Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONCESIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL CALARASI


Concesionare numarul 2165/10.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Calarasi
Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918, nr. 3-5, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910019, Romania, Punct(e) de contact: Radan Lili, Tel. +040 0242311005, Email: [email protected], Fax: +040 0242318574, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritati locale
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
CONCESIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL CALARASI
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Municipiul Calarasi
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Intretinerea, reabilitarea , extinderea serviciului de iluminat public prin concesionare in limitele prevazute prin contracta standardelor si reglementarilor legale in vigoare.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
50232100-1 - Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
51112100-1-Servicii de instalare de echipament de distributie a energiei electrice (Rev.2)
65310000-9-Distributie de energie electrica (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Conform caietului de sarcini .
Valoarea estimata fara TVA: 26, 457, 639.12 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. priv. eligib.-Formular 12 ADecl. priv. neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006Formular 12B.Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 12 C. Cert. de atestare fiscala ( datorii la bugetul consolidat general) , din care sa reiasa obligatiile exigibile scadente in luna anterioaradepunerii ofertelorin original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??.Cert. de taxe si impozite locale ( datorii la bugele locale)din care sa reiasa obligatiile exigibile scadente in luna anterioaradepunerii ofertelorin original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??. Cert. de participare cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta- formular anexat. Inform. privind subcontractantii / asociatii- form.12GDecl.privind conflictul de interese ? form. anexat. Pers. ce detin functii de deciziesau sunt implicate in procedura de achizitiepentru organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt : Ec. Nicolae Dragu, Claudia Nastasescu, Virginia Macrea, Margarit Sarbu, Nelu Papazi, Sorin Culea, Leonida Ciochinaru, Lili Radan, Cutar Nicolae, Bara Magdalena, Sandu Mariana, Gruia Nicolae, Picu Sisman, Andrei Simona, Zaim Vasile Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original sau copie legalizata ? obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Atestat ANRE tip B, C1A, C2Ase solicita conform Legii 13/2007 legea energiei electrice art. 13 si Ordinului ANRE 90/2009 privind Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic.Licenta ANRSC clasa 2 conformH.G 745 /2007.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se sol. cifra medie de afaceri pe per. 2008 ? 2010, valoarea minima 39686450 lei. In cazul ofert. care fac dovada faptului ca sunt I.M.M conf. Legii 346/2004privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilormici si mijlocii ( anexa nr.1), art.16 alin.2acest indicator se reduce cu 50%.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1 contr. de prestari de serviciiin valoare de 7937290lei reprezentand30%din val. est. a viitorului contract , sau cel mult 3 contr. in val.de 13228820lei repr. 50 % din val. viitorului contract .Ofert. trebuie sa faca dovada detinerii, indiferent de modalitatea juridica, a unei dotari tehnice minime astfel cum aceasta este solicitata pentru clasa 2 de atribuire a licentelor pentru prestatorii de servicii de utilitati publice, prin Anexa 11 la Hotararea de Guvern nr. 745/11.07.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, respectiv: - 1 automacara;
- 2 freze pentru taiat imbracaminti asfaltice;
- 2 utilaje autosasiu PRB;
- 2 mijloace de transport (autoturisme, autoutilitare).1 Respons. Tehnic cu Executia pentru lucrar. de montaj dotari tehnologice industriale in domeniile EA 40-401 ? se prezinta certificatul de atestare profesionala si legitimatia valabileCertificate ISO 9001, ISO 14001 sau echivalente
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 09.04.2012 Ora: 15:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
OFICIUL JURIDIC - PRIMARIA MUNICIPIULUI CALARASI
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 3-5, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910019, Romania, Tel. +040 0242311005, Fax: +040 0242318574
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.02.2012 10:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer