Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Complete de instruire, simulare si cercetare.


Anunt de participare numarul 105111/04.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - U.M.02192
Adresa postala:  STR. FULGERULUI, NR. 1, CONSTANTA, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900218, Romania, Punct(e) de contact:  GABRIEL SCRIPCARIU, Tel. 0241626200 INT 1119, Email:  [email protected], Fax:  0241643096, Adresa internet (URL):  www.anmb.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Complete de instruire, simulare si cercetare.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UM 02192, Str Fulgerului, nr. 1, Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia unui complet de instruire, cercetare si simulare in domeniul proprietatilor si rezistentei materialelor, a unui complet de instruire, cercetare si simulare in domeniul ingineriei mecanice si a unui complet de instruire, cercetare si simulare in domeniul motoarelor cu ardere interna.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38970000-5 - Simulator tehnic de cercetare, de testare si stiintific (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul nr. 1 - Un complet de instruire, cercetare si simulare in domeniul proprietatilor si rezistentei materialelor;Lotul nr. 2 - Un complet de instruire, cercetare si simulare in domeniul ingineriei mecanice;
Lotul nr. 3 - Un complet de instruire, cercetare si simulare in domeniul motoarelor cu ardere interna.
Valoarea estimata fara TVA: 960, 272RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare pentru lotul nr. 1 - 8, 450.5 lei, pentru lotul nr. 2 - 2, 802.22 lei si pentru lotul nr. 3 - 7, 518.14 lei. Garantia de buna executie - 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Acord Romano-Norvegian
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere pentru depunerea unei oferte comune (art. 44 alin. 1 si 2 din OGU 34/2006). Daca subcontracteaza vor arata partile subcontractante si potentiali subcontractori
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in art 180 si 181 din OUG 34/2006;
- certificat de inregistarare la Oficiul Registrului Comertului;
- certificat constatator emis Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include producerea/comercializarea produselor ce fac obiectul achizitiei;
- certificat de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor catre stat, inclusuv cele locale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nesolicitat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista cu principalele livrari de produse efectuate in utimii 3 ani: pentru lotul nr. 1 o valoare cumulata a livrarilor care sa fie de cel putin 400.000 lei, pentru lotul nr. 2 o valoare cumulata a livrarilor care sa fie de cel putin 100.000 lei iar pentru lotul nr. 3 o valoare cumulata a livrarilor care sa fie de cel putin 350.000 lei;
- recomandari;
- resurse tehnice - o declaratie pe proprie raspundere referitoare la asigurarea prin dotarea proprie, contracte sau conventii de inchiriere etc. a resurselor tehnice care sa permita livrarea, instalarea si punerea in functiune ;
- resurse umane o declaratie pe proprie raspundere referitoare la asigurarea resurselor umanecare sa permita livrarea, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului utilizator al achizitorului.;
- autorizare de livrare de la producator/distribuitor autorizat/importator din care sa rezulte ca este autorizat sa furnizeze, instaleze si sa puna in functiune produsele solicitate prin caietul de sarcini.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S18-024761 din 27.01.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.08.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.08.2010 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.09.2010 18:00
Locul: SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare; reprezentantii U.C.V.A.P.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Grant de cercetare Romano- Norvegian - RONOMAR, ratificat prin Legea 29/2008.
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuireeste publicata in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6 , Sector 3 Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Email:  [email protected], Fax:  021-3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  str. Traian nr. 23, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900743, Romania, Tel. 0241-616003, Fax:  0241-616003
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul achizitii al UM 02192 Constanta
Adresa postala:  Str. Flgerului, nr. 1, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900218, Romania, Tel. 0241-626200 int. 1119, Fax:  0241-643096
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2010 13:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer