(n) = (G(n)- Gminima acceptata)/(Gmax. - Gminima acceptata) x 10. Legenda: G(n) Perioada de garantie ofertata de operatorul economic pentru care se calculeaza punctajul; Gminim acceptata Perioda de garatie minim acceptata (12 luni);Gmax. Cel mai mare termen de garantie ofertat in cadrul procedurii de atribuire (max. 3 ani).
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
Pondere componenta tehnica: 20 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
6282/29/ 05/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.07.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.07.2012 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 05.11.2012
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.07.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene - Fondul de Coeziune - Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 1 - ?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
? Pentru regulile aplicabile in situatia in care doua sau mai multe oferte obtin un punctaj egal, vezi ultimul paragraf dela sectiuneaIV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei.? Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza acest contract, dupa cum sunt acestea prezentate in documentatia de atribuire, ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului;? Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura;? Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlaturaraspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta cel putin urmatoarele: a) faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea integrala a contractului, la termen si in conditiile asumate prin acesta;b) nominalizarea liderului asociatiei, a membrilor asociatiei, impreuna cu datele de identificare ale acestora;c) comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asociatiei cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asociatiei;d) partea/partile din contract care se intentioneaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APA PROD S.A. DEVA
Adresa postala: Calea Zarandului nr. 43, Localitatea: DEVA, Cod postal: 330092, Romania, Tel. +40 254222345, Email: [email protected], Fax: +40 254206007
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.06.2012 10:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer