Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Combustibil tip M sau echivalent si motorina euro 5 pentru incalzire


Anunt de participare numarul 145373/01.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Suceava
Adresa postala: b-dul George Enescu, nr.16, mun. Suceava, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720231, Romania, Punct(e) de contact: b-dul George Enescu, nr.16, mun. Suceava, Tel. +40 230520172, In atentia: Constantin Stelian Gorbanescu, Email: [email protected], Fax: +40 230523337, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Combustibil tip M sau echivalent si motorina euro 5 pentru incalzire
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul centrelor din subordinea DGASPC Suceava precizate in caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 11 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 914, 724 si 2, 282, 911RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractul subsecvent nr.1 perioada septembrie - decembrie 2013 valoare minima lei fara TVA - 632280.4 lei, valoare maxima lei fara TVA - 779853, 6 lei; Contractul subsecvent nr.2 perioada ianuarie - iulie 2014 valoare minima fara TVA - 1282443.4 lei, valoare maxima fara TVA - 1503057.2 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va achizitiona conform caietului de sarcini:
ACORD CADRU 11 luni - cantitate minima:
Combustibil tip M sau echivalent - 449878 kg
Motorina euro 5 - 12768litri.
Acord cadru 11 luni - cantitate maxima: Combustibil tip M sau echivalent - 537198 kg
Motorina euro 5 - 14618 litri .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09135100-5 - Pacura pentru incalzirea locuintelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se va achizitiona conform caietului de sarcini:
ACORD CADRU 11 luni - cantitate minima:
Combustibil tip M sau echivalent - 449878 kg
Motorina euro 5 - 12768litri.
Acord cadru 11 luni - cantitate maxima: Combustibil tip M sau echivalent - 537198 kg
Motorina euro 5 - 14618 litri;Contract subsecvent nr.1
Perioada septembrie ? decembrie 2013Cantitate minima Cantitate maxima
Combustibil tip M sau echivalent145844 kg180496 kgMotorina euro 56240 litri7240 litri
Contract subsecvent nr.2Perioada ianuarie ? iulie 2014CantitateminimaCantitate maxima
Combustibil tip M sau echivalent304034 kg356702 kgMotorina euro 56528 litri7378 litri
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 914, 724 si 2, 282, 911RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in valore de22830 lei. Forma de constituire: conf. prevederilor art.86 alin.1 din HG925/2006. Cont IBAN: RO96 TREZ 5915 006X XX00 0197, cod fiscal 9876765 Trezoreria Municipiului Suceava. Ofertantul pierde garantia de particip daca: a)isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta fiind declarata cistigatoare refuza semnarea contractului de furnizare in perioada de valabilitate a ofertei. Daca ofertantul va depune contestatie la CNSC si aceasta va fi respinsa, cuantumul ce va fi retinut din garantia de participare, conf. art 278^1 alin.1 si alin 2 din OUG34/2006, este de 6062, 91 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Echivalenta leu/alta valuta: la cursul de referinta BNR, valabil cu 3 zile inainte de data limita de depunerii ofertelor. Garantia de buna executie 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Garantia se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care va deveni anexa la contract sau prin retineri succesive din platile intermediare, conform prevederilor art.90 alin 3, din HG nr.925/2006.Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi comunicata de catre contractant inainte de semnarea contractului. Restituirea garantie de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art.92, alin1, din HG nr.925/2006, "In cazul contractului de furnizare, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei".
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie de eligibilitate- Formular 3.2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/ 2006-Formular 4.3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1- Formular 6. Persoanele cu functie de decizie implicate in procedura sunt in cadrul autoritatii contractante in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: NUME SI PRENUME FUNCTIA PE CARE O DETINE PRIN RAPORTARE LA IMPLICAREA IN PROCESUL DE ACHIZITIE PUBLICAADOMNITEI DAN IONUT Director executiv ? aproba documentatia de atribuireCIUHAN ION Director executiv adjunct ? avizeaza documentatia de atribuireBIRSETE SORIN Sef serviciu achizitii publice ? responsabil procedura de atribuireGORBANESCU CONSTANTIN-STELIAN Consilier juridic - responsabil procedura de atribuireBURDUJA ANA IONELA Consilier juridic ? avizeaza notele justificative4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Formular 5.5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Formular 7.6. Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor publice pentru obligatiile de plata catre buget, din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele .7. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile fata de bugetul local in luna anterioaracelei in care se depun ofertele . Cerinta nr. 1
Persoane juridice/fizice romane sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.Persoane juridice /fizice straine
sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, iar obiectul de activitate corespunde cu obiectul contractului Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa prezinte in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul.Ofertantul care a uzat de cea dea treia posibilitate de prezentare a documentuluisi in urma evaluarii s-a clasat pe primul loc va prezenta certificatul constatator in original sau in copie legalizata la solicitarea autoritatii contractante, oricum inainte de trasmitere a comunicarii. Documentele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asociere, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular proportional cu partea partea din contract pe care o realizeaza.Persoane juridice/fizice straine vor prezenta documente edificatoare care dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, conform prevederilor legale in tara de rezidenta a ofertantlui precum si un Certificat de rezidenta fiscala (evidenta dublei impuneri).
Documentele sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul?, insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. II
Autorizatiedeantrepozit fiscalemisa de Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizatedin cadrul Ministerului Finantelor PubliceModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Autorizatie deantrepozit fiscalemisa de Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizatedin cadrul Ministerului Finantelor Publice, valabila, in conformitate cu prevederile art. 20616 siart. 20621Legii nr.571/2003, Codul Fiscal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare. Se achizitioneaza combustibil tip M sau echivalentsi Motorina euro 5in conformitate cu art. 20660lit.kdin Codul Fiscal, de la producatori, imporatatori sau distribuitoriin regim de scutire directa de la plata accizelor:
Art. 20660. - (1) Sunt scutite de la plata accizelor: .
.
.k) orice produs energetic utilizat drept combustibil pentru incalzire de catre spitale, sanatorii, aziluri de batrani, orfelinate si de alte institutii de asistenta sociala, institutii de invatamant si lacasuri de cult;.
.
.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.09.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care vor fi depuse oferte cu preturi egale, modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret, clasate pe primul loc, se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de clarificare din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite documente care contin noi preturi, online in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse conform prevederilor art.256^2 alin. (1) lit.a si alin.(2) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DGASPC Suceava
Adresa postala: B-dul. George Enescu, nr.16, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720231, Romania, Tel. +40 0230520172, Email: [email protected], Fax: +40 0230523337
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2013 09:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer