Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL7 Reabilitare si extindere retele apa si retele de canalizare in Ineu, Siria si Pancota


Anunt de participare (utilitati) numarul 136796/23.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania de Apa Arad S.A.
Adresa postala: Sabin Dragoi Nr. 2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310178, Romania, Punct(e) de contact: Iacob Banea, Tel. +40 257270853, In atentia: Iacob Banea, Email: [email protected], Fax: +40 257270981, Adresa internet (URL): www.caarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie locala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
CL7 Reabilitare si extindere retele apa si retele de canalizare in Ineu, Siria si Pancota
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Ineu, orasul Pancota, comuna Siria ? Judetul Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari de reabilitare si extindere retele de apa si de canalizare in Ineu, Siria si Pancota, incluzand:
- Reabilitare si extindere retea de apa in Ineu, Pancota, Siria si Galsa, L = 42.519 m
- Reabilitare si extindere retea de canalizare in Ineu, Pancota, Siria si Galsa, L = 86.775 m- 5 Statii de pompare apa uzata in Ineu, - 5 Statii de pompare apa uzata in Pancota, - 2 Statii de pompare ape uzate in Siria, - 1 Statie de pompare ape uzate in Galsa, O descriere amanuntita a lucrarilor, precum si cantitatile aferente acestora, sunt disponibile in Caietul de sarcini ? Volumul 3 al documentatiei de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45111000-8-Lucrari de demolare, de pregatire si de degajare a santierului (Rev.2)
45112000-5-Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)
45120000-4-Lucrari de sondaj si de foraj de recunoastere (Rev.2)
45232423-3-Lucrari de constructii de statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie Reabilitare si extindere retele apa si canalizare in Ineu, Siria si Pancota
Valoarea estimata fara TVA: 74, 555, 992RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum 1.450.000 lei.Nu se accepta constituirea Garantiei in alta moneda decat lei.Valabilitate 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Constituire cf art. 86 din HG 925/2006: virament bancar/instrument de garantare in favoarea AC (Formular 5), in original, emis de o societate bancara/de asigurari.Instrumentul de garantare va prevedea daca plata garantiei se va executa conditionat/neconditionat si va cuprinde si prev art. 278^1, lit.c) OUG 34/2006 si art. 87 alin.1, lit.a), b), c) HG 925/2006 priv executarea.Garantia va fi prezentata in original pana/sau la data si ora deschiderii ofertelor.Ofertele neinsotite de o garantie cf cerintelor de mai sus vor fi respinse.Reducere 50% din garantia de participare si garantia de buna executie pt ofertantii din cat IMM(declaratie proprie raspundere cf Anexa 1 Legea 346/2004).In cazul unei asocieri, garantia va fi emisa de Lider/unul din membri in numele asocierii.Restituire cf art. 88 din HG 925/2006 Cuantum 10% din valoare contract, fara TVA.Valabilitate durata contract+notificare defecte.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Constituire: -retineri succesive(cf. art. 90 alin. 3 HG 925/2006 si HG 1045/2011) sauinstrument de garantare in favoarea AC emis de o societate bancara/de asigurari si care devine anexa la contract.Dupa primirea garantiei de buna executie si semnarea contractului de catre ambele parti, AC va inapoia Antreprenorului Garantia de participare la licitatie.Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii.INSTRUMENT DE GARANTARE DE BUNA EXECUTIE- (Formularul 10 din Sectiunea 2? Formulare).Prezentele se completeaza cu cerintele subclauzei 4.2-Conditii Speciale Obligatorii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene 76, 48%, Co-finantare nationala 23, 52% (Buget de Stat 11, 70%, Buget Local 1, 80%, Credit Autoritatea Contractanta 10, 02%)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundereprivind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 (Declaratie privind eligibilitatea - Formularul6.3 din Sectiunea 2 - Formulare).Nota: In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci trebuie sa fie acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 (Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute in art.181 din OUG nr. 34/2006 - Formularul 6.4 din Sectiunea 2 ? Formulare);
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic (sau echivalent), care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat si din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale (sau echivalent) din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local si din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
Certificat privind plata contributiei la asigurarile sociale (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS), din care sa reiasa ca nu exista datorii;
Cazier judiciar al companiei. Pentru statele in care nu se elibereaza un astfel de document, operatorul economic va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca in ultimii 5 ani, nu a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de baniPersoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.
Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate mai sus.
Nota: Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
Nota: In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari, in original sau copii semnate ?conform cu originalul?.Nota: In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci trebuie sa fie acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Neprezentarea acestor documente atrage dupa sine excluderea din procedura.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formularul6.5 din Sectiunea 2? Formulare).
Declaratie ?Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta? (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)(Formularul 6.6 din Sectiunea 2? Formulare).
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 (Declaratie pe proprie raspundere - Formularul 6.8 din Sectiunea 2? Formulare).
Nota: Persoanele care detin functii de decizie in cadrul S.C. COMPANIA DE APA ARAD S.A., in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: - ing. Banatean Gheorghe, ing. ec. Toma Marius, ing. Banea Iacobing. Patko Zoltan, inf. Anca Lucian, c.j Goldis Flaviu, ec. Mates Angela, ing. Dinu Livia, ing. Cernica Traian, c.j. Giugiulan Mihnea, c.j. Sotoc Ioana
Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afa intr-una din situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura. Dovedirea formei de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si atestarea din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in RomaniaPrezentarea Certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte: (i) denumirea completa a operatorului economic, (ii) sediul social, (iii) persoane imputernicite/administratori, (iv) sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, (v) domeniul principal de activitate, (vi) domenii de activitate secundare, (vii) obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii: COD CAEN 4221-Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide, si (viii) faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.Codurile indicate mai sus, corespunzatoare procedurii, trebuie sa fie autorizate.
Nota: SC COMPANIA DE APA ARAD SA, in calitate deautoritate contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului, in original/copie legalizataDovedirea formei de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si atestarea din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care operatorul economic este stabilit
1. Prezentarea unor Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident.
2. Prezentarea unor Documente emise in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, din care sa rezulte (i) denumirea completa a operatorului economic, (ii) sediul social, (iii) persoane imputernicite/administratori, (iv) sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, (v) domeniul principal de activitate, (vi) domenii de activitate secundare (vii) obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii, Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide, si (viii) faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la procedura insolventei sau operatiuni similare.Codurile indicate mai sus, corespunzatoare procedurii, trebuie sa fie autorizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media aritmetica a cifrei de afaceri globale a Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici) pentru ultimii trei ani financiari incheiati trebuie sa fie echivalentul a cel putin 145 milioane Lei.1. Ofertantul va completa, semna si prezentaDeclaratia privind cifra de afaceri globale (Formularul 7.1 din Sectiunea 2? Formulare);
2. Ofertantul va completa, semna si prezentaFisa de informatii privind situatia economico-financiara (Formularul 7.2 din Sectiunea 2? Formulare);
3. Ofertantul va prezenta documente justificative: copii certificate pentru conformitate cu originalul, ale situatiilor financiare ale companiei (de ex. bilantul contabil la data de 31.12, contul de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalului propriu) pe ultimii 3 ani financiari incheiati, sau alte documente relevante din care sa rezulte indeplinirea cerintei de calificare.
Documentele originale trebuie sa fie:
-inregistrate la organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic sau
-insotite de raportul de audit elaborat de o persoana fizica/juridica acreditata pentru efectuarea auditului financiar-contabil.
Valorile vor fi exprimate in Euro, folosind pentru conversie ratele medii anuale de schimb RON/EUR comunicate de Banca Centrala Europeana pentru anii:
An Curs de schimb RON/EUR
2008 3, 6826
2009 4, 2399
2010 4, 2122
2011 4, 2391
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.europa.eu)
Nota: Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri la 50% va prezenta, anexat Formularului pentru garantie, o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM
Informatii privind tert/terti sustinatori
Un operator economic poate, in scopul derularii contractului, sa recurga la capacitatile economice si financiare ale altor entitati, indiferent de natura relatiilor dintre acestea, in conformitate cu prevederile din OUG 34/2006, art. 186. In acest caz, Ofertantul va respecta prevederile art. 186, alin (2) din OUG 34/2006.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci Ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (la notariat), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele financiare invocate.
Informatii privind tert/terti sustinatori (continuare)
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si art.181 lit a), c 1) si d) ale OUG 34/2006 (dovada facandu-se prin completarea si semnarea Formularului 6.3 Declaratie privind eligibilitatea, respectiv a Formularului6.4 Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute in art.181 din OUG 34/2006 si prezentarea documentelor care atesta neancadrarea operatorului economic in situatiile prevazute la art.181 lit.a), c1)si d) din OUG 34/2006).
Informatii privind accesul la facilitati de creditare
Ofertantul va demonstra ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a asigura fluxul de numerar necesar pentru executia contractului de lucrari in primele 6 luni de derulare a contractului, in valoare de minim 14.500.000 lei, suplimentar fata de obligatiile contractuale in desfasurare.
Informatii privind accesul la facilitati de creditare (continuare)
Ofertantul va prezenta o Adresa/comunicare /document, in original sau copie ?conform cu originalul?, emis de o organizatie/institutie financiara pentru autoritatea contractanta, din care sa rezulte ca, pentru executia contractului de lucrari care urmeaza sa fie atribuit in urma acestei proceduri, ofertantul va dispune sau va avea acces, in momentul semnarii contractului, la resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarilor pe durata primelor 6 luni de desfasurare a contractului de lucrari.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Resurse umane si structura organizatorica: Personalul cheie propus:
Manager de Proiect/Reprezentantul
Antreprenorului
-Min 5 ani de experienta profesionala generala
-Experienta demonstrata in calitate de Manager de Proiect/Coordonator de echipa/Sef de santier in cel putin un contract in domeniul infrastructurii de alimentare cu apa si/sau canalizare.
Sef de santier?amplasament Ineu
-Min 5 ani de experienta profesionala generala
-Experienta demonstrata prin participarea la executia a cel putin unui contract in domeniul infrastructurii de alimentare cu apa si/sau canalizare
Resurse umane si structura organizatorica: Personalul cheie propus (continuare):
Sef de santier?amplasament Siria-Galsa
-Min 5 ani de experienta profesionala generala
-Experienta demonstrata prin participarea la executia acel putin unui contract in domeniul infrastructurii de alimentare cu apa si/sau canalizare
Sef de santier?amplasament Pancota
-Min 5 ani de experienta profesionala generala
-Experienta demonstrata prin participarea la executia a cel putin unui contract in domeniul infrastructurii de alimentare cu apa si/sau canalizare
Resurse umane si structura organizatorica:
Personalul cheie propus: (continuare)
Responsabil tehnic cu executia(RTE)
-Detinerea autorizatiei de ?Responsabil tehnic cu executia lucrarilor de constructii (pt domeniul IX-Constructii edilitare si de gospodarire comunala? (vizata la zi) emisa de institutia abilitata (MLPTL/MTCT/MDLPL/MDRL) cf Legii 10/1995 privind calitatea in constructii
Inginer hidroedilitare-Min 3 ani de experienta profesionala generala;
-Experienta demonstrata prin participarea la executia a cel putin unui contract in domeniul infrastructurii de alimentare cu apa si/sau canalizare
Inginer instalatii electrice
-Min 3 ani de experienta profesionala generala
-Experienta demonstrata prin participarea la executia a cel putin unui contract in domeniul infrastructurii de alimentare cu apa si/sau canalizare
Resurse umane si structura organizatorica:
Personalul cheie propus: (continuare)
Inginer mecanic
-Min 3 ani de experienta profesionala generala
-Experienta demonstrata prin participarea la executia a cel putin unui contract in domeniul infrastructurii de alimentare cu apa si/sau canalizare
Inginer automatizare SCADA
-Min 3 ani de experienta profesionala generala
-Experienta demonstrata prin participarea la executia a cel putin unui contract in domeniul infrastructurii de alimentare cu apa si/sau canalizare
Resurse umane si structura organizatorica:
Personalul cheie propus: (continuare)
1.Ofertantul va completa, semna si prezenta Declaratia privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere -Formularul 6.7 din Sectiunea 2 ? Formulare;
2.Ofertantul va completa, semna si prezenta Listei personalului cheie care va fi implicat in executia contractului (Formularul 8.2i din Sectiunea 2? Formulare), insotita de:
- CV-urile personalului cheie (Formularul 8.2 ii din Sectiunea 2? Formulare)
- copii certificate pentru conformitate cu originalul ale diplomelor de studii, pentru personalul cheie propus;
- copii certificate pentru conformitate cu originalul ale autorizatiilor solicitate pentru personalul cheie propus;
- Declaratie de disponibilitate (Formularul 8.2 iii din Sectiunea 2 ? Formulare
Pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari vor fi furnizate informatii privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice puse la dispozitie de ofertant.
Ofertantul va completa, semna si prezenta Declaratiaprivind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune Ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari va fi prezentata in Oferta (Formularul 8.3)
Ofertantul va face dovada existentei unui drept de proprietate sau a unui drept de folosinta pentru utilajele si echipamentele solicitate (taloane/facturi/contracte de comodat sau de leasing, contracte de inchiriere, sau orice alte tipuri conform legii)
Informatii despre asocierea de operatori economici, daca este cazul, completarea, semnarea si prezentarea Formularulului 6.1din Sectiunea 2 ? Formulare.
Nota: In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) se va analiza cu privire la asociere in ansamblu.In cazul asocierii dintre doi sau mai multi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004.Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
Informatii privind asociatiiAsocierile de operatori economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) Toti membrii asocierii trebuie sa fie persoane fizice sau juridice inregistrate, capabile sa execute lucrarile sau acele parti din lucrari care le revin, conform prevederilor OUG nr. 34/2006, articolul 183.
b) Asocierea trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ cerintele privind experienta generala si resursele financiare, prevazute in sectiunile III.2.2 si III.2.3 din Fisa de date a achiziiei.
Ofertele depuse de asocieri de operatori economicivor indeplini si cerintele suplimentare enumerate in continuare:
Unul dintre membri va fi numit asociat principal (lider) responsabil pentru acest contract, numirea sa fiind confirmata prin inaintarea unor imputerniciri in acest sens, semnate de reprezentantii autorizati ai fiecarui membru al asocierii. A se vedea Formularul 2 din Vol. 1, Sectiunea 2 din Documentatia de atribuire
Informatii privind asociatii (continuare)
Ofertele depuse de asocieri de operatori economicivor indeplini si cerintele suplimentare enumerate in continuare:
- Oferta trebuie sa includa un Acord preliminar de asociere, urmand ca asocierea sa fie definitivata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Acordul va specifica urmatoarele:
- toti membrii asocierii declara ca isi asuma raspunderea solidara si indivizibila pentru executarea contractului si ca, in eventualitatea in care unul din membrii asocierii inceteaza sa mai fie membru al asocierii sau intra in lichidare, membrii ramasi vor executa si finaliza Lucrarile;
- liderul asocierii este autorizat sa angajeze raspunderea si sa primeasca instructiuni pentru si in numele oricaruia si a tuturor membrilor asocierii, angajand astfel raspunderea individuala si solidara a acestora;
Informatii privind asociatii (continuare)
Acordul va specifica urmatoarele:
- liderul asocierii este raspunzator pentru executia contractului, inclusiv pentru efectuarea platilor pe care le va primi integral si le va redistribui membrilor asocierii conform acordului dintre acestia, astfel incat Autoritatea Contractanta va fi eliberata de orice obligatii de plata ce pot rezulta din Contract si/sau executia lucrarilor, prin efectuarea platii numai catre asociatul principal;
- liderul asocierii se obliga ca, in cazul atribuirii contractului, sa legalizeze asocierea, pana la data incheierii contractului de achizitie publica;
- toti membrii asocierii se obliga sa ramana in asociere pe toata durata de executie a contractului.
Informatii privind subcontractantii
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor identificati la data depunerii ofertei.Va fi prezentata Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora (Formularul 6.2 din Sectiunea 2 ? Formulare).
Autoritatea contractanta impune ca cerinta minima indeplinirea de catre Ofertant (individual sau asociere de operatori economici) a criteriilor de mai jos. Contractele prezentate trebuie sa fi fost derulate in decursul ultimilor 5 ani (2007, 2008, 2009, 2010, 2011):
-Cel putin un contract de complexitate similara in executia a minim 40 km retea de alimentare cu apa;
- Cel putin un contract de complexitate similara in executia a minim 75 km retea de canalizare gravitationala apa uzata.
Prin sintagma ?complexitate similara? se intelege: lucrari cu aceeasi destinatie in domeniul constructiilor, corespunzatoare lucrarilor cuprinse in prezentul contract.Prin ?ultimii 5 ani? se va intelege perioada de la 1 ianuarie 2007 pana la data limita de depunere a ofertelor
(continuare)
1.Ofertantul va completa, semna si prezenta Declaratia privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (Formular 7.3 din Sectiunea 2 ? Formulare);
2.Implicarea in executia contractelor care demonstreaza experienta similara va fi dovedita prin prezentarea de: copii ale Contractelor (copii dupa parti relevante ale contractului) si Recomandari din partea beneficiarilor (sau a Antreprenorului General, in cazul in care ofertantul a actionat ca subcontractant) care sa ateste derularea in bune conditii a contractelor respective sau Procese Verbale de Receptie Partiala sau Receptie la terminarea Lucrarilor sau Receptie Finala. Documentele prezentate vor contine date referitoare la:
-beneficiarul contractului (nume, adresa, telefon, fax);
-obiectul contractului
-tipul de lucrari executate;
-perioada in care s-a derulat contractul;
-valoarea contractului.
(continuare)
In cazul in care Ofertantul a actionat ca subcontractant in oricare din contractele prezentate ca referinte, se va accepta ca dovada a implicarii o declaratie din partea Antreprenorului General.Nota: Un operator economic poate, in scopul derularii contractului, sa recurga la capacitatile tehnice si profesionale ale altor entitati, indiferent de natura relatiilor dintre acestea, in conformitate cu prevederile din OUG 34/2006, art. 190. In acest caz, Ofertantul va respecta prevederile art. 190, alin (2) din OUG 34/2006.
Certificarea conform standardului ISO 14001 sau echivalent, a sistemului de management de mediu atat pentru executie cat si pentru proiectare implementat la nivelul organizatiei Ofertantului.
Certificarea conform standardului ISO 9001 sau echivalent, a sistemului de management al calitatii atat pentru executie cat si pentru proiectare implementat la nivelul organizatiei Ofertantului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Algoritmul de calcul pentru factorul ?pretul ofertei?este: a) pretul cel mai scazut dintre preturile ofertate i se va acorda maximul de puncte, respectiv 40; b) pentru alt pret punctajul se acorda astfel: Punctaj financiar=(pret minim/pret ofertat ) x 40, in care pret minim este pretul cel mai scazut;Pretul ofertei este cel prezentat in Formularul ofertei, fara TVA
2.
Termen de garantie pompe SPAU 3 - 42, 0 l/s (solicitate in CS / AR-CL-07Liste G, SP, S/ Vol.4 /Lista SP.1/SPAU-Pancota)
30%
Descriere: Algoritmul de calcul pentru factorul ?termenul de garantie SPAU?este: a) pentru cel mai lung termen de garantie se acorda punctajul maxim, b) pentru orice alt termen de garantie decat cel prevazut la lit. a), punctajul se acorda astfel: P1n = Termen de garantie pompe ofertat / Termen de garantie pompe maxim x 30. In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, termenul de garantie minim acceptat este o durata de functionare de 50.000 ore, in conditii normale de lucru. Ofertele pentru o durata de functionare mai mica de 50.000 ore, in conditii normale de lucru, vor fi considerate neconforme cf. HG 925/2006, art. 36 si vor fi respinse cf. HG 925/2006, art. 81. Ofertele care propun o durata de functionare de 150.000 ore sau mai mult nu vor fi punctate suplimentar (vor primi punctajul maxim alocat factorului de evaluare ? 30 puncte).
3.
Termen de garantie conducte PVC DN 250 lungime 77.331m (solicitate in CS Vol.3 sectiunea 1, cap 4.2.1)
30%
Descriere: Algoritmul de calcul pentru factorul ?termenul de garantie conducte PVC este: a) pentru cel mai lung termen de garantie se acorda punctajul maxim, b) pentru orice alt termen de garantie decat cel prevazut la lit. a), punctajul se acorda astfel: Pn = Termen de garantie conducte ofertat/Termen de garantie conducte maxim x 30. In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, termenul de garantie minim acceptat este de 18 luni de la data livrarii pe santier. Ofertele care propun un termen de garantie mai mic de 18 luni de la data livrarii pe santier, vor fi considerate neconforme cf. HG 925/2006, art. 36 si vor fi respinse cf. HG 925/2006, art. 81.Ofertele care propun un termen de garantie de 48 luni de la data livrarii pe santier sau mai mult nu vor fi punctate suplimentar (vor primi punctajul maxim alocat factorului de evaluare ? 30 puncte).
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.08.2012 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.08.2012 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.08.2012 10:00
Locul: Sediul SC Compania de Apa Arad SA, situat inARAD str. Sabin Dragoi nr. 2-4, jud. Arad
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 1- ?Extinderea si modernizarea infrastructuriide apa si apa uzata in judetul Arad?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Garantiade participare: - virament bancar in favoarea autoritatii contractante in contul RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR AradFactori de evaluare: 1. Termenele de garantie ofertate nu vor putea depasi termenele de garantie acordate de producator.Ofertantii ai caror oferte vor contine un termen de garantie mai mare decat cel acordat de producator, vor fi punctati doar pentru termenul de garantie acordat de producator.2 Ofertatul declarat castigator va face dovada termenelor de garantie pentru produsele ofertate (pompe apa uzata SPAU 3- 42, 0 l/s, conducte PVC DN 250 lungime 77.331 m) prin prezentarea certificatelor de garantie ale produselor emise de producatorul acestora si completate in favoarea autoritatii contractante, respectiv, SC Compania de Apa Arad SA.Ofertantii care nu vor prezenta certificatele de garantie ale produselor ofertate (pompe apa uzata SPAU, conducte PVC ) emise de producatorul acestora nu vor fi punctati.3. In cazul cand vor exista limitari, conditionari sau restrictii impuse de ofertant la cerintele Caietului de Sarcini oferta va fi declarata ca fiind neconforma, 4.In situatia in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj si sunt castigatoare, pentru departajarea ofertelor, autoritatea contractanta va stabili ca fiind castigatoare oferta care va prezenta cel mai mic pret. Daca si preturile sunt egale, autoritatea va solicita ofertantilor in cauza reofertarea pretului in plicuri inchise si sigilate. Clasamentul final se va stabili in urma punctajelor obtinute prin reofertare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Anularea actului si/sau recunoasterea dreptului pretins ori a interesului legitim ? 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta; Continutul documentatiei de atribuire ? 10 zile de la data publicarii documentatiei in SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SC CAA SA
Adresa postala: str. Sabin Dragoi, nr. 2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310178, Romania, Tel. +40 257278843, Fax: +40 257270981, Adresa internet (URL): www.caarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2012 15:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer