Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Combustibil turboreactor Jet A-1


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
53.618.848 RON

Castigatorul Licitatiei: OMV PETROM S.A.
Anunt de atribuire numarul 144241/18.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140067
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01836
Adresa postala: Str. Zborului nr. 1, Otopeni, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Punct(e) de contact: Banciu Silviu, Tel. +40 213185467, Email: [email protected], Fax: +40 213185452, Adresa internet (URL): www.roaf.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Combustibil turboreactor Jet A-1
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatea Militara 01961 Otopeni
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie achizitia de combustibil tuboreactor tip Jet A-1 necesara alimentarii aeronavelor de transport apartinand M.Ap.N.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09131000-6 - Kerosen de avion (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
53, 618, 850RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
302BC
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S114-194402din14.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 80BC Denumirea: Acord cadru combustibil turboreactor Jet A1
V.1) Data atribuirii contractului 12.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OMV PETROM S.A.
Adresa postala: STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1("PETROM CITY"), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. 0730170866, Email: [email protected], Fax: 0212069581
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 78550000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 53618850.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Nicio oferta nu poate fi retrasa dupa data limita de depunere precizata in fisa de date si anuntul/invitatia de participare, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei de participare. Comisia de evaluare, cu acceptul operatorului economic, corecteaza erorile aritmetice si remediaza viciile de forma ale documentelor si ofertelor prezentate de catre acesta. Daca operatorul economic modifica oferta dupa deschidere, sau nu accepta remedierea viciilor sau corectia erorilor, aceasta va fi considerata neconforma. Vor fi declarate intarziate ofertele depuse la alta adresa decat cea specificata in anuntul de participare si documentatia de atribuire precum si ofertele depuse dupa data/ora limita pentru depunere.In cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comuna, indeplinirea cerintelor privind situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si standardele de asigurare a calitatii trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, situatia economica si financiara trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati. Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta cel putin urmatoarele: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului; -nominalizarea liderului asociatiei; -comunicarile se vor face cu liderul asociatiei; -platile se vor face catre liderul asociatiei; -partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte; Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.In cazul in care, exista 2 sau mai multi ofertanti, clasati pe primul loc, cu oferte de pret egale, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor imbunatatirea ofertelor de pret prin prezentarea de noi propuneri financiare in plic inchis si sigilat.Clasamentul final si desemnarea ofertantului castigator se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare, criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou juridic - U.M. 01836 Otopeni
Adresa postala: Strada Zborului, nr.1, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Tel. +40 213502662, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2013 09:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer