Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP III SI COMBUSTIBIL TIP M in regim de scutire de la plata accizelor


Anunt de participare numarul 146672/20.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA
Adresa postala: str. LIBERTATII NR.1, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140009, Romania, Punct(e) de contact: GABRIELA APOSTOLESCU, Tel. +40 247311836, Email: [email protected], Fax: +40 247311836, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP III SI COMBUSTIBIL TIP M in regim de scutire de la plata accizelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: CLU- Str.Libertatii nr. 1Combustibil tip M- Str. Mihaita Filipescu nr. 32 ; Str. Mihaita Filipescu nr. 12-14; Str. Alexandru Ghica nr.107; Spital de Psihiatrie Cronici Balaci.
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 542, 800 si 1, 701, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia trimestrial in functie de fondurile alocate cu aceasta destinatie
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie Combustibil lichid usor si CombustibiltipM ?? conform Caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09100000-0 - Combustibili (Rev.2)
63100000-0-Servicii de manipulare si de depozitare a incarcaturilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile totale se regasesc descrise in mod detaliat in cuprinsul Caietului de sarcini si in Anexa B.
Valoarea estimata fara TVA: intre 542, 800 si 1, 701, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de1% din valoarea estimata maxima a Acordului cadru.Cuantumul garantiei de participare este de :17.010 lei.Moduri de constituire : prin Ordin de plata in contul autoritatii contractante RO50TREZ6065041XXX000285, deschis la Trezorerie Alexandria , sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform HG 925/2006, art 86, valabil pe toata durata de valabilitate a ofertei (90 zile de la data limita de depunere a ofertelor)sau plata cu chitanta prin casieria unitatii contractante. Dovada constituirii garantiei de participare vafi trimisa in original la sediulautoritatii contractante pana la datalimita dedepunere a ofertelor, la adresa: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA;STR.LIBERTATII;NR.1;ALEXANDRIA;JUD.TELEORMAN;C.P 140009. Pe plic se va mentiona ?GARANTIE DE PARTICIPARE PENTRU LICITATIE COMBUSTIBIL?. O copie a scrisorii de garantie va fi depusa si in SEAP odata cu Documentele de calificare.Pentru IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/ 2004, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/ 2004. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM.Pentru o garantie de participare depusa in valuta echivalenta se va face la cursul BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.In cazul contestatiilor, se va retine contestatoruluisuma calculata conf. Prevederilor art.278^1 din OUG 34/2006, atat in cazul in care contestatorului i se respinge contestatia ca nefondata cat si in cazul in care acesta renunta la contestatie.Neconstituirea garantiei de participare si neprezentarea acesteia impreuna cu oferta, atrage dupa sine respingerea ofertei.( cnf. Art.33 ? (3) din HG 925/2006 cu completarile si modificarile ulterioare. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent; mod deconstituire: conform prevederilor art.90 alin.1-3 din HG 925/2006Ofertantii din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii vor beneficia de reducere de 50% conform legii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare asiguratedeCasa de Asigurari de Sanatate Judeteana.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobata prin Legea nr. 337/2006.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Documentul se va prezenta si de tertul sustinator daca este cazul.In cazul unei asocieri aceste documente trebuie prezentate de fiecare asociat.
Se solicita prezentarea formularului nr.1 completat.
Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare
Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobata prin Legea nr. 337/2006.Se solicita formularul nr.2completat.Pentru situatiile prevazute la lit.a), c1) si d) documentul va fi prezentat si de tertul sustinator daca este cazul.
In situatia in care documentele prezentate confirma ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G nr. 34/2006, autoritatea contractanta va exclude ofertantul de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documentul se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul.
Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare.
In cazul unei asocieri aceste documente trebuie prezentate de fiecare asociat.
Cerinta nr. 3
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independentaSe solicita formularulnr.3 completat.
Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare.
In cazul unei asocieri aceste documente trebuie prezentate de fiecare asociat.
Toate documentele se vor atasa scanat in format p.d.f.
Cerinta 4
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Se va completa formularul nr. 6 '. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante : Manager ?Dr. Filip Valentin, Director Medical- Dr. Zahiu Ioana, Director Financiar Contabil: Ec. Melintescu Valentina; Director de Ingrijiri medicale: As. Pisica Elena; Consilier Juridic: Plopeanu Ramona; Sef Birou Aprovizionare : Ec. Naidin Ionel; Sef Birou Acizitii publice-Contractare: Ec. Apostolescu Gabriela; Sef Birou Tehnic-Ing. Gramon Suba Dragos; Membrii Consiliului de Administratie: Ec. Stuparu Floarea; Ec. Ghinea Simona-Alina; Ec. Ancu Florentina; Dr. Zana Sorina Mihaela; Ref. Ograzeanu Eugenia , -va fi exclus din procedura de atribuire.
Se solicita prezentarea formularului nr.4 completat.
Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare.
In cazul unei asocieri aceste documente trebuie prezentate de fiecare asociat.
Documentul solicitat pentru neancadrarea in prevederile art.69 lit.a) se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul.
Toate documentele se vor atasa scanat in format p.d.f
Cerinta 5
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administratie fiscala al unitatii administrativ teritoriale privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat
Se prezinta Certificat de atestarefiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat in copie lizibila cu mentiunea, ,Conform cu originalul?, certificat din care trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor..
In cazul unei asocieri aceste documente trebuie prezentate de fiecare asociat.
Toate documentele se vor atasa scanat in format p.d.f
Cerinta 6
Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale, pe raza caruia societatea are sediul social.
Se prezinta Certificatul fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local in copie lizibila cu specificatia, ,Copie conform cu originalul?, certificat din care trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor..
In cazul unei asocieri aceste documente trebuie prezentate de fiecare asociat.
Toate documentele se vor atasa scanat in format p.d.f Cerinta nr. 1
Certificat constatatoremis de ONRC
a)pentru persoane juridice romane: Certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii
b) pentru persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.(in limba romana)
In cazul unei asocieri aceste documente trebuie prezentate de fiecare asociat.Cerinta nr.2
Autorizatie Antrepozit fiscal valabila la data limita de depunere a ofertelor , emisa de Ministerul Finantelor conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal .
Se solicita documentul conform cu originalul care se va atasa scanat in format pdf
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.2
Bilantul contabil la 31.12.2012
Cerinta nr.1
Informatii privind cifra de afaceri globala
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita Bilantul contabilla 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente conform cu originalul care se va atasa scanat in format pdfSe solicita prezentarea formularului nr.6 completat care se va atasa scanat in format pdf
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuatein ultimii 3ani
Cerinta nr.2Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul pentru indeplinirea contractului
Cerinta nr.3
Buletine de analiza emise de un laborator specializat , valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr.4
Declaratii de conformitate emise de organisme acreditate pentru certificare in conformitate cu Directiva 89/106/CCE si HG nr. 1022/2002 .
Cerinta nr.5
Autorizatie pentru accesul la aplicatia EMCS ? RO conform prevederilor urmatoarelor acte legislative: Directiva 118 a Consiliului Europei din 16.12.2008 privind regimul general al accizelor; Regulamentul nr.684/2009 al Comisiei de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului in ceea ce priveste procedurile informatizate pt deplasarea produselor accizabile; OG 109/07.10.2009 privind modificarea si completarea Legii 571/2003privind Codul fiscal; HG 1620/29.12.2009 privind modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal.
Certificate care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita prezentarea formularului nr.7 completat care se va atasa scanat in format pdfSe solicita prezentarea formularului nr.8 completat care se va atasa scanat in format pdfSe solicita documentele conform cu originalul care se vor atasa scanat in format pdfSe solicita documentele conform cu originalul care se vor atasa scanat in format pdfSe solicita documentul conform cu originalul care se va atasa scanat in format pdfOfertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii pentru furnizarea produselor, conform ISO 9001/2008 sau echivelent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, printr-o clarificare transmisa prin SEAP, o noua propunere financiara pe baza careia vor fi departajati.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria
Adresa postala: Str. Libertatii nr.1, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140009, Romania, Tel. +40 247311836, Email: [email protected], Fax: +40 247311836
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.09.2013 15:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer