Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - COLECTARE, TRANSPORT, ELIMINARE CONTROLATA A DESEURILOR MEDICALE PERICULOASE SPITALICESTI SI AMBALAJE PENTRU COLECTARE


Anunt de participare numarul 53208/22.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN ORADEA
Adresa postala: REPUBLICII 33, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410159, Romania, Punct(e) de contact: COSMIN ADRIAN BIBART, Tel.0259- 434406, Email: [email protected], Fax: 0259- 417169
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
COLECTARE, TRANSPORT, ELIMINARE CONTROLATA A DESEURILOR MEDICALE PERICULOASE SPITALICESTI SI AMBALAJE PENTRU COLECTARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: SPITAL CLINIC JUDETAEN DE URGENTA ORADEA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
COLECTARE, TRANSPORT, ELIMINARE CONTROLATA A DESEURILOR MEDICALE PERICULOASE SPITALICESTI SI AMBALAJE PENTRU COLECTARE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90122240-2 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
APROX 5500 KG/LUNA
Valoarea estimata fara TVA: 310, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE 3100 LEI, GARANTIA DE BUNA EXECUTIE 7, 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI FARA TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET 2008
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de inregistrare fiscala-copie
Certificat constatator emis de ORC -copie
Autorizatie de mediu-copie
Autorizatie sanitara de functionare emisa de Ministerul Sanatatii Publice-copie
Certificat emis de unul dintre organismele autorizate in certificarea sistemului calitatii pentru unul din standardele internationale de calitate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa cu informatii generaleDeclararea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea la art.181 a OUG.34/2006
Formularul de oferta
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestari in ultimii 3 ani
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere
Certificate ADR pentru conducatorii auto-copie, autorizatie pentru mijloace de transport adecvate acestui tip de transport-copie
Licenta de transport pentru marfuri periculoase-copie
Prezentarea de mostre din ambalajele folosite la colectare precum si documente care sa ateste certificarea lor ADR (cutii capacitate 3 l pentru deseuri intepatoare , taietoare si cutii de 10 l pentru material infectios).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.06.2008 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.06.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.06.2008 10:00
Locul: STR.REPUBLICII NR.33 ORADEA, CAMERA 12
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR, STAVROPOLEOS NR.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea
Adresa postala: STR.REPUBLICII NR.33, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 410159, Romania, Tel.0259437750, Email: [email protected], Fax: 0259417169
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.05.2008 07:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer