Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL5 Statie de epurare ape uzate menajere pentru localitatea Ocna Sibiului


Anunt de participare (utilitati) numarul 149151/05.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA - CANAL S.A. SIBIU
Adresa postala: Sibiu, str.Eschil, nr.6, jud.Sibiu, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550096, Romania, Punct(e) de contact: IOAN STURZ, Tel. +40 269222916, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 269223468, Adresa internet (URL): http: //www.apacansb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
operator regional
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
CL5 Statie de epurare ape uzate menajere pentru localitatea Ocna Sibiului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Urmatoarele categorii de lucrari si indicatori fizici fac parte din contractul supus prezentei proceduri: proiectare, elaborarea documentatiilor pentru obtinere avize si autorizatii, DTAC, constructie " STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE PENTRU LOCALITATEA OCNA SIBIULUI".
VALOAREA ESTIMATA TOTALA A LUCRARILOR ESTE DE 6.751.991, 79 LEI.
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 384044 lei, reprezentand procentul stabilit in Devizul General din Aplicatie( de 6, 0309% din valoarea contractului de lucrari CL5).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Urmatoarele categorii de lucrari si indicatori fizici fac parte din contractul supus prezentei proceduri: proiectare, elaborarea documentatiilor pentru obtinere avize si autorizatii, DTAC, constructie " STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE PENTRU LOCALITATEA OCNA SIBIULUI".
Valoarea estimata fara TVA: 6, 751, 991.79RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 127000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. (Model orientativ Formular nr. 1). Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Model orientativ Formular nr.2).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de coeziune 76, 52%; co-finantare nationala 23, 48%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 )2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata.Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4); Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul general consolidat;Certificat pentru plata CAS(pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat; Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local(acest certificat se va prezenta pentru sediul social al ofertantului).3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 ). Formularul nr. 6 trebuie completat si de catre tertii sustinatatori si subcontractanti.Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Director General Mircea Niculescu, Director Ecoomic Ioan Gogu, Director Tehnic Vasile Maier, Director UIP Mihai Banciu.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionatePentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului include si activitatea specifica obiectului contractului care se atribuie si ca, ofertantul isi asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in acesta sunt reale si actuale la data limita de depunere o ofertelor.
Pentru persoanele juridice straineDocumente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va executa.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin 11.000.000 lei. NOTA: Conform Anexei II la Ordinul nr. 509/2011 emis de catre ANRMAP , in cazul unei oferte cu sustinere tert, cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita in intregime ori de catre ofertant ori de catre tertul sustinator. Indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana, respectiv un singur tert sustinator.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind cifra de afaceri ( Completare Formular nr.7) Bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente. Pentru anul 2013 se accepta si bilanturi neinregistrate la organelle competente. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BCE pentru anul respectiv: -pentru anul 2011:1 euro=4, 2391 lei;
-pentru anul 2012:1 euro=4, 4593 lei,
-pentru anul 2013:1 euro=4, 4190 lei;
Cerinta 2 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru minim 2 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 800.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca ofertantul detine acces la finantare in suma de 800.000 lei pentru o perioada de 2 luni.
Tert sustinator In cazul in care ofertantul isi demonstreaza sit. econ. si fin.invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr.4, Formularul nr. 7B si Formular 6.
Modalitatea de indeplinire
Tertul sustinator va completa Formular nr. 7A, Formular nr.4, Formularul nr. 7B si Formular 6, Declaratia privind neincadrarea in art. 181, lit. a), c)^1, d).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a dus la bun sfarsit lucrari de executie a cel putin unei statii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minim 2000 PE, in cadrul unor contracte de proiectare si executie.Cerinta se considera indepl. si prin prezentarea de contracte distincte, unul de proiectare si altul de executie, a unei statii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minim 2000 PE, fiecare. Daca ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se va prezenta copie ale partilor relevante din contractul de subcontract/asociere, cu indicarea partii indep. de el.NOTA: Cf. Anexei II la Ordinul nr. 509/2011 emis de catre ANRMAP, in cazul unei oferte cu sustinere tert, cerinta privind exper. sim. va fi indeplinita in intregime ori de catre ofertant ori de catre tertul sustinator. Indif. daca exista un singur sau mai multi sustinatori cerinta privind exper. sim. va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana, respectiv un singur tert sustinator.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta pt dovedirea experientei similare urmatoarele: - copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau doc constatatoare elib de autorit contractante la finaliz contractelor. Din aceste doc trebuie sa reiasa: beneficiarul, obiectul, capacitatea, perioada(incl data incheierii contractului) si, in cazul lucrarilor, se va mentiona inclusiv locul exec acestora;
- procesul-verbal de receptie finala/ procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor care sa ateste faptul ca lucrarile au fost exec. cf cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit, copii dupa parti ale contractului/contractelor declarate, din care sa rezulte denumirea, beneficiarul/partile contractante, data incheierii, obiectul, valoarea si durata contractului sau doc constatatoare elib de autorit contr la finaliz contractelor din care sa reiasa inf de mai sus;
-recomandari din partea beneficiarului /clientului respectiv.Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe careurmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 dinOUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.Ofertantul va completa Formularul nr. 18.Subcontractantii declarati vor completa Formularul nr. 6.
Tert sustinatorIn cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana(conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8Aal persoanei respective, princare aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
Tertul sustinator va completa Formular nr. 8A, Formular nr.4, Formular nr. 8B, Formular nr. 6, Declaratia privind neincadrarea in art. 181, lit. a), c)^1, d).
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
costul operational
50%
Descriere: costul operational total calculat ca si cost operational anual maxim garantat inmultit cu 25 de ani va fi prezentat in cadrul Formularului ofertei.
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CL 5
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.03.2014 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.04.2014 10:00
Locul: SC APA-CANAL SA, SIBIU, STR. ESCHIL, NR. 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, membrii comisiei de evaluare, observatori UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Algoritmul de calcul pentru desemnarea ofertei castigatoare: 1.Pentru cel mai mic pret ofertat se acorda maximul de punctaj.Pentru alt pret ofertat decat cel mai mic se acorda punctaj conform formulei: Pp = [Pretmin / Pretn ] x 50, Unde: - Pp este punctajul obtinut de oferta n - Pretmin ? cel mai mic pret ofertat - Pretn ? pretul ofertei n 2.Pentru cel mai mic cost operational (CO) total ofertat se acorda maximul de punctaj. Pentru alt cost operational ofertat decat cel mai mic se acorda punctaj conform formulei: PCO = [COmin / COn ] x 50 Unde: - PCO este punctajul obtinut de oferta n - COmin ? cel mai mic cost operational ofertat - COn ? cost operational aferent ofertei n Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform formulei: Punctaj total= Punctaj Pret+Punctaj Cost operational Oferta cu punctajul total cel mai mare va fi declarata castigatoare. Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc con?in acela?i punctaj, autoritatea contractanta va desemna castigator pe acel ofertant care a prezentat pretul cel mai scazut. Daca ?i pre?urile sunt egale, se va solicita ofertan?ilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut. Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului pentru a evalua pe propria raspundere cheltuielile, riscurile si datele necesare pentru a pregati oferta. Vizitarea amplasamentelor se va face la o data care va fi stabilita si comunicata celor interesati printr-o clarificare in SEAP, ulterior publicarii anuntului de participare in SEAP.Intentia de vizitare a amplasamentelor va fi anuntata in scris cu minim 48 ore inaintea datei stabilite. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei. Daca este cazul, ofertantii pot semnala eventualele neconcordante dintre documentatia tehnica pusa la dispozitie si situatia din teren.Referitor la sectiunea II.1.9)Vor fi acceptate variante precizam faptul ca ofertantii pot opta pentru ofertarea unei statii de tip clasic sau a unei statii de tip SBR.Propunerea finaciara totala prezentata de fiecare operator economic trebuie sa contina, ca element distinct constitutive, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la propunerea financiara(fara diverse si neprevazute) depusa.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA-CANAL SA SIBIU-Birou Juridic
Adresa postala: str. Eschil, nr. 6, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550093, Romania, Tel. +40 269222916, Fax: +40 269223468
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 16:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer