Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Computer tomograf minim 16 slice; Ecograf multidisciplinar; Echipament de radiografie si fluoroscopie cu detector digital plat; Aparate de mecanoterapie, de electroterapie si de fizioterapie


Anunt de participare numarul 143415/30.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Gerontologie si GeriatrieANA ASLAN
Adresa postala: str. Caldarusani nr. 9, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011241, Romania, Punct(e) de contact: TEREZA ION, Tel. +40 2237192/+40 0318059301, Email: [email protected], Fax: +40 2231480, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Computer tomograf minim 16 slice; Ecograf multidisciplinar; Echipament deradiografie si fluoroscopie cu detector digital plat; Aparate de mecanoterapie, de electroterapie si de fizioterapie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: I.N.G.G.Ana Aslan, la urmatoarelelocatii : sediul din str. Caldarusaninr.9, sect.1 Bucuresti; sediul din loc.Otopeni Jud Ilfov, Calea Bucurestilor nr.307
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 8, 315, 900 si 14, 004, 950RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Trimestrial in functie de bugetul alocat cu aceasta destinatie si in functie de necesitatea autoritatii contractante
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Computer tomograf minim 16 slice; Ecograf multidisciplinar; Echipament deradiografie si fluoroscopie cu detector digital plat; Aparate de mecanoterapie, de electroterapie si de fizioterapie pentru 48 de luni.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33115000-9 - Aparate de tomografie (Rev.2)
33111000-1-Aparate de radiologie (Rev.2)
33112200-0-Ecograf (Rev.2)
33150000-6-Aparate de radioterapie, de mecanoterapie, de electroterapie si de fizioterapie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1.
1.Computer tomograf 16 slice = minim 1 buc ? max.2 buc.
2.Ecograf multidisciplinary = minim 2 buc ? max.3 buc.
3.Echipament deradiografie si fluoroscopie cu detector digital plat = minim 1 buc ? max.2 buc.
Valoarea estimata fara TVA lot 1: intre 5412500.00si 10075000.00leiValoarea garantiei de participare lot 1 = 100750, 00 lei
LOT 21.Platforma pentru recuperare = minim 1 buc ? max.2 buc.
2.Masa de decompresie pentru coloana vertebrala = minim 2 buc ? max.3 buc.
3.Dispozitiv de recuperare al soldului, al genunchiului si a gleznei = minim 5 buc ? max.8 buc.
4.Dispozitiv de recuperare al umarului, al cotului si a incheieturii = minim 5 buc ? max.6 buc.
5.Aparat electroterapie = minim 10 buc ? max.12 buc.
6.Aparat ultrasunete = minim 10 buc ? max.12 buc.
7.Aparat cu infrarosii = minim 1 buc ? max.2 buc.
8.Aparat terapie cu unde scurte = minim 2 buc ? max.3 buc.
9.Stepper = minim 4 buc ? max.8 buc.
10.Biciclete ergometrice = minim 10 buc ? max.12 buc.
11.Covor rulant = minim 2 buc ? max.4 buc.
12.Roata umar = minim 2 buc ? max.4 buc.
13.Dispozitiv cu scripete = minim 1 buc ? max.2 buc.
14.Aparat Qvadriceps = minim 1 buc ? max.2 buc.
15.Culoar de mers = minim 2 buc ? max.3 buc.
16.Panou pentru terapia ocupationala a mainii = minim 2 buc ? max.4 buc.
17.Mingii pentru recuperarea mainii = minim 10 buc ? max.16 buc.
18.Bastoane lemn = minim 10 buc ? max.20 buc.
19.Masa kinetoterapie = minim 6 buc ? max.7 buc.
20.Greutati tip manseta = minim 6 buc ? max.12 buc.
21.Set greutati = minim 6 buc ? max.12 buc.
22.Saltele = minim 10 buc ? max.12 buc.
23.Masa masaj electrica = minim 8 buc ? max.10 buc.
24.Masa consultatie electrica = minim 3 buc ? max.4 buc.
25.Aparat pentru magnetoterapie = minim 4 buc ? max.6 buc.
Valoarea estimata fara TVA lot 2: intre2903400.00 si 3929950.00 lei
Valoarea garantiei de participare lot 2 = 39299, 50 lei
Valoarea estimata fara TVA: intre 8, 315, 900 si 14, 004, 950RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare este precizata in anexa loturi, valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. da X nuCoantumul ce se va retine in masura in care Consiliul respinge contestatia este conf art 278.1 din OUG 34/2006. Garantia de participare se poate constitui in contul: RO 40 TREZ 7015 041X XX00 0395, deschis la Trezoreria sector 1, Bucuresti, cod fiscal 428333, prin virament bancar, ordin de plata, fila CEC, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, dovada constituirii conf.art 5 ordin Presedinte ANRMAP 509/2011 in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus prin depunere la sediul autoritatii contractante la data deschiderii, conf.art 86 alin 6/HG 925/2006 Nota: IMM-urile beneficiaza de reducere de 50% la garantia de participare.Valoarea de referinta pentru oferta in lei = curs mediu BNR din 04.04.2013. 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVA, in conf. cu art 89 dinHG 925/2006. Aceasta se poate constitui conf. art 90 alin (1) HG 925/2006 contul: RO 40 TREZ 7015 041X XX00 0395, deschis la Trezoreria sector 1, Bucuresti, prin virament bancar, ordin de plata, fila CEC, printrun instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Institutului National de Gerontologie si Geriatrie Ana Aslan
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea, neIncadrarea In prevederile art.180 din OUG 34/2006 -originalIn cazul unei asocieri/ tert sustinator, acest certificat trebuie sa fie prezentat de fiecare asociat/tert sustinator.
2.Declaratie privind neIncadrarea In prevederile art. 181 din OUG 34/2006 - original
In cazul unei asocieri/ tert sustinator, acest certificat trebuie sa fie prezentat de fiecare asociat/ tertul sustinator va depune declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006.3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta confom ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010, M.Of. nr. 701/ 20.10.2010 - originalIn cazul unei asocieri, acest certificat trebuie sa fie prezentat de fiecare asociat.
4.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat - sanatate, pensii, somaj care sa prezinte situatia datoriilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele - se va prezenta original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
5.Certificat fiscal privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de autoritatea locala competenta care sa prezinte situatia datoriilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele - se va prezenta original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
6.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - original
7.Declaratie privind neIncadrarea In prevederile art. 69ยน din OUG 34/2006 - original
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat, care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante suntexclusi din procedura de atribuire.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Manager - Dr. Bogdan Paltineanu;Director financiar contabil - Ec. Elena Nituica.Sef birou achizitii publice Ec. Tereza Ion, Av.Constantinescu-Dan Claudiu, Sef ServiciuFinanciar ? Contabilitate - Ec Corina Dumitru
Se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator conform Ordinului nr.170/2012 (daca este cazul) - se va prezenta in original. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului al operatorului economic - original, copie legalizata, sau copie lizibila cu mentiunea - conform cu originalul din care sa rezulte:
- codurile CAEN corespunzatoare produselor care fac obiectul acordului-cadru, - adresa actuala, - obiectul de activitate al societatii,
- numele asociatilor,
se va prezenta - original/copie legalizata sau copie conform cu originalul.
Ofertantul clasat pe primul loc, inaite de atribuirea procedurii va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata sau
copie conform cu originalul.
2. Persoane juridice / fizice straine - vor prezenta setul complet de documente solicitate prin prezenta fisa de date. in plus, se vor prezenta si documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/ ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, copie legalizata sau copie conform cu originalul.
Nota: autentificarea reprezinta acea activitate de constatare, facuta de notarul public, care presupune exercitarea a doua actiuni:
conformitatea si legalitatea.
Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/ consortiu, sustinator inclusiv fiecare subcontractor, daca este cazul.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul se a solicita informatii.
3.Aviz de functionare eliberat de MS, pentru import, comercializare, depozitare - copie legalizata sau copie conform cu originalul.
Nota: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare/atestare/avizare.Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul uneiasocieri/ consortiu, tert sustinator inclusiv fiecare subcontractor, daca este cazul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii generale, cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Se va completa si prezentaFormularul in original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1 Produsele trebuie sa poarte marca CE.
Declaratie de conformitate cu cerintele directivelor europene in domeniul obiectului achizitiei - copie conform cu originalul
2.Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul depunerii unei oferte comune. Se va prezenta Acordul de asociere
1.ISO9001/2008 sau echivalent-sistem de management al calitatii. Ofertantul va prezenta doc./certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii pentru furnizarea produselor - copie legalizata sau copie conform cu originalul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Certificat de conformitate CE.2. Se va complecta formularul specific1.ISO9001/2008 sau echivalent-sistem de management al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3438/04.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.06.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.06.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.06.2013 10:00
Locul: I. N.G.G. ?ANA ASLAN?, str. Caldarusani, nr. 9, sector 1, Bucuresti, PARTER AMFITEATRU
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicire scrisa pentru reprezentantul ofertantului, care participa la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor cu pret egal clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita depunerea la o data ulterioara, a unor noi propuneri financiare in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256 indice 2 alin 1 lit.a) din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
I.N.G.G. ANA ASLAN
Adresa postala: str.Caldarusaninr. 9, sect. 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011241, Romania, Tel. +40 2237192, Email: [email protected], Fax: +40 2231480
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.04.2013 15:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer