Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Completari CES si stabilizarea alunecarilor in BH Agrijul mijlociu zona Bozna-Pausa - judetul Salaj


Anunt de participare numarul 104212/20.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIANATIONALAAIMBUNATATIRILORFUNCIARERA
Adresa postala:  Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041293, Romania, Punct(e) de contact:  serviciul Licitatii, Tel. 021-3322816, In atentia:  Tania Cotruta, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  021-3322183, Adresa internet (URL):  http: //www.anif.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
ANIF-RA Sucursala Teritoriala TISA SOMES
Adresa postala:  str. Sobarilor nr. 36A, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400270, Romania, Punct(e) de contact:  Biroul Licitatii, Tel. 0264415115, In atentia:  Ing. Gorgan Mircea, Email:  [email protected], Fax:  0264455111
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
ANIF-RA Sucursala Teritoriala TISA SOMES
Adresa postala:  str. Sobarilor nr. 36A, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400270, Romania, Punct(e) de contact:  Biroul Licitatii, Tel. 0264415115, In atentia:  Ing. Gorgan Mircea, Email:  [email protected], Fax:  0264455111
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
ANIF-RA Sucursala Teritoriala TISA SOMES
Adresa postala:  str. Sobarilor nr. 36A, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400270, Romania, Punct(e) de contact:  Biroul Licitatii, Tel. 0264415115, In atentia:  Ing. Gorgan Mircea, Email:  [email protected], Fax:  0264455111
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
administratia nationala
Activitate (activitati)
Altele: Activitati conexe agriculturii. Arhitectura peisagistica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Completari CES si stabilizarea alunecarilor in BH Agrijul mijlociu zona Bozna-Pausa - judetul Salaj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: BH Agrijul mijlociu- judetul Salaj
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Completari CES si stabilizarea alunecarilor in BH Agrijul mijlociu zona Bozna-Pausa - judetul Salaj
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112000-5 - Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)
45111230-9-Lucrari de stabilizare a solului (Rev.2)
45232451-8-Lucrari de drenaj si lucrari de suprafata (Rev.2)
45232453-2-Lucrari de constructii de canale de scurgere (Rev.2)
45240000-1-Lucrari de constructii de lucrari hidraulice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcinidin d.a
Valoarea estimata fara TVA: 5, 862, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare115.000 lei; garantia de buna executie este in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006Certificate de atestare fiscala ANAF pentru persoane juridice privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat.Societatile care au inlesniri la plata (reesalonari), vor prezenta reesalonarea si Ordinele de plata lunare cu care s-au facut platile scadente pana la data de 31.05.2010.Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale.Istoricul litigiilor din ultimii 3 aniCertificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala emis cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii ofertei, din care sa rezulte obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii, respectiv executie lucrari de imbunatatiri funciare si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventeiCertificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generaleCifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani, minim 9.000.000 lei sau 2.067.872, 16 euro ptr. 1 euro = 4, 3523 lei, la data de 30.06.2010 (curs BNR).Bilantul contabil , contul de profit si pierderi, toate anexelela data de 31.12.2009 vizat de organele competente in domeniu si balanta contabila la data 31.05.2010. Acestea vor fi prezentate in copie, semnate de reprezentantul legal si stampilate pe fiecare pagina si avand mentiunea, , Conform cu originalul, ,Informatii privind situatia financiara pentru anii 2007, 2008 si 2009care sa faca dovada unui exercitiu financiar pozitiv, respectiv lichiditatea generala mai mare sau egala cu80 %Lichiditatea se va calcula dupa datele de bilant la 31.12.2009.Obligatii contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari, daca exista.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.In ultimii 5 ani ofertantul sa fi incheiat si indeplinit minim 1 contract/maxim 5 contracte a carui/carorvaloare sa fie minim 5.800.000 lei, avand ca obiect executia de lucrari de imbunatatiri funciare similare cu cele scoase la licitatie, contractele de executie, Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor, recomandari sau certif constatoare, recomandari sau certif constatatoare din partea altor benef. cel putin 5.
ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001 in domeniu sau echivalent;Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;Informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere;Declaratie privind conducerea pentru realizarea obiectivuluiCV ?urile persoanelor responsabile direct cuindeplinirea contractului, RTE dom VII, certificatul de atestare in executia lucrarilor de I.F., conform Ordinului MADR nr.182/2009;Informatii privind subcontractantii
In cazul in care oferta include subcontractantiise va completa FORMULARUL 11.
Informatii privind asocierea operatorilor economici
Se va prezenta Formular 11.1 in cazul in care un grup de operatori economici se asociaza cu scopul de a depune o oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze asocierea. In cazul in care contractul este atribuit unei asocieri de operatori economici care au depus o oferta comuna, asocierea se va legaliza.
In cazul asocierii mai multor candidati/ofertanti, cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celalte cerinte privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara trebuie sa fie indeplinite, prin cumul, de grupul de asociati.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie
10%
Descriere:
3.
Perioada de garantie a lucrarilor
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.08.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.08.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.08.2010 11:00
Locul: ANIF-RA Sucursala Teritoriala TISA SOMES str. Sobarilor nr. 36A, Localitatea: Cluj Napoca, jud.ClujC
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare , observatori UCVAP si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
In conformitate cu art. 40, alin. (1) din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare, ?Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea documentatiei de atribuire de catre orice operator economic gratuit, prin asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice, la continutul documentatiei de atribuireIn conformitate cu art. 40, alin.(3) din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare: Piesele scrise si piesele desenate se pot ridica gratuit de la sediul Sucursalei Teritoriale TISA SOMES, str. Sobarilor, nr. 36A, Cluj Napoca, pe suport magnetic, de luni pana vineri de la ora 8 la ora 15, in urma unei solicitari scrise transmise prin fax cu confirmare de primireAutoritatea contractanta recomanda vizitarea si inspectarea amplasamentuluiData si ora vizitarii amplasamentului se va comunica in timp util de catre autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  --, Romania, Tel. 021 310.46.41, Fax:  021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel
Adresa postala:  Spkaiul Independentei nr 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  --, Romania, Tel. --, Fax:  --
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al ANIF RA
Adresa postala:  Sos. Oltenitei 35-37, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041293, Romania, Tel. 021-332 28 16, Fax:  021-332 21 83
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2010 15:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer