Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concensionarea realizarii si exploatarii Parcarii subterane din zona Teatrului National Craiova str. Romului


Concesionare numarul 841/29.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliu Local al Municipiului Craiova
Adresa postala: Str. A.I.Cuza nr.7 Craiovajud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: sabina dumitru, Tel.0251/415907 0722382962, Email: [email protected], Fax: 0251/415907, Adresa internet (URL): [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concensionarea realizarii si exploatarii Parcarii subterane din zona Teatrului National Craiova str. Romului
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Dolj, Municipiul Craiova, Parc Teatru National, intre Calea Bucuresti si strada A. I. Cuza
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Proiect tehnicparcarea subterana - minim 1000 locuri de parcare, ofertantul va intocmi DDE, PAC, doc. pt. obtinerea avizelor si acordurilor conform Certificatului de Urbanism;Executie: 1000 locuri de parcare;Exploatare si intretinerea a 1000 locuri de parcare
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45223310-2-Lucrari de constructii de parcari subterane (Rev.2)
98351000-8-Servicii de gestionare a parcarilor de autovehicule (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Concensionarea realizarii si exploatarii Parcarii subterane din zona Teatrului National Craiova str. Romului cca 1000 locuri de parcare
Valoarea estimata fara TVA: 60, 048, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat de atestare fiscalaprivind impozitele si taxele locale, Certificat de atestare fiscalaprivind plata obligatiilor la bugetul general consolidat; Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)- Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator eliberatOficiul Registrului Comertului, Certificat de inregistrare (CUI), Persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, declaratie pe propria raspundere: a) ca va respecta conditiile impuse de art.32, alin 7, din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.b) ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrareaasocierii la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare;
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia economico-financiara: bilanturile contabile sau extrase de bilanturi, pentru exercitiile financiare ale ultimilor trei ani(2006, 2007, 2008)vizate si inregistrate de organele competente, declaratii privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, care vizeaza activitatea din ultimii trei ani, Solvabilitatea patrimoniala>30%, Lichiditate generala>100%, Informatii generale.Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flowul de executie a lucrarii pentru perioada impusa.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea tehnica si/sau profesionala: Olista a principalelor lucrari in ultimii 5 ani si o lista aprincipalelor servicii de proiectareprestate in ultimii 3 ani(formular 12F, 12E), obligatiile contractuale in desfasurare(formular B4), Experienta similaraformular B3 si Formularele suplimentare: Tabel A, Tabel B, Tabel C si Tabel D, recomandare pentru lucrarile si serviciile similare, Istoricul litigiilor(formular B11), Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice(formularul nr. 12H), Declaratie privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii(formularul 12I), lista personalului responsabil - cheie (formular B8), Organigrama(formular B7), C.V.(formular nr. B10)insotit de o declaratie de disponibilitate. Este absolut obligatoriu ca in echipa de conducere a lucrarii sa fie numiti un responsabil tehnic cu executia in domeniul constructiilor subterane, responsabil tehnic cu executia in domeniul constructiilor civile, responsabil tehnic cu executia in domeniul instalatiilor in constructii.Informatiiprivind masurile de protectia a mediului, Informatii privind conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii ocupationale pentru proiectant si executant(formular B12), Informatii privind subcontractantii(formular 12 G), Cerinte privind prezentarea de standarde de asigurare a calitatii.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
1.Redeventa - 50%2. Dosarul calitatii - 5%3. Tariful parcare - 15%4. Termen de exec.- 5%5. Modul de realizare a exec.- 15%6. Sol. tehnicapropusa - 10%
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7/2009
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 22.06.2009 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: str. STAVROPOLEOS nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: B-dul Nicolae Titulescu nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251/418568, Fax: 0251/415600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Municipiului Craiova - Directia Juridica, Asistenta de specialitate si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. A.I.Cuza nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel.0251/416235, Fax: 0251/411561
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.04.2009 14:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer