Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concesionarea lucrarilor privind proiectarea, avizarea, executia, operarea si intretinerea obiectivului ?Parcare supraetajata in zona centrala ?str. Horia?


Concesionare numarul 2184/24.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN, Tel. +40 0265268330, Email: [email protected], Fax: +04 0365801856, Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concesionarea lucrarilor privind proiectarea, avizarea, executia, operarea si intretinerea obiectivului ?Parcare supraetajata in zona centrala ?str. Horia?
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Tirgu-Mure?, zona centrala ? str. Horia
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Concesionarealucrarilorprivindproiectarea, avizarea, executia, operarea siintretinereaobiectivului ?Parcare supraetajata in zona centrala ?str. Horia?
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
45213312-3 - Lucrari de constructii de parcari cu etaje (Rev.2)
98351000-8-Servicii de gestionare a parcarilor de autovehicule (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Concesionarea lucrarii ?Parcare supraetajata in zona centrala ?str. Horia?
Valoarea estimata fara TVA: 12, 288, 321 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Sa nu se afle in nici una din situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se solicita declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intocmita conform Formularului 8 din Sectiunea III Formulare.Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006.In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte.-Sa nu se afle in nici una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se solicita declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conform Formularului 17 din Sectiunea III Formulare.Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 181, lit. a, c^1 si d, din OUG nr. 34/2006. Se va completa Formularul 17.1.In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte.-Sa nu se afle insituatiile prevazute la art.69^1din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: -Farcas Ioan, Balint Stefan, Bakos Levente, Todoran Liviu, Moldovan Florian, Mihet Daniela Florina, Szekely Klara, Gheorghita Ioan, Marchievici Carmina, Damian Alina.Se solicita declaratie privind neincadrareain prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 23 din Sectiunea III Formulare.Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 trebuie demonstrata conform art 13 din Legea 279/2011 de catre ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul sau tertul sustinator.In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte.-Sa indeplineasca conditiile conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.Se solicita certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? Formularul 22 din Sectiunea III Formulare.In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de fiecare dintre asociati in parte.Sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata a impozitelor catre Bugetul Local si Bugetul de Stat consolidat in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau din tara in care este stabilit.-Certificate constatatoareprivind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat, catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, care sa reflecte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele.Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Documentele vor fiprezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Persoanele juridice straine pot prezenta documente edificatoare si din partea firmelor din grupul de firme pe care il controleaza in conformitate cu practica internationala.In cazul unei oferte comune, aceste certificate constatatoare trebuie depuse de fiecare dintre asociati in parte. Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Pentru persoanele juridice romane : - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului, eliberat cu cel mult 90 de zile inainte de data deschiderii ofertelor in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Pentru persoanele juridice straine - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri legalizate.In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de catre fiecare dintre asociati in parte.Ofertantul clasat pe primul loc (declarat castigator), va prezenta la cererea autoritatii contractante si inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, certificatul constatator (pentru persoanele juridice straine - documentele care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident) in original sau in copie legalizata.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare, autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani (2009, 2010, 2011) cu o valoare egala sau mai mare de 24.000.000 lei
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor contracte de proiectaredin ultimii 3 ani- Lista principalelor contracte de lucraridin ultimii5ani.Experienta similara: - efectuareain ultimii 3 ani (pana la data limita de depunere a ofertelor)cel putin a unui contract de proiectare a unui parcaj cu un numar de minim 200 locuri.- efectuarea in ultimii 5 ani (pana la data limita de depunere a ofertelor) cel putin a unui contract de lucrari in domeniul constructiilor civile sau industriale.Lista privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile pentru indeplinirea contractuluiAsigurarea cu personal calificat-ISO 9001 sau echivalent privind standardele de asigurare a calitatii in domeniul constructiilor civile si industriale.-ISO 14001 sau echivalent privind certificarea sistemului de managementul mediuluiin domeniul constructiilor civile si industriale.Asigurarea respectarii legislatiei in vigoare cu privire la protectia mediului in ceea ce priveste modul de depunere a deseurilor inerte (moloz etc).
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 70.00Componenta tehnica 20.00Termenul de executie a lucrarilor 10.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 18.06.2012 Ora: 12:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
1) Lipsa oricaruidocument in baza caruia se face dovada indeplinirii unui criteriu de punctaj va duce la depunctareacandidatului prin acordarea de 0 punctepentru criteriul respectiv.2)Ofertantii vor depuneproiect de contract semnat si stampilat.3) - Garantia de buna executie (GBE) este in cuantum de 5% din valoarea investitiei propuse, fara TVA.- Modul de constituire a GBE a contractului de concesionare de lucrari : In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga sa transmitaconcedentului o scrisoare de garantie bancara sau sa vireze in contul concedentului o suma echivalenta cu un procent de 5% din valoarea investitiei. In acest din urma caz, concesionarul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. - Nedepunerea in termen a GBE, va atrage anulareacontractului de concesiune si pierderea garantiei de participare. - GBE se va restitui conform art. 92 alin 4 din HGR 925/2006. - In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea GBE conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor.4) Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cea mai mare redeventa.Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au si preturi/redevente egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Serviciul juridicsi contencios administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3, Localitatea: Tirgu-Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel. +40 265268330, Fax: +40 265260813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.04.2012 16:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer