Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Computer Tomograf ? furnizare, punere in functiune si amenajare amplasament conform normelor CNCAN


Anunt de participare numarul 145733/13.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL DEJ
Adresa postala: Str. 1 Mai nr.2, Localitatea: Dej, Cod postal: 405200, Romania, Punct(e) de contact: Nicolae Tohaneanu, Tel. +40 264212799, Email: [email protected], Fax: +40 264212750, Adresa internet (URL): www.primariadej.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Computer Tomograf ? furnizare, punere in functiune si amenajare amplasament conform normelor CNCAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Municipiul Dej, str.1 Mai nr.14-16, jud.Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare Computer Tomograf ? punere in functiune si amenajare amplasament conform normelor CNCAN.
Detalii privind cerintele minime impuse pe baza carora se intocmeste oferta tehnica si oferta economica, se regasesc in Caietul de sarcini.Toate aceste documente fac parte integranta dinDocumentatia de Atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33115000-9 - Aparate de tomografie (Rev.2)
45262600-7-Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
71300000-1-Servicii de inginerie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie computer Tomograf, punere in functiune si amenajare amplasament? 1 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 306, 451RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar. de particip. se prez.in original, in cuantumul si pt. perioada prev. mai jos, si se va prez. cel mai tarziu la data si ora stab. pt. desc.a ofertelor. Gar. de part. emisa in alta lb. decat romana, va fi insotita de trad. Aut.in lb. romana.Cuantumul gar.de part. este de 20.000lei.Se constit.in una din urm. forme: 1.Vir.bancar in cont RO12TREZ2175006XXX000065 deschis la Trez. Mun. Dej (cu conditia conf. acestora de catre banca -extras de cont pana cel tarziu la data si ora de desch. ofertelor)Cod Fiscal Prim. Mun.Dej4349179; SAU2. Prin dep.in numerar la caseria autorit. Contr., doar in caz. in care cuantumul gar. de particip. este de max.5.000 lei ;SAU3. Instr. de gar.emis, in cond. legii, de o soc. bancara sau o soc. de asig.Instr. de gar. va contine in mod oblig. toate prev. art. 87 din H.G. 925/2006, si va trebui sa prevada in mod explicit angaj. emitentului de a retine din gar. de partic. o suma de bani, calc. conf. prev. art. 278^1 alin. (1) din O.U.G. 34/2006, in sit. in care of. dep. contest., iar aceasta va fi resp. de catre CNSC.Gar. de particip. trebuie sa fie irevocabila.Gar, de particip. va fi val. 90 de zile de la data limita de dep. a ofertelor.Cursul de schimb pt. echiv.leu/alta valuta va fi cel com. de BNR pt. data public. invit. de particip. SE PERCEPE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE IN QUANTUM5% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire: ? instrument de garantare emis in conditiile legii de o societ bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract sau ? retineri succesive din plata facturii ? In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante. In cazul in care autoritatea contractanta are calitatea de autoritate publica, institutia publica sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Decontarea prin ordin de plata din bugetul local al primariei.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea
Modalitate de indeplinire: Completarea Formularului nr. 1 din sectiunea "Modele de formulare".Precizari:
a) Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti;
b) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;
c) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta insotita de urmatoarele certificate de atestare fiscala: Completarea Formularului nr. 2 din sectiunea "Modele de formulare"A) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul general consolidat eliberat de ANAF ? Directia Generala a Finantelor Publice;B) Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale sau echivalent eliberat de administratia locala, pentru punctul/punctele de lucru, implicate in derularea contractului.a) Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti;
b) In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii va completa si prezenta acest formular alaturi de documentele justificative solicitate (certificatele de atestare fiscala).c) Persoana ce asigura sustinerea financiara si/sau tehnica nu trebuie sa se afle in situatia, care determina excluderea din procedura de atribuire, prevazute in art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006, cu modificarilor si completarile ulterioare.
d) Operatorii economici straini vor prezenta documente justificative eliberate de autoritati ale tarii de origine (de exemplu certificate fiscale, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/ inregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat/bugetele locale ale statelor de origine.e) Certificatele mentionate la punctele A si B trebuie sa ateste lipsa obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Acestea se vor prezenta in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata.Cerinta nr. 3
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din ordonanta.
Operatorul economic va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.- Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: Morar Costan, Muresan Aurelian, Covaciu Andron, Drentea Angela, Cuzdriorea Gabriela, Zegrean Calin, Tecar Dorina, Tohaneanu Nicolae, Pop Emil Gabriel, Teodorescu Radu Gabriel, Clinciu Cristian, Salajan Lenuta, Muresan Adriana Rodica.
ConsilieriAnca Nelu, Bob Axinte, Federiga Florin, Muncelean Dora, Cimpan Vasile, Trimbi?a? Marcel, Alexandru Melinda Gabriela, Buburuz Simion Florin, Butuza Marius Cornel, Mailat Ion Sorin, Federiga Viorel, Ha?egan Izidor, Kovrig Anamaria Magdalena, Varga Lorand, Lazar Nicolae, Lazin Sebastian Florin, Bonta Dan Silviu, Rusu Vasile Calin.
Modalitate de indeplinire: Se va completa Formularul nr. 3 din sectiunea "Modele de formulare"
Precizari:
a) In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii va completa si prezenta acest formular.
b) In cazul unui ofertant care participa la prezenta procedura cu ajutorul unui tert sustinator, fiecare tert sustinator este obligat sa completeze si sa ataseze acest formular.c) In cazul unui ofertant care are intentia sa subcontracteze parti din contract, fiecare subcontractant este obligat sa completeze si sa ataseze acest formular.Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr. 314/2010. Modalitate de indeplinire: Se solicita Formularul nr. 4 din sectiunea "Modele de formulare".
Precizari:
a) In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii va completa si prezenta acest formular semnat de reprezentantul legal al ofertantului.
b) Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor sucontractanti.Cerinta nr. 5
Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Modalitate de indeplinire: Se va completa Formularul nr. 5 dinsectiunea "Modele de formulare".
Precizari:
a) In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii va completa si prezenta acest formular semnat de reprezentantul legal al ofertantului.
b) Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti. Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle in nici o situatie de anulare a constituirii sale, sa aiba dreptul de a desfasura activitatea economica respectiva, iar activitatea sa-i fie autorizata de autoritatile competente.
Ofertantul va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea persoana juridica, insotit de anexa care cuprinde obiectul de activitate necesar pentru indeplinirea contractului, din care sa rezulte ca operatorul economic este legal constituit, detine codul CAEN necesar furnizarii produselor, iar acesta este autorizat.
Informatiile/datele din Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitate de indeplinire: Se prezinta documentul solicitat.Precizari: a) Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.
b) In cazul depunerii unei oferte in asociere, documentele se depun de fiecare asociat si fiecare asociat are obligatia de a demonstra ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract.
c) In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
d) In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractantaisi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.
e) In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.Nota:
Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi depuse/prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate ce atesta conformitatea produselor ? conform Directivei 93/42/CEE
Autorizatie de manipulare (cf. Normelor fundamentale de securitate radiologica, montare, verificare, intretinere si reparare a instalatiilor radiologice emisa de CNCAN) pentru echipamentul ofertat. Prezentarea autorizatiei - in baza art.8 din Legea nr.111/1996 republicata in Monitorul Oficial Partea I, nr.552/27.06.2006, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, si Normelor specifice de securitate radiologica
Certificat sau orice alt document prin care ofertantul probeaza/confirma pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil pentru indeplinirea contractului, respectiv permisul de exercitare NIVEL II eliberat de CNCAN, valabil la data limita de depunere a ofertei.NOTA : Permisul da dreptul la exercitarea de activitati nucleare autorizate in domeniul de protectie radiologica-conform Legii 111/1996 - privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea de certificate sau alte documente emise de organisme abilitate ce atesta conformitatea produselor ? conform Directivei 93/42/CEEPrezentarea autorizatiei de manipulare (instalare, montare, verificare, intretinere si reparare a instalatiilor radiologice emisa de CNCAN) pentru echipamentul ofertat.Prezentarea unui certificat sau orice alt document prin care ofertantul probeaza/confirma pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil pentru indeplinireacontractului, respectiv permisul de exercitare NIVEL II eliberat deCNCAN
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
- Numai operatorii economici care vor indeplini toate cerintele minime de calificare si ale caror propuneri tehnice sunt conforme cerintelor caietului de sarcini din documentatia de atribuire vor participa la etapa finala de licitatie electronica.- Va avea loc o singura runda de licitatie electronica.- Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (conform art.42 si 44 alin (2)din Hotararea nr.1660/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta.- In vederea participarii la licitatia electronica operatorii electronici trebuie sa fie inregistrati in SEAP avand certificat digital valid pentru acces in sistem.- Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.- In cadrul licitatiei electronice, procesul repetativ de ofertare se refera numai la preturi.Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa oferteze: - In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa- Numarul de runde: 1- Durata runda: o zi.- In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetativ, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa in cadrul procedurii de evaluare initiala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
14367 din 29.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.09.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.09.2013 11:00
Locul: Primaria municipiului Dej, jud.Cluj, str.1 Mai nr.2 - camera 34
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a aparticipa la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Stabilirea ofertei castigatoare, se realizeaza numai prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile, fara sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Plata se va efectua in doua rate, dupa cum urmeaza: 40% in anul 2013 iar 60%in anul 2014.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic ? Primaria Municipiului Dej
Adresa postala: str.1 Mai nr.2, Localitatea: Dej, Cod postal: 405200, Romania, Tel. +40 264212799, Email: [email protected], Fax: +40 264212799, Adresa internet (URL): www.primariadej.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.08.2013 11:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer