Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - COMPONENTE BARIERA


Anunt de participare (utilitati) numarul 146713/20.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Timisoara, str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Gurza, Tel. +40 256494158, In atentia: Vasile Gurza, Email: [email protected], Fax: +40 256494158, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
COMPONENTE BARIERA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Sucursalei CREIR CF Timisoara, Str.Garii nr.2, Timisoara, Jud.Timis, Cod postal 300166
Codul NUTS: RO42 - Vest
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In vederea executarii lucrarilor de intretinere tehnica si a lucrarilor de reparare a instalatiilor SCB, conform instructiilor in vigoare, este necesara achizitionarea de produse tip componente de bariera.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928120-5 - Componente de bariere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- Cumpana bariera ? 5 buc;
- Capra bariera ? 1 buc;
- Unitate de semnalizare cu doua focuri rosii ? 1 buc;
- Dispozitiv de avertizare optica si sonora tip DAOS ? 7 buc;
- Semicumpana pentru electromecanism bariera ? 4 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 61, 459RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentruparticiare este de :1228 lei pentru o perioada de valabilitate de 120 zile (50% pentru IMM-uri) de la data limita de depunere a ofertei si se constituie prin : * OP in cont nr. RO 76 BPOS36003306699 ROL 01 deschis la Banc Post Timisoara;* a unei file CEC in contul autoritatii contactante cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare pot fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor.Autoritatea contactanta are dreptul de a retine gararantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare : * nu constituie garantia de buna executie asa cum este stabilit in documentatia de atribuire si contract;* refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de buna executie in valuta : curs BNR (leu/valuta ) din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare: 5% din valoarea contractului fara TVA.- garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari , care devine anexa la contractsau- garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din facturile emise de prestator in conditiile art.90, alin.3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea ( formular A din sectiunea formulare )
-Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata, si anume:
-Ofertantii / candidatii / ofertantii asociati / subcontractantii/tertii sustinatori care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pana la gradul al patruleainclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. Persoanele din cadrul Sucursalei CREIR CF Timisoara cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt : Ing.Benec Mircea ? Directorul Sucursalei ;
Ec.Floristeanu Mihaela ? Contabil Sef ;
Ing.Darau Gheorghe ? Sef Divizie Instalatii;
Jr.Roibanescu Alexandru ? Sef Oficiu Juridic;
Ing.Gurza Vasile ? SefBirou Achizitii Publice.
In acest sens, ofertantii / candidatii / ofertantii asociati / subcontractantii/tertii sustinatorivor depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la Art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 ( Formularul B.2. din Sectiunea Formulare ).
Declaratiile se depun in original.
-Ofertantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006; iar tertii sustinatoriprivind neincadrarea in situatiile prevazute la lit. a), lit. c^1si d) - art. 181din OUG nr. 34/2006 ( formular 12 B din sectiunea formulare)
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ord. ANRMAP nr.314/2010 ( formular P din sectiunea formulare ).
-certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in careeste prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (in original ; copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul);
-certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul local din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in careeste prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (in original ; copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul). Persoana juridice/fizice romane :
Cerinta obligatorie: - Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, (in original ;copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul), iar informatiile cuprinse in certificat sa fie actualizate la data limita de depunere a ofertelor si din care sa rezulte ca: * domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
*Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta autoritatii contractante, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in oferta in copie ? conform cuoriginalul ?.
- Autorizatie si Agrement tehnic de furnizor feroviar valabile la data limita a depunerii ofertelor( conform prevederilor Ordinului Minstrului Transporturilornr. 290/2000 ).
-Autorizarea din partea producatorului pentru livrarea produselor valabila data limita a depunerii ofertelor ;
-Autorizatie AFER si Omologare tehnica a producatorului valabile data limita a depunerii ofertelor ( conform prevederilor Ordinului Minstrului Transporturilornr.290/2000 ). Daca intre furnizor si producatori exista intermediari, va fi prezentat intregul lant de autorizari.
-Ofertantul castigator are obligativitatea de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii omologarii tehnice AFER a produselor furnizate pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora, in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostiinta autoritatii contractante.
Persoana juridice/fizice straine:
Cerinta obligatorie: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
- Autorizatie si Agrement tehnic de furnizor feroviar valabile la data limita a depunerii ofertelor( conform prevederilor Ordinului Minstrului Transporturilornr. 290/2000 ).
-Autorizarea din partea producatorului pentru livrarea produselor valabila data limita a depunerii ofertelor ;
-Autorizatie AFER si Omologare tehnica a producatorului valabile data limita a depunerii ofertelor ( conform prevederilor Ordinului Minstrului Transporturilornr.290/2000 ). Daca intre furnizor si producatori exista intermediari, va fi prezentat intregul lant de autorizari.
-Ofertantul castigator are obligativitatea de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii omologarii tehnice AFER a produselor furnizate pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora, in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostiinta autoritatii contractante.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) ofertantul trebuie sa prezinte bilantul contabilpe anul2012vizat si inregistrat de organele competente. .
Modalitatea de indeplinire
* copie bilant pe anul 2012 ? conform cu originalul ? .
b) Informatii generale
Modalitatea de indeplinire
*FormularG dinSectiunea Formulare. Se va prezenta Fisa de informatii generale cu declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani, si anume: 2010;2011 si 2012, la cursul mediu anual alBNR ( leu/valuta ).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii;
Modalitatea de indeplinire
*Ofertantii vor complecta Formularul L din Sectiunea Formulare
b) prezentarea unei liste a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 anicontinand valori, perioade de livrare, beneficiari, indifferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Modalitatea de indeplinire
*Formular E ? experienta similara din Sectiunea Formulare;
Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001-2008, in copie
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta certificatele de atestare a standardelor de respectare a calitatii. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara executantului, sau din alte state ale UE.Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
3/1/3/BAP/133/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.10.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.10.2013 10:00
Locul: Sucursala CREIR CF Timisoara, Str.Garii nr.2, cam.232, Loc.Timisoara, Jud.Timis, Cod postal 300166
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertanttilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. Termenul de livrare nu poate depasi data de 15.12.2013. Garantia acordata produselor va fi pentru minim 24 de luni de la punerea in opera, respectiv 30 de luni de la livrare si se va supune prevederilor Ordinului 490/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate in garantie. OBSERVATII : Toate certificatele, autorizatiile, agrementele, procesele verbale, recomandarile si documentele mentionate mai sus vor fi prezentate in original la solicitarea comisiei de evaluare, pentru confruntare cu documentele depuse in oferta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers. vat. poate sesiza CNSC pt. anul. actului si/sau rec. dreptului pretins ori a interesului legitim in termen de 5 zile incep. cu ziua urmat. luarii la cunost., conf. OUG nr. 34/2006aprob. cu modif. ?i compl. despre un act al AC consid. nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala CREIR CF Timisoara - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Tel. +40 256494158, Fax: +40 256494158
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.09.2013 15:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer