Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Compresoare de aer fixe, centrifuga de ulei turbina


Anunt de participare (utilitati) numarul 141275/21.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI; str. Energeticianului, nr. 25., Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse Energie, Tel. +40 253372556-6310, In atentia: ing. Zamfiroiu Constantin, Email: [email protected], Fax: +40 253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Adresa postala: str. Energeticianului, nr. 25., Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Registratura unitatii, Tel. +40 253372556-6305, Fax: +40 253371590
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE COMERCIALA cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Compresoare de aer fixe, centrifuga de ulei turbina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Central al Sucursalei Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Compresoare de aer fixe, centrifuga de ulei turbina
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42123410-4 - Compresoare de aer fixe (Rev.2)
42931000-1-Centrifuge (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Este obligatorie ofertarea tuturor produselor si cantitatilor conform Caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVApentru fiecare lot este prezentata in anexa B.
Valoarea estimata fara TVA: 900, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie pentru fiecare lot in cuantumul prezentat in anexa B cu valabilitate minim 90 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire conform HG 925/2006 in vigoare, art.86. In instrumentul de garantare emitentul va insera in mod expres cerintele prevazute la art. 86 din H.G. 925/2006 sila art. 278¹ din OUG 34/2006. Ofertele neinsotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Garantia este irevocabila si se returneaza in conformitate cu prevederile art. 88 din HG 925/2006 corelat cu art.2781 alin.(2) din OUG 34/2006 cumodificarile si completarile ulterioare. Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta va fi respinsa fiind incidente prevederile art.33, alin.3 pct.b, din HG 925/2006. Garantia se retine in situatiile prevazute la art.87 din HG 925/2006. Se completeaza formularul 11. Garantiei de buna executie a contractului = 10% din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE, conform HG 925/2006 in vigoare, art. 90 si HG 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui de catre achizitor conform HG nr. 925/2006, art.92.In cadrul ofertei (formularul 7 punctul 6) se va mentiona obligatoriu modul de constituire a GBE.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea- Prezentarea declaratiei conform Formularului nr. 1 ? (se va prezenta inclusiv de catre tertul sustinator).Incadrarea in situatiaprevazutala art. 180din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181- Prezentarea declaratiei conform Formularului nr. 2 ? (se va prezenta inclusiv de catre tertul sustinator numai pentru literele a, c1 si d).
Incadrarea in una din situatiileprevazutede art. 181din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69¹ - Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nici o situatie prevazuta de art. 69¹ din OUG 34/2006 ? (se va prezenta inclusiv de catre subcontractant cat si de tertul sustinator).
Incadrarea in situatiaprevazutala art. 69¹ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica- formular A
Persoanele cu functii de decizie implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
- Dir. Sucursala : ing. Pisc Ion
- Dir. Tehnic: ing. Teodorescu Raducu
- Dir. Productie: ing. Chirca Iosif
- Dir. Economic: ec. Valceanu Adriana
- Dir. Achizitii: ing. Chirca Delia
- Persoanele care semneaza documentatia de atribuire: ing. Grigorescu Ion, ing. Teiu Sorin, ing. Zamfiroiu Constantin, ing. Dutu Daniel, ing. Bujor Cristina, cons. jrd. Popescu Marius, ing. Dumitrescu Filimon.4. Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta. Completare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta- formularulB5.Informatii generale. Completare Fisa de informatii generale - formularul3 1. Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, in original, copie legalizata sau copie , ,conforma cu originalul?. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul in copie conforma cu originalul, se poate solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarilor, prezentarea certificatului constatator in original sau copie legalizata.2. Persoane juridice/fizice straine - Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular nr. 3 - Declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani care trebuie sa fie de cel putin: 1.000.000, 00 lei pentru lotul nr.1700.000, 00 lei pentru lotul nr.2Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria IMM sumele se reduc cu 50%.
Pentru echivalenta lei/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru anii respectivi.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari similare in ultimii 3 ani.
Prezentarea cel putin a unui document/contract prin care sa confirmelivrarea de produsesimilare a caror valoare cumulata sa fie de cel putin: 500.000, 00 lei pentru lotul nr.1350.000, 00 lei pentru lotul nr. 2
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii.
Declaratie referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Declaratie privind echipamentele tehnice.
Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de cercetare utilizate si masurile aplicate pentru controlul calitatii.
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice dintre ofertant si persoana respectiva, caz in care ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Pentru neindeplinirea cerintei, conform prevederilor art. 36 alin.1 din HG925/2006 oferta va fi declarata inacceptabila.
Certificate sau alte documente emise de beneficiari ai produselor ofertate.
Conditia minima pentru calificare ofertantului este prezentarea a cel putin un certificat sau document emis dinpartea unor beneficiari sau o copie dupa un document constatator(cf. art.971 HG925/2006), din care sa rezulte livrarea produselor ofertate sau similare.
Operatorii economici participanti la procedura de achizitie trebuie sa prezinte copia certificatului SR-EN ISO 9001 editia2008 sau echivalent acordat pentru certificarea sistemului de management al calitatii de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate sau similare.
In cazul ofertantilor ce prezinta oferta comuna ca asociati, cerinta trbuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Documentele se vor prezenta in copie legalizata sau in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta in copie insotite de traduceri autorizate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.01.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.01.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.01.2013 13:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Rovinari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofert care fac dovada ca sunt IMM beneficiaza de red cu 50% pentru criteri legate de cifra de afaceri si GBE, conform Legii nr346/2004.Ofert este obligat sa prezinte eventuale ob asupra proiect de contr si alte clarificari pentru elab ofertei, in conditi prevazute in OUG nr34/2006 si HG 925/2006. Doc de calificare solicitate prin FDA vor fi obligatoriu prezentate, in caz contrar oferta va fi considerata inacceptabila (exceptie cazul in care ofert prezinta declaratie pe propria raspundere conform art11 alin4 din HG925/2006.Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofert trebuie sa mentioneze succint, dar precis, mod concret de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv, daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. In caz in care uzeaza de dreptul de a depune declaratia pe proprie raspundere, ofertant are obligatia de a prezenta/completa certificate/doc edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritati contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Nu se admit completari cu doc dupa inceperea sedintei de deschidere.Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la doc depuse, daca este cazul.Se va preciza obligatoriu perioada de valab a ofertei, termen de scadenta la plata al facturilor si mod de constituire a GBE a contract. Doc din plic vor fi certificate de o persoana autorizata din cadrul soc ofertante care va mentiona: prezentul este conform cu originalul semnat si stampilat.In caz in care pe loc 1 sunt clasate mai multe oferte admisibile cu preturi egale, se va solicita ofertanti respectivi o noua oferta financiara, in plic inchis, pana la stabilirea ofertei castigatoareIn caz de oferta individuala+sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna+sustinere, cerintele privind situatia personala, capacitatea de executare a activitatii profesionale, sit ec si fin, se aplica conf Anexei nr2 din Ordi ANRMAP509/201
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prevazute de OUG 34/2006 cu modificarileulterioare, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253372556-339, Fax: +40 253371590
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2012 13:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer