Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - COMPLEX TURISTIC DE NATATIE TARGOVISTE -executie lucrari


Anunt de participare numarul 131021/26.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL TARGOVISTE
Adresa postala:  Revolutiei 1-3, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130011, Romania, Punct(e) de contact:  SORINA DUDEA, Tel. 0245611222, Email:  [email protected], Fax:  0245217951, Adresa internet (URL):  www.pmtgv.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
COMPLEX TURISTIC DE NATATIE TARGOVISTE -executie lucrari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Strada Calea Ialomitei nr. 9-15, baza de agrement Crizantema , Targoviste, judetul Dambovita.
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea , dotarea si instruirea personalului de exploatare pentru obiectivul COMPLEX TURISTIC DE NATATIE TARGOVISTE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45212120-3-Lucrari de constructii de parcuri tematice (Rev.2)
45212212-5-Lucrari de constructii de piscine (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executarea contractului presupune constructia urmatoarelor infrastructuri turistice: Strandul -Acesta va cuprinde o plaja amenajata, sezlonguri si umbrele pentru relaxare, precum si bazine pentru inot si tobogane cu apa;Bazinul acoperit;Terenurile de tenis -Se vor amenaja trei terenuri de tenis. Atat pentru terenurile de tenis, cat si pentru cel de baschet, va fi amenajat in apropiere un vestiar pentru utilizatori.;Terenul de baschet -Se propune realizarea unui teren de baschet in partea de est a incintei, care va fi destinat publicului, fara sa aiba un rol competitional;Terenurile de minifotbal - Se propune realizarea a doua terenuri de minifotbal in partea de vest a incintei siun vestiar care sa deserveasca aceste terenuri de minifotbal.;Alte obiective investitionale vor fi reprezentate de: Casa poarta ? destinata pazei si controlului , Alte amenajari exterioare -spatii de parcare, zone de spatii verzi si platforme dalate in zonele de acces la diferitele functiuni, o zona de joaca pentru copii, zona pentru biciclete si role, platforma betonata pentru organizarea diferitelor evenimente, targuri si spectacole de catre Primaria Municipiului Targoviste.Detalii suplimentare precum si alte activitati conexe (secundare) se regasesc in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 66, 342, 823RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
25 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare-1.200.000 lei lei, fara TVA, din care cuantumul sumei coresp. preved. art.278 indice 1 este 12003lei, fara TVA;garantia de buna executie -10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contract finantare nr. 1413/26.03.2011, prin POR2007-2013?Axa prioritara 5, Domeniul major de interventie 5.2 si conform HCL nr. 420/09.11.2009, modificata prin nr. 340/10.12.2010 cod SMIS 14788
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. privind eligibilitatea-formular 1;decl. priv. neincadrarea in situatiile prev. la art.181 din OUG 34/2006-formular 2; Cazierul judiciar in original sau copie al societatii ; Certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice;certif. de atestare fiscala buget local(sediul principal, sediile secundare, punctele de lucru) ;Cazier fiscal ; documente valabile la data limita de depunere a ofertelor, eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata la Fondul pentru Mediu; Formularul 3 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta; Persoanele juridice straine vor atasa: certificate/documente valabile la data limita de depunere a ofertelor, eliberate de autoritatile legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare din tara in care este stabilit.;cazierul fiscal al societatii;decl privind calitatea de participant la procedura ?formular 3 ;copie CUI ;certif. constatator ORC ;Atestare ANRE pentru executarea lucrarilor electrice;4. Atestare ANRE pentru gaze naturale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii generale aferente anilor 2008, 2009 si 2010.Se va completa Formular 6 - Fisa de informatii generale2.Bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010) - vizate si inregistrate la organul fiscal abilitat sau documente echivalente3.Persoanele juridice romane/straine vor atasa in original declaratii bancare care sa dovedeasca, la data depunerii ofertei, accesul pe o perioada de 6 luni la resurse reale negrevate de datorii, respectiv la linii de credit sau depozite confirmate de banci pentru a realiza cashflow de executie a lucrarii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie de cel putin 60.000.000 lei. 3.Valoarea acestei finantari va fi suma de 8.000.000 lei, pe o perioada de 6 luni -respectivlinii de credit sau depozite confirmate de banci pentru a realiza cashflow de executie a lucrarii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista privind principalele lucrari executate in ultimii 5 ani- Formularul nr. 82.Formular 9-Experienta similara3.recomandari/certificate constatatoare din partea beneficiarilor insotite de procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau documente echivalente
4.Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluide lucrari.Se va completa formularul 10 impreuna cu anexa la acesta si cu orice documente relevante din care sa rezulte cele solicitate- rapoarte de inspectie, ITP, RCA , licente, autorizatii de mediu.5.Formularul nr. 11- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere, si personalul responsabil pentru indeplinirea contractului insotit de anexa la acesta si de CV-Formularul 11a si declaratia de disponibilitate -Formularul 11b7.copie dupa urmatoarele documente: actele de studii doveditoare ale pregatirii-diplome de studii, impreuna cu orice alte documente doveditoare autorizatii/certificate de atestare profesionala si legitimatiile aflate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor8.declaratia de angajament a ofertantului privind resursele umane-formular 11.1.9. Formularul nr. 12 (Angajament privind asigurarea riscului profesional)
10.certificat din seria ISO 9001 sau certificate echivalente- copie dupa certificat ;certificat din seria ISO 14001 sau certificate echivalente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.min.1?max.3 contracte ex.lucr.pt realizare bazine de inot, cu val.cum.de min20.000.000 lei, fara T.V.A.; min.1 obiectivex.lucr.. pt.parcuri tematice mixte de interes publiccuval. tot.executie min.15.000.000 lei, fara.T.V.A;4- macara autoridicatoare sau macara turn?1buc.x150tof;?1buc.x100tof;1buc.x 50tof;excav.senile M-min.30to, cap.cupa min.1mc , inst.hidraulica pt.picon si foarfeca cu Ri variabil-2 buc.;incarcator frontal M=min 22 to cap., cap.cupa min 4mc -2 buc.;inc. frontal telescopic, cupa min 0.9 mc, nacela M=min 10 to, sarcina inc.? min4to, Hutil?17 m, Ri variabil?2 buc.;autocamioane semiremorca 10 buc.;autocamioane 4 axe? 5 buc.;pompa stationara beton ? dist. pompare min.50 m?1 buc.;pompa autopropulsata beton ?inaltime min.pompare min.36 m?1 buc.;buldoexcavator pe pneuri Mmin?8to, cap.cupa min 1mc, cupa sapare min.0.4 mc?4 buc.;concasor cu impact senile separator magnetic pt.otel-productiv.min.150 mc/ora?1 buc.;rulou compactor Mmin 10to., latime min.2m, diametru 1.50m? 2buc.;autogreder Mmin16to, Lungime lama min 3m?1 buc.;buldozer Mmin16tone?1buc.;statie producere mixturi asfaltice cap. min100to/ora RI, aut.mediu -1 buc.;statie betoane?min.75 mc/ora, RI, aut.mediu -1 buc.;repartizor finisor mixturi asfaltice?1 buc.;cilindru compactor asfalt?1 buc.; lab./contract pt.asigurarea laboratorului .5. P1-?ef lucrare - 1;P2-RTE contr. Civile si ind. -1; P3-RTE inst.electrice atestat ANRE ; P4-RTE instalatii sanitare-1;P5-RTE ?drumuri -1;P6-Responsabil tehnic cu calitatea ;P7-P16-Ing. (subingineri) constructori - minim 10 din care4 ing.(subingineri) constructori constructii civile industriale si agricole ;P17- P19-3 ing. (subingineri) de inst. constructii ;P20-1 ing.(subinginer) geolog/geodez ;P21 -1 inginer (subinginer) mecanic-detaliile specifice personalului se regasesc la rubrica VI.3) Alte informatii din prezentul anunt
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
40%
40
Descriere: Componenta financiara
2.
Nivelul de protectie a mediului
30%
30
Descriere: Cantitatea totala de noxe
3.
Graficul fizic si valoric de executie a lucrarii - detaliat pe categorii de lucrari si pe fiecare obiect al investitiei, corelat cu procedurile si normativele tehnice, resursele materiale si personal.
30%
30
Descriere: grafic
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
Pondere componenta tehnica: 60 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.11.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.11.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 08.02.2012
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.11.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii UCVAP-Se aplica prevederile art.33, alineat 5 din HG 925/2006
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract finantare nr. 1413/26.03.2011, POR 2007-2013 ? Axa prioritara 5 DMI 5.2cod SMIS 14788, - FEDR ?50%;
- Buget local Targoviste ?50%
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
Intreaga documentatie de achizitie este disponibil pe www.e-licitatie.ro atasat prezentului anunt.completare descriere cerinte minime de calificare -personal : P1-sef lucrare ? inginer in domeniul constructiilor civile sau industriale, cu experienta de minim 5 ani in derularea unor lucrari similar, atesta manager de proiect - 1;P2-Responsabil tehnic cu executia ?inginer constructii civile cu autorizatie (in domeniul constructiilor civile) valabila la data limita de depunere a ofertelor si cu o experienta similara de minim 5 ani-1; P3-Responsabil tehnic cu executia ?inginer instalatii cu autorizatie in domeniul instalatiilor electrice-ANRE_ valabila la data limita de depunere a ofertelor si cu o experienta similara de minimum 5 ani-1 ; P4-Responsabil tehnic cu executia ?inginer instalatii cu autorizatie in domeniul instalatiilor sanitare valabila la data limita de depunere a ofertelor si cu o experienta similara de minimum 5 ani-1;P5-Responsabil tehnic cu executia ?inginer de drumuri cu autorizatie (in domeniul drumuri) valabila la data limita de depunere a ofertelor si cu o experienta similara de minimum 5 ani;P6-Responsabil tehnic cu calitatea ? inginer, absolvent al unei facultatii de profil tehnic (cu durata de 5 ani si diploma de inginer / licenta)cu o experienta specifica de minimum 5 ani in domeniul calitatii pentru lucrari similare, inclusiv pentru controlul calitatii materialelor ? decizie interna de numire ;Alte persoane : P7-P16-Ingineri (subingineri) constructori - minim 10 din care4 ingineri (subingineri) constructori constructii civile industriale si agricole;P7- P19-3 ingineri (subingineri) de instalatii pentru constructii;P20-1 inginer (subinginer) geolog /geodez;P21 -1 inginer (subinginer) mecanic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stravropoleos nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
.
Adresa postala:  ., Localitatea:  ., Cod postal:  ., Romania, Tel. ., Fax:  .
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul contencios juridic-Primaria Targoviste
Adresa postala:  str. Revolutiei, nr.1-3, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  .130011, Romania, Tel. 0245611222/133, Email:  [email protected], Fax:  0245217951, Adresa internet (URL):  www.pmtgv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.09.2011 21:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer