Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concesionarea activitatilor de eficientizare a consumurilor energetice din Comuna Tasca, Judetul NEAMT


Concesionare numarul 2422/20.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA TASCA
Adresa postala: COMUNA TASCA, JUDETUL NEAMT, Localitatea: Tasca, Cod postal: 617455, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Ursache, Tel. +40 233255023, Email: [email protected], Fax: +40 233255083, Adresa internet (URL): www.comunatasca.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concesionarea activitatilor de eficientizare a consumurilor energetice din Comuna Tasca, Judetul NEAMT
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Tasca, Judetul NEAMT
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Monitorizarea consumatorilor proprii ai autoritatii publice locale, producere de energie regenerabila si modernizarea consumatorilor interiori si exteriori.Valoarea estimata pentru lucrari este de 9.282.900 lei.Valoarea estimata pentru servicii este de 9.915.180 lei.Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute 0 lei , reprezentand 0 % din valoarea estimata.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
71314300-5-Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Monitorizarea consumatorilor proprii ai autoritatii publice locale, producere de energie regenerabila si modernizarea consumatorilor interiori si exteriori.Concesionarul va asigura intreaga investitie, conform Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 19, 198, 080 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea? Se va prezenta Formularul 4 din sectiunea Formulare;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 - Se va prezenta Formularul 5 din sectiunea Formulare;Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertele - se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul?Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidate eliberat de Agentia de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertele - se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul?Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator ? eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante. Documente din care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila certificate ?conform cu originalul?, insotite de originalul traducerilor autorizate si legalizate.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor mai sus mentionate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contrbutiilor de asigurari sociale catre bugetele component ale bugetului general consolidate, precum si a obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local, in conformitate cu prevederile legale.Fiecare ofertant individual si ofertant asociat este obligat sa prezinte aceste documente;Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formularul 6 din sectiunea Formulare;Fiecare ofertant individual si ofertant asociat este obligat sa prezinte aceste documente;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 - Formularul 7 din sectiunea Formulare;Persoanele cu functie de decizie din autoritatea contractanta: -Primar ? Dragan Alexandru-Viceprimar ? Ciubotariu Gheorghe-Secretar ? Ursache Daniela-Consilier local ? Scurtu Neculai-Consilier local ? Bogdan Vasile-Consilier local ? Prusu Gheorghe-Consilier local - Chisor Nicolae-Consilier local - Isepciuc Narciz-Dan-Consilier local - Chiciu Vasile-Consilier local - Paleu Ioan-Consilier local - Zait Pantelimon-Consilier local - Macovei Cristina - Lucia-Consilier local - Nechifor DumitruMembrii din comisia de evaluare pentru procedura respective: - Presedinte - Ciubotariu Gheorghe- Membru - Ursache Daniela- Membru - Bejan ConstantinMembrii de rezerva: - Rosu Elena- Firtala MihaiFiecare ofertant individual/ asociat/ tert sustinator va prezenta aceste documente;Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 8 din sectiunea Formulare;Fiecare ofertant individual si ofertant asociat este obligat sa prezinte aceste documente;In situatia in care din documentele prezentate reiese ca ofertantul sau oricare dintre asociati, daca este cazul, se afla in una din situatiile prevazute la art. 180, art. 181, art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare sau de Ordinul 314/2010 al ANRMAP, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de concesiune. a)Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte structura actionariatului, administratorii, sediul central si punctele de lucru declarate si obiectele de activitate ale respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC - se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in certificate vor fi reale/valabile la termenul limita de depunere al ofertelor.In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea de contract pe care urmeaza sa o realizeze.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.b)Atestate, certificate privind apartenenta la categoria profesionalaIn vederea respectarii Ordinului 23/2013 si Ordinului 11/2013 emise de Presedintele ANRE, precum si a celorlalte reglementari legale in domeniu, ofertantul va prezenta atestatul emis de ANRE tip C1A, C2B si B - se va prezenta in copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul? si vor fi valabile la data limita de depunere ofertelor.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat va indeplini aceasta cerinta pentru partea de contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale cu declararea cifrei medii de afaceri globale pe ultimii 3 ani, care sa fie egala sau mai mare de28.000.000 lei. Conversia leu-alta valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani. Pentru anul 2013 se vor admite si alte documente in sustinerea cifrei de afaceri.Modalitatea de indeplinire1. Fisa de informatii generale - Formularul 9 din sectiunea Formulare.2.Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani vizate si inregistrate la organele competente, in copie legalizata/ in copie lizibila ?conform cu originalul?. Pentru anul 2013 se vor admite si alte documente in sustinerea cifrei de afaceri.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a documentelor solicitate mai sus.In cazul unei asocieri de operatori economici situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Capacitatea economico-financiara a operatorului economic poate fi sustinuta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate;Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d^3 si art 69.1 din OUG 34/2006.Documente emise de institutii financiare (declaratii, extrase de cont, linii de credit, etc) prin care sa se demonstreze ca are capacitatea de sustinere a investitiei solicitate. Se vor prezenta documente emise de institutii financiare din care sa rezulte ca are posibilitatea sustinerii investitiei prezentei concesiuni.Modalitatea de indeplinireDocumente emise de institutii financiare (declaratii, extrase de cont, linii de credit, etc) prin care sa se demonstreze ca are capacitatea de sustinere a investitiei solicitate. Se vor prezenta documente emise de institutii financiare din care sa rezulte ca are posibilitatea sustinerii investitiei prezentei concesiuni.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani.Prin intermediul a maxim trei contracte ofertantul sa faca dovada executiei de lucrari similare in valoare cumulata de cel putin 4.000.000 lei, exclusiv TVA.Lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani;Prin intermediul a maxim trei contracte ofertantul sa faca dovada prestarii de servicii similare in valoare cumulata de cel putin 2.500.000 lei, exclusiv TVA.Modalitatea de indeplinireDeclaratie privind lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5ani-raportati la termenul limita de depunere al ofertelor.Declaratie privind lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani-raportati la termenul limita de depunere al ofertelor.Se va prezenta Formularul 10 din sectiunea Formulare.Fisa experienta similara - se va prezenta Formularul 11 din sectiunea Formulare.Fisele de experienta similara vor fi insotite de certificari/documente din care sa rezulte denumire contract, partile contractante, valoare, obiectul si durata contractului, semnaturi (copii dupa elementele relevante ale contractului sau PV de receptie sau recomandari din partea beneficiarilor sau documente constatatoare.)Conversia leu-alta valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.Declaratie dotare cu echipamente, utilaje, echipamente tehnice, mijloace de transport, alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului de concesiune: Autoplatforma mobila aeriana (PRB), Autoplatforma mobila fixa, Laborator PRAM, Autoturism de transport echipamente si personal, Generator curent, Aparat complex pt masurat parametrii de retea, Masina de taiat beton/asfalt, Automacara.Modalitatea de indeplinireDeclaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport etc ? se va prezenta Formularul 12 din sectiunea Formulare.Dovada detinerii si disponibilitatii utilajelor si echipamentelor se va face prin prezentarea in copie legalizata/ in copie lizibila ?conform cu originalul? dupa facturi fiscal de achizitie/ contracte de vanzare cumparare/ inchiriere, contracte de leasing/ contracte de prestari servicii/ acorduri/ angajamente pentru punerea la dispozitieLista personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului de concesiune: 1 Responsabil tehnic cu executia (RTE) ? atestat in domeniul electric; 2 Ingineri autorizati ANRE gradul III A, B, conform Ordinului 23/2013 si Ordinului 11/2013 emise de Presedintele ANRE; 2 Electricieni autorizat ANRE gradul II A, B, conform Ordinului 23/2013 si Ordinului 11/2013 emise de Presedintele ANRE; 1 Inspector protectia muncii, conform Legii 319/2006 si HG 1425/2006; 1 Manager de proiect; 1 Manager energetic;Modalitatea de indeplinireDeclaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani - se va prezenta Formularul 13 din sectiunea Formulare.Informatii privind personalul tehnic de specialitate - se va prezenta Formularul 14 din sectiunea Formulare.Pentru managerul de proiect si managerul energetic se va prezenta: -diploma de specialitate in domeniu- in copie legalizata/ in copie lizibila ?conform cu originalul?;
-CV-ul ? in original;
-certificate/ atestate/ licente valabile la data limita de depunere a ofertelor - in copie legalizata/ in copie lizibila ?conform cu originalul?;Pentru Responsabilul tehnic cu executia si pentru inginerii autorizati ANRE IIIAB si electricienii autorizati ANRE IIA, B se vor prezenta doar atestatul in domeniul solicitat, valabil la termenul limita de depunere al ofertelor.In cazul in care o persoana este nominalizata pe doua functii se va prezenta detaliat modul in care acesta poate indeplini ambele functii in acelasi timp.In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin.(1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art.181 lit.a), c1) si d) si art.69.1 din OUG 34/2006.Modalitatea de indeplinireIn cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin.(1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art.181 lit.a), c1) si d) si art.69.1 din OUG 34/2006.Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Se va completa Formularul 15 din sectiunea Formulare, cu subcontractantii si specializarea acestora si Formularul 16 ? Acordul de Subcontractare.Acordul de asociere ? prin care toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru indeplinirea contractului ? Formular 17.Modalitatea de indeplinireDeclaratie subcontractanti ? se va prezenta Formularul 15 din sectiunea Formulare.Acord de subcontractare ? se va prezenta Formularul 16 din sectiunea Formulare.Acord de Asociere ? se va prezenta Formularul 17 din sectiunea Formulare.Certificat ISO 9001/2008 sau certificat echivalent emis de organismele stabilite in alte state ale UE.Modalitatea de indeplinireOfertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii conform ISO 9001/2008, valabil la data limita de depunere al ofertelor - se va prezenta copie legalizata/ copie lizibila ?conform cu originalul? certificatului sau documentul echivalentemis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a certificatului echivalent.Fiecare ofertant individual si ofertant asociat este obligat sa prezinte acest document.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 80.00Cantitatea de energie electrica eficientizata (MWh) 10.00Garantia lampilor de iluminat eficiente energetic de tip LED 10.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 17.03.2014 Ora: 11:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
In cazul ofertelor cu punctaje egale situate pe primul loc modalitatea de departajare o va constitui punctajul ofertei tehnice. Daca si in acest caz egalitatea persista ofertantii vor prezenta o noua oferta financiara in plic inchis, oferta cu cel mai scazut pret fiind declarata castigatoare. Ofertantii au dreptul sa viziteze amplasamentul incepand cu data la care se publica anuntul de concesiune.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Conform art. 256.2 din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2014 10:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer