Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Combatere avio DS MEHEDINTI


Anunt de participare numarul 142209/27.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: DIRECTIA SILVICA MEHEDINTI, Str. Eroii de la Cerna, Nr. 22, Localitatea: DROBETA TURNU SEVERIN, Cod postal: 030084, Romania, Punct(e) de contact: Lazarescu Stefan, Tel. +40 252317970, In atentia: Ing.Stancovici Victor, Email: [email protected], Fax: +40 252312308, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia silvica Mehedinti
Adresa postala: Str. Eroii de la Cerna nr. 22, Localitatea: DR. TR. SEVERIN, Cod postal: 030084, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Mehedinti, Tel. +4 0252317970, In atentia: ing. Stancovici Victor, Email: [email protected], Fax: +4 0252312308
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia silvica Mehedinti
Adresa postala: Str. Eroii de la Cerna nr. 22, Localitatea: DR. TR. SEVERIN, Cod postal: 030084, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Mehedinti, Tel. +4 0252317970, In atentia: ing. Stancovici Victor, Email: [email protected], Fax: +4 0252312308
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Mehedinti
Adresa postala: Str. Eroii de la Cerna nr. 22, Localitatea: DR. TR. SEVERIN, Cod postal: 030084, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Mehedinti, Tel. +4 0252317970, In atentia: ing. Stancovici Victor, Email: [email protected], Fax: +4 0252312308
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Combatere avio DS MEHEDINTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri si de marfa, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare: Padurile apartinind Ocoalelor din Directia Silvica Mehedinti, mai exact O.S.: Corcova, Dr.Tr.Severin, Strehaia , Simian, Vinju Mare, Orsova
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se achizitioneaza servicii de combatere avio pe o suprafata de 18641 ha
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60441000-1 - Servicii de pulverizare aeriana (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
18641 ha de padure ce trebuie stopite avio cu pesticide
Valoarea estimata fara TVA: 540, 589RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare, in cuantumul 5500 lei, sau echivalentul in euro(calculat la cursul euro in data de- 5 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor). - Perioada de valabilitate a garantiei: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor - Forma de constituire a garantiei de participare: - Scrisoare de garantie bancara (in acest sens se va completa formularul , ,Scrisoare de garantie bancara), -Instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate de asigurari - ordin de plata sau fila cec cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor (cont RO48RZBR0000060000625761 ? Raiffeisen Bank ? sucursala Drobeta Turnu Severin ) Dovada achitarii garantiei de participare, va fi prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Garantia de participare se retine in urmatoarele situatii: a) ofertantul si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii: Se vor completa de catre ofertant urmatoarele formulare: -Informatii generale, -Declaratie privind eligibilitatea, -Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181, se va depune si de tertul sustinator daca este cazul(litera a, c1, d )
-Certificat de participare cu oferta independenta, -Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, se va prezenta si de catre tertul sustinator daca este cazul.
Persoanele cu functie de decizie, in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director Stefan Lazarescu, Director tehnic ing.Adrian Sodolescu, Director Economic Ec. Halalau Agnes, jurist Buzatu Florin, Ing. Alin Neagoe, Ing Tataru Valeriu si Ing. Burtea Marilen Cerinte obligatorii: -Se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, din care sa reiasa faptul ca ofertantul are in obiectul sau de activitate producerea si/sau furnizarea de servicii specifice contractului.Ofertantul isi va asumaraspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind utilajele, instalatiile , echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului Lista cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor complecta formularele aferente(anexate)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.03.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.03.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.03.2013 12:00
Locul: Directia Silvica Mehedinti, str. Eroii de la Cerna nr. 22, Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantul sau imputernicitul legal al acestuia.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care procedura de atribuire este offline (cu sau fara etapa finala de licitatie electronica) si se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform articolul 256 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Mehedinti - oficiul juridic
Adresa postala: Str. Eroii de la Cerna nr. 22, Localitatea: Dr. Tr. Severin, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 252317970, Email: [email protected], Fax: +40 252312308
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2013 10:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer