Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Componente de bariera


Anunt de participare (utilitati) numarul 137913/02.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Bucuresti, str.Piata Garii de Nord, nr.1-3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial-Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 213199539/133204, In atentia: Caroleta Floricel, Email: [email protected], Fax: +40 213182381, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Componente de bariera
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia Sectiei CT2 Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Componente de bariera pentru semnalizari automate a intersectiei la acelasi nivel al caii rutiere cu calea ferata
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928120-5 - Componente de bariere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Unitate luminoasa tip A ptr..SAT cu tot cu suport-5 buc.
DAOS(MAOS) cu sintetizator- 11 buc.
Difuzor compresii- 11 buc
Valoarea estimata fara TVA: 19, 014RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare in cuantum de: 380, 28 lei;Garantia de participare poate fi constituita sub una din urmatoarele forme: a)virament bancar; b)instrument de garantare emisde o societate bancara sau de o societate de asigurari;c)ordin de plata in favoareaautoritatii contractante cont nr.RO 07 BTRL 0450 1202 U463 57XXdeschis la Banca Transilvania, Sucursala Victoria, confirmat de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor;d)numerar la casieria Sucursalei CREIR CFBucurestiPentruScrisoarea de garantie banca se va utiliza modelul indicat in Formularul 4(Sectiunea III)Garantia de participarenu se introduce in oferta sigilata, se va prezenta comisiei de evaluare cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Ofertantii care fac dovada ca sunt IMM beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume, conform Legii nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei departicipare este cel putin egala cu cea a ofertei si anume 90 de zile, e la data limita stabilita pentru depunere aofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului : Garantia de buna executie va fi de 5 % din valoarea fara TVA a contractului de furnizare produse.Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului: -instrument de garantare emisde o societate bancara sau de o societate de asigurari;
-prin retineri succesive de 5 % din plata cuvenita pentru facturile partiale.In acest caz contractantul are obligatia de a deschidelaunitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.Ofertantii care fac dovada ca sunt IMM beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume, conform Legii nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind Eligibilitatea (Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal ) Formularul12 Adin Sectiunea III - Formulare.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si si completarile ulterioare (Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal )Formularul 12Bdin Sectiunea III- FormulareDeclaratieprivind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34 / 2006 (Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal )FormularulB2 din Sectiunea III ? FormularePersoane cu functii de decizie in vederea atribuirii contractului :
Maraloi Laurentiu ? Director Regional
Mirea Adrian- Sef Divizie Instalatii
Stan Ioan-Sef Serviciu SCB
Radu Liviu ? Contabil Sef Regional
Vasile Tatiana ? Sef Serviciu financiarGeorghe Vasilica? SefOficiuJuridicEpuran Dan ? Consilier juridic
Lapadat Virgil? Sef Serviciu Tehnico ? Economic
Barbu Cristiana ? Serviciul Tehnico-Economic Instalatii
Lospa Liliana- Sef Birou Achizitii Publice
Floricel Caroleta ? Biroul Achizitii Publice
Certificat de parFormularul B1din Sectiunea III- Formulareticipare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010 .
Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz)Formularul 12C din Sectiunea III ? Formularea )Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depune oferta
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat ( MFP - ANAF) care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depune oferta .Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilorexigibile de plata
Certificatele constatatoare vor fi prezentate in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul 1.Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului , emis cu maxim 30 de zile inainte de data procedurii de achizitie, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa cuprinda si activitatide tipul celor supuse procedurii de achizitie in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, valabil la data depunerii ofertelor.Informatii referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei.
2. 1. Autorizatie de Furnizor Feroviar eliberata de AFER pentru produsele supuse procedurii , valabila de la data depunerii ofertelor.Atestate conform Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor/serviciilor destinate a fi utilizate in activitatile de construire, modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant pentru transportulferoviar si cu metroul
Nota : Ofertantul trebuie sa prezinte un angajament in care va mentiona faptul ca isi va prelungi valabilitateaAutorizatieiAFERdaca pe pacursul derularurii contractului vor expira .In cazul depunerii unei oferte comune, in dosarul cu documentele de calificare se va depune asocierea in care se va specifica cine este liderul de asociere. Daca oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea se va legaliza inainte de semnarea contractului . Asociatii desemneaza din randul lor pe acela care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie, lucru ce va fi consemnat in actul de asociere.
In situatia asocierii toti operatorii economici vor prezenta documentele de calificare solicitate la pct. III. 2.1 asi III. 2.1 bAtunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna capacitatea economica si financiara , capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generaleOfertantul va demonstra media cifreide afaceri globale din cel mult ultimii 3 aniin valoare totala de cel putin: 38.028 lei, in functie de informatiile si documentele disponibile.Pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR /BCE
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari deproduse efectuatein ultimii 3 ani
Experienta similaraPentru demonstrarea experientei similarese solicita prezentarea a cel putin unui contract prin care sa se confirme livrarea de produse similare in ultimii 3 ani de la data depunerii ofertelor in valoare de minim: 19.014 lei.
Pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR /BCE
Ofertantul va prezenta cel putin o recomandare sau un document constatator privind indeplinirea obligatiilor contractuale
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice
Certificat de Omologare Tehnica Feroviare eliberat de AFER valabil de la data depunerii ofertelor
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.08.2012 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.08.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.08.2012 11:00
Locul: Sucursala CREIR CF Bucuresti , Serviciul Comercial , Biroul Achizitii Publice , camera 56 , etaj I
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Fiecare ofertant va fi reprezentat oficial de o singura persoana care va avea un singur insotitor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in caredoua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al autoritatii contractante Sucursala CREIR CF Bucuresti
Adresa postala: str.Piata Garii de Nord, nr.1-3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Tel. +40 213199539, Fax: +40 213182378
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.08.2012 12:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer