Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concesionarea prin delegare de gestiune a Serviciului Public de Salubrizare, Comuna Bucov, judetul Prahova


Concesionare numarul 2427/04.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BUCOV (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOV)
Adresa postala: COMUNA BUCOV, Localitatea: Bucov, Cod postal: 107110, Romania, Punct(e) de contact: ION SAVU, Tel. +40 244275046, Email: [email protected], Fax: +40 244275170, Adresa internet (URL): www.bucovph.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concesionarea prin delegare de gestiune a Serviciului Public de Salubrizare, Comuna Bucov, judetul Prahova
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Bucov, judetul Prahova cu satele apartinatoare comunei
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Serviciul ce urmeaza a fi achizitionat este: Precolectarea, colectarea, transportulsi depozitarea deseurilor comunale, inclusive a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special pe raza comunei Bucov.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Valoarea estimata fara TVA este de 770.065 leiContractul va asigura prestarea continua pe intreaga arie administrativa a comunei Bucov , pe o durata de 12 luni, conform caietului de sarcini .
Valoarea estimata fara TVA: 770, 065 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006.Se va prezenta completat Formularul B3.1. 2.Declaratia privind calitatea de participant la procedura.Se va prezenta completat Formularul nr.B1. 3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 din ordonanta din OUG nr. 34/2006.Se va prezenta completat Formularul nr. B10. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt: Primar ? Savu Ion, Viceprimar ? Nicolescu Nicolae, Secretar ? Nae Florentina Cristina, Responsabil achizitii ? Neagu Ioana , inspector urbanism ? Badea Georgiana si consilieri locali: Balan Ion Catalin, Balanescu Constantin, Botea Marian, Cojocaru Aurel, Ionescu Camelia, Ionescu Marian, Pirvu Ion, Iorga Marian, Lazar Nicolae, Minea Ioan, Misca Constantin, Pana Virgiu, Ion Haralambie, Popa Razvan Marian, Radu Ilie, Tudose Marian Adrian.4.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr.34/2006.Se va prezenta completat Formularul B3.2.5.Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general).Se va prezenta Certificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 6.Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale).Se va prezenta Certificatul de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor . 7.Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta conform prevederilor Ordinului presedintelui ANRMAP, nr. 314 din 12.10.2010.Se va prezenta completat Formularul nr.B.11.Se permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. 1. Certificat constatator eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului. Se va prezenta Certificat constatator in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?., emis, de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial. Obiectul contractului trebuie sa aibe corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Nota: Pentru evitarea aparitiei conflictului de interese, avand in vedere prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, daca Certificatul constatator nu a fost depus in original/copie legalizata, in etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va putea solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentulin original/copie legalizata.2. Licenta emisa de autoritatile de reglementare a competentelor, respectiv de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice. Se va prezenta Licenta ANRSC, in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?, in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Nota: Conform prevederilor art. 39, alin. (4) din Legea nr. 51 din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice ?Retragerea sau incetarea valabilitatii licentei atrage revocarea hotararii de dare in administrare ori a hotararii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, dupa caz, si conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, in conditiile prezentei legi. Retragerea licenteise notifica operatorului cu celputin 90 de zile inainte, perioada in care operatorul in cauza este obligat sa furnizeze/presteze serviciul respectiv in conditiile contractului.?
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin prezentarea urmatoarelor documente relevante: a) bilanturi contabile anuale vizate si inregistrate de organele financiare competente, (DGFP), in copie, stampilate conform cu originalul, conform art.art.185, alin (1), lit b), care vizeaza activitatea pe ultimii 3 ani(2011, 2012, 2013) In ceea ce priveste bilantul contabil inregistrat pe anul 2013, vor fi admise si alte documente in sustinerea cifrei de afaceri, cf. art.185, alin (1), pct.c) si art.185, alin (2).b) Fisa de informatii generale ale ofertantului, conform Formularului B4, original. Cerinta minima obligatorie: media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2011, 2012 si 2013) sa fie de minim 700.000 lei fara TVA in lei sau echivalent in alta valuta, curs BNR la sfarsitul fiecarui anModalitatea de indeplinirePrezentare documente solicitate.Formular B4.Pentru documentele in alta valuta , echivalarea se va face la cursul BNR, la sfarsitul fiecarui an
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara Se va prezenta: o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti private.Din lista sa rezulte ca prin intermediul unui contract sau maxim 3 contracte au fost prestate servicii similare in valoare cumulate de minim 700.000 lei fara TVA.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.In situatia in care ofertantul face dovada experientei similare in alta valuta , echivalarea se va face la cursul BNR, la sfarsitul fiecarui an.Modalitatea de indeplinirese va completa Formularul B5. cu anexaSe vor prezenta documente care sa ateste detinerea in proprietate, a autugonoierelor, de catre operatorul economic (factura, contract de vanzare-cumparare, etc). Daca acestea nu sunt detinute in proprietate, de catre operatorul economic, pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere etc. se va permite si prezentarea unui angajament.Nu este impus, un anumit numar de autogunoiere.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta completat Formularul B6, in originalCapacitatea profesionala Personalul de specialitate dupa cum urmeaza: - Personal responsabil cu activitatea de salubrizare; Ofertantul va prezenta: 1. Declaratie privind personalul care va participa la indeplinirea contractului conform art. 188, alin. 2 litera c din OUG 34/2006; 2. Copii dupa contractele individuale de munca sau extras din registrul de evidenta a salariatilor, pentru persoanele responsabile cu indeplinirea contractului si care sunt angajati ai ofertantului; - Contracte de colaborare/de servicii, precum si anagajamente ferme de sutinere din partea unor terti se vor prezenta in cazul in care persoanele respective nu sunt angajati ai ofertantuluiModalitatea de indeplinireFormular nr.B7. Copii dupa contractele individuale de munca sau extras din registrul de evidenta a salariatilor, Contracte de colaborare/de servicii, precum si anagajamente ferme de sutinere din partea unor tertiOfertantii vor prezenta o copie a unui document care sa ateste implementarea standardelor de management al calitatii privind modul de conducere si control al activitatilor din domeniul salubritatii (certificat ISO 9001 sau echivalent), sau orice alte probe sau dovezi , in masura in care aceste probbe sau dovezi, confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.Documentele sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de indeplinirecertificat ISO 9001 sau echivalent Documentele sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelorOfertantii vor prezenta o copie a unui document care sa ateste implementarea standardelor de management al mediului pentru domeniul salubritatii (certificat ISO 14001 sau echivalent), sau orice alte probe sau dovezi , in masura in care aceste probbe sau dovezi, confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii Documentele sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de indeplinirecertificat ISO 14001 sau echivalent Documentele sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 75.00Nivelul redeventei 25.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 31.03.2014 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
In situatia in care vor fi doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea acestora se va face in functie de nivelul redeventei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din O.U.G nr.34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Comuna Bucov
Adresa postala: Sos Nationala nr.90, Localitatea: Bucov, Cod postal: 107710, Romania, Tel. +40 244275046, Email: [email protected], Fax: +4 0244275176
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 15:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer