Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Combustibil turboreactor Jet A-1


Anunt de participare numarul 144241/12.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01836
Adresa postala: Str. Zborului nr. 1, Otopeni, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Punct(e) de contact: Banciu Silviu, Tel. +40 213185467, Email: [email protected], Fax: +40 213185452, Adresa internet (URL): www.roaf.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Combustibil turboreactor Jet A-1
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatea Militara 01961 Otopeni
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 78, 550, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Doua contracte pe an.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie achizitia de combustibil tuboreactor tip Jet A-1 necesara alimentarii aeronavelor de transport apartinand M.Ap.N.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09131000-6 - Kerosen de avion (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate maxima estimata pe durata acordului cadru: 15.000 tone;
Cantitate minima estimata pe durata acordului cadru: 5600 tone;
Cantitate maxima estimata care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 4.000 toneCantitate minima estimata care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 600 tone
Valoarea estimata fara TVA: 78, 550, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP este de 1.500.000 lei.GP depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile, doar pt instrumentul de garantare Perioada de valabilitate a GP va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv de 75 de zile de la data limita de depunere a ofertelor conf. prevederilor art. 85 lit. b din HG 925/2006, cu posibilitatea prelungirii acesteia la cererea autorit. contractante.Forma de constituire a GP, conf. prevederilor art. 86 alin.(1) din HG 925/2006 cu modif. si completarile ulterioare, si anume: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.GP va fi prezentata in original, la vedere, cel mai tarziu la data si ora stabilite pt deschiderea ofertelor, in cuantumul, formasi avand perioada de valabilitate solicitate in DA.GP trebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea U.M. 01836 Otopeni.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categ. IMM, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta in Legea 346/2004, in baza Declaratiei pe propria raspundere privind incadrarea in categ.IMM prezentata in original, la vedere.In cazul asocierii fiecare dintre asociati tb sa prezinte declaratia pt a beneficia de reducerea de 50%.Autorit. contractanta are dreptul de a retine GP, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a)isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei;c)ofertantul a contestat un act al autorit. contractante la CNSC iar Consiliul respinge contestatia (suma retinuta se va calcula conform prevederilor art.278^1 alin.1 O.U.G. nr.34/2006, in raport cu valoarea estimata pentru care a depus oferta).CONT DEPUNERE GARANTII, LEI: RO03TREZ4215005XXX005477, Trez. Ilfov, UM 01836, CUI 27036839. Garantia de buna executie se constituie in cuantum de 2% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent ce va fi incheiat.Garantia de buna executie a contractului se constituie conform prevederilor art. 90 alin. (1), (2) si (3) din H.G. 925/2006, respectiv printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, acesta va prezenta la semnarea contractului Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM completata conform Formularului nr. 13 din fisierul(Modele de formulare) din documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea contractului se face de la Bugetul de Stat. Plata se va efectua conform prevederilor Ordinului Ministrului FinantelorPublice nr.1792 si O.U.G. nr.34/2009.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. - Neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Se completaza Formularul nr. 1 din fisierul (Modele de formulare) din documentatia de atribuire:
-?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazutemai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere (Formularul nr. 1) sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia.
Incadrarea ofertantului in conditiile prevazute de catre art. 180 din O.U.G. 34/2006 atrage excluderea acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului.
Cerinta nr. 2. - Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Se completeazaFormularul nr. 2 din fisierul (Modele de formulare) din Documentatia de atribuire:
?Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazutemai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 181, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere (Formularul 2) sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia. Incadrarea ofertantului in conditiile prevazute de catre art. 181 din O.U.G. 34/2006 atrage excluderea acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului.
Cerinta nr. 3. - Certificatde atestare fiscalaprivind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul de administrare fiscala. Depunerea unui Certificatde atestare fiscalaprivind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul de administrare fiscala. Certificatul mentionat trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadentein luna anterioara celei in care se depun ofertele. Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia.
Cerinta nr. 4. - Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale
Depunerea unui Certificat de atestarefiscala privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertantului inregisteaza debite la bugetul local.
Certificatul mentionat trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadentein luna anterioara celei in care se depun ofertele. Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia.
Cerinta nr. 5. - Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta
Se completeazaFormularul nr. 3 din fisierul (Modele de formulare) din Documentatia de atribuire:
?Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta?.
Cerinta nr. 6. - Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art.69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Se completeazaFormularulnr. 4 din fisierul (Modele de formulare) din Documentatia de atribuire:
?Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art.691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?.
Formularul va fi completat si semnat de catre reprezentantul imputernicital operatorului economic asa cum este desemnat in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G nr. 34/2006 va fi completata si de subcontractant(i) si de tertul sustinator/tertii sustinatori.
Interdictiile se refera la relatiile ofertantului cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante - U.M. 01836 Otopeni.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante : Ing. Dorin Simota(Comandantul U.M. 01836), Ing. Eduart Dodu (Loctiitorul Comandantului U.M. 01836), Marian Bucur (Sef de Stat Major U.M. 01836), Ing. Petre George (Sef Sectie Achizitii U.M. 01836) si Florin Negulescu (Contabil Sef U.M. 01836).
Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia. Cerinta nr. 1. - Certificat constator emis de Oficiul National al Registrului Comertului
Prezentarea certificatului constatator emis de OficiulRegistrului Comertuluide pe langa instanta competenta, in original sau copie lizibila conform cu originalul cu semnatura si stampila ofertantului, din care sa rezulte:
-adresa actuala;
-domeniul de activitate al operatorului economic ;
-obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
Daca exista asociati, documentul solicitat va fi depus si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza.
Vor fi descalificatioperatorii economici care nu au ca domeniu de activitate principal sau secundar furnizarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.
Cerinta nr. 2. - Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare/atestareori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care ofertantul este stabilit.Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, inconformitate cu prevederile legale din tara in careofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.
Vor fi descalificati operatorii economici care nu fac dovada unei forme de inregistrare.
Daca exista asociati documentul solicitat vafi depus si de catre acestia.Documentele solicitate la cap.III 2.1. vor fi prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nota: Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractata va solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Operatorii economici sunt in masura sa transporte lunar o cantitate de 200 tone combustibil turboreactor Jet A-1.
Cerinta nr. 1 - Ofertantii vor face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte minime: - Declaratie privind numarul mijloacelor de transport care vor fi utilizate de operatorul economic pentru indeplinirea cerintei;Certificate sau alte documente emise de organisme acreditate, care sa ateste implementarea si mentinerea unuisistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul ISO 9001 sau echivalent.Data limita de valabilitate a certificatelor va fi mai mare sau cel putin egala cu data limita de depunere a ofertelor.Certificatelese vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Imposibilitatea demonstrarii implementarii standardelor (sau echivalent) solicitate atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.Daca exista asociati documentul solicitat va fi depus si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va realizaintr-o singura runda de 24 ore.Pentru a participa la etapa finala de licitatie electronica, ofertantii calificati se vor inregistra in SEAP pana la data deschiderii licitatiei electronice. Refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, in acest caz autoritatea contractanta va retine garantia pentru participare.Autoritatea contractanta va transmite invitatia de participare la licitatia electronica numai operatorilor economici inregistrati in SEAPsi care au depus oferte admisibile.Pretul de pornire al licitatiei electronice, pentru ofertele admisibile, va fi pretul unitar exprimat in lei - PUJetA1 si declarat in oferta financiara.Etapa finala de licitatie electronica presupune imbunatatirea preturilor unitare declarate in ofertele financiare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
302BC
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.07.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.08.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Orice document redactat in alta limba decat romana va fi insotit de traducerea autorizata
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
75zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.08.2013 10:00
Locul: U.M. 01836 - Strada Zborului nr.1A, Otopeni, jud. Ilfov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Nicio oferta nu poate fi retrasa dupa data limita de depunere precizata in fisa de date si anuntul/invitatia de participare, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei de participare. Comisia de evaluare, cu acceptul operatorului economic, corecteaza erorile aritmetice si remediaza viciile de forma ale documentelor si ofertelor prezentate de catre acesta. Daca operatorul economic modifica oferta dupa deschidere, sau nu accepta remedierea viciilor sau corectia erorilor, aceasta va fi considerata neconforma. Vor fi declarate intarziate ofertele depuse la alta adresa decat cea specificata in anuntul de participare si documentatia de atribuire precum si ofertele depuse dupa data/ora limita pentru depunere.In cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comuna, indeplinirea cerintelor privind situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si standardele de asigurare a calitatii trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, situatia economica si financiara trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati. Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta cel putin urmatoarele: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului; -nominalizarea liderului asociatiei; -comunicarile se vor face cu liderul asociatiei; -platile se vor face catre liderul asociatiei; -partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte; Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.In cazul in care, exista 2 sau mai multi ofertanti, clasati pe primul loc, cu oferte de pret egale, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor imbunatatirea ofertelor de pret prin prezentarea de noi propuneri financiare in plic inchis si sigilat.Clasamentul final si desemnarea ofertantului castigator se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare, criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform O.U.G. 34/2006 cu modif. si completarile ulterioare, contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou juridic - U.M. 01836 Otopeni
Adresa postala: Strada Zborului, nr.1, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Tel. +40 213502662, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2013 08:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer