Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Claculatoare


Anunt de participare numarul 147131/09.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea din Bucuresti
Adresa postala: B-dul Mihail Kogalniceanu 36-46 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050107, Romania, Punct(e) de contact: Cristi Sandu, Tel. +40 213077376, Email: [email protected], Fax: +40 213139575, Adresa internet (URL): www.unibuc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Claculatoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bd-ul Schitu Magureanu nr 19
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Calculatoare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 12, 904RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de: 258 RONGarantia de participare se poate constitui, ( in RON sau in valuta iar cursul leu-valuta la care se va face raportarea va fi cursul BNR din data stabilita cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor)conform art. 86 din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, in unul din urmatoarele moduri: - Virament bancar, care va fi efectuat pana cel traziu la data limita de depunere ofertelor, in contul deschis de autoritatea contractanta este urmatorul: RO57 TREZ 7055 005X XX00 0186 deschis la Trezoreriea Sectorului 5 sau in conturile de valuta ale Universitatii din Bucuresti dupa cum urmeaza: RO87RNCB0076010452620003 EUR UERO17RNCB0076010452620002 CHF Franci ElvetieniRO06RNCB0076010452620006 GBP Lire Marea BritanieRO49RNCB0076010452620008 USD Dolari SUARO32RNCB0076010452620023 SEK Coroane suedezeRO75RNCB0076010452620025 CAD Dolari canadieniRO58RNCB0076010452620040 DKK Coroane danezeRO36RNCB0076010452620048 JPY yeni japoneziBanca Comerciala Romana, Sucursala sector 5, Bucuresti SWIFT: RNCBROBU- Depunere la casieria Universitatii din Bucuresti, b-dul Mihail Kogalniceanu 36-46, sector 5, Bucuresti;
- Scrisoare de garantie bancara;
- Instrument de garantare emis de o societate de asigurare sau de o societate bancara;1. In cazul in care operatorul economic face dovada de IMM, atunci beneficiaza de prevederile art. 16, alin. 2 din Legea 346/2004, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta se demonstreaza prin completarea pe proprie raspundere a declaratiei conform art. 6 din Ordonanta 27/2006, anexa 1, care modifica Legea 346/2004.2. Valabilitarea garantiei de participare va fi de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.3. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din pretul contractului, fara T.V.A.Garantia de buna executie va fi exprimata in lei si se poate constitui conform art. 90 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, intr-unul din urmatoarele moduri: - Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara, ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul prevazut anterior;
- Numerar, depus la casieria Universitatii din Bucuresti, b-dul Mihail Kogalniceanu 36-46, sector 5, Bucuresti1. In cazul in care operatorul economic face dovada de IMM, atunci beneficiaza de prevederile art. 16, alin. 2 din Legea 346/2004, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta se demonstreaza prin completarea pe proprie raspundere a declaratiei conform art. 6 din Ordonanta 27/2006, anexa 1, care modifica Legea 346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect cercetare 320136 Society FP7
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Completarea Formularului 1 - incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
Cerinta nr. 2
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Completarea Formularului 2 - Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 privind
punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Completarea Formularului 3 - In situatia in care documentele prezentate confirma ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de
art.181 din O.U.G nr.34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 4
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Completarea unei declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - formularul 4 in original- semnat si stampilat;
Documentele cerute la punctele 1-4 se vor prezenta in original semnate si stampilate.
Lista persoanelor din cadrul autoritatii contractante responsabile cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este:
Prof. Univ. Dr. Mircea Dumitru
Prof. univ. Dr. Maria Voinea
Prof. Univ. Dr. Emil Barna
Prof. Univ. Dr. Magdalena Platis
Prof. Univ. Dr. Liviu Papadima
Ec. Adrian Albu
Ec. Sandu Simion Cristinel
Inginer Dragos Dena
Conf. Univ. Dr. Dan Adrian
Conf. Univ. Dr. Durnescu Ioan
Referent Ionita Filuta Certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului. (Persoane juridice romane) Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- prezentarea Certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate pentru persoane juridice romane, certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului, pentru persoane fizice romane sau altor documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Nota:
--Documentele cerute se pot prezenta in oricare dintre formele: original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, iar informatiile sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Informatii privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani de exercitiu financiar
Cerinta nr. 2Bilantul contabil la 31.12.2012 - , inregistrat si vizat de catre organele competente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- se completeaza Formularul 5 - Informatii generale ofertant.bilantul contabil la 31.12.2012, inregistrat si vizat de catre organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani,
continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din
urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse
similiare se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in
care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul
economic nu are posibilitatea obtinerii unor certificate/documente din partea
acestuia, demonstrarea livrarilor de produse similare se realizeaza printr-o
declaratie a operatorului economic
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completarea Formularului 6 - Lista a principalelor livrari deproduse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urmasunt autoritati contractante sau clienti privati.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pentru a putea participa la faza finala de licitatie electronica, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.), avand certificat digital valid pentru acces in sistem si o adresa de e-mail functionala, precizata in datele de contact din formularul Informatii generale atasat la documentatie. Informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii in vederea participarii la licitatia electronica si disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.elicitatie.ro Inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala a documentelor de calificare si a propunerii tehnice, conform solicitarilor din documentatia de atribuire, in vederea stabilirii ofertelor admisibile. In vederea realizarii etapei electronice, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. ce au depus oferte admisibile si va contine data si momentul de start al licitatiei electronice, precum si orice informatie necesara pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?. Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: - in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze. - licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei nr.1 a licitatiei electronice In cazul in care operatorul economic, declarat admis si inscris in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, si care a fost introdusa in SEAP de autoritatea contractanta. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1.Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la faza finala de licitatie electronica Durata unei runde: 1 (una) zi Conform prevederilor art. 42 din H.G. nr.1660/2006, la licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta. Dupa incheierea rundei de licitatie electronica, se solicita ofertantilor sa transmita autoritatii contractante Formularul de oferta si formularul Centralizator de preturi, completate corespunzator in functie de valoarea ofertei transmise in cadrul rundei de licitatie electronica la care au participat. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: valoarea ofertei fara TVA, pentru intreaga cantitate de produse. Daca in cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret (ofertele ce se situeaza pe primul loc) atunci AC va cere reofertarea pretului intr un plic sigilat in vederea departajarii ofertelor Se solicita ofertantilor sa transmita aceste formulare la sediul autoritatii contractante in urmatoarea zi lucratoare de la incheierea rundei de licitatie electronica, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de o persoana imputernicita
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.10.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.10.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.10.2013 13:00
Locul: Mihail Kogalniceanu nr 36-46 incinta facultatii de Drept Sector 5 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor imputerniciti legal
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ? BIROU ACHIZITII; DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala: Bd. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050107, Romania, Tel. +40 213077376, Email: [email protected], Fax: +40 213139575
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2013 15:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer