Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concesionarea serviciului de salubrizare stradala si deszapezire din municipiul Cluj-Napoca


Concesionare numarul 2378/24.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Cluj-Napoca
Adresa postala: strada Motilor, nr. 3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Punct(e) de contact: marius coros, adriana magurean, lucia lupea, Tel. +40 264592588, In atentia: marius coros, adriana magurean, lucia lupea, Email: [email protected], Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concesionarea serviciului de salubrizare stradala si deszapezire din municipiul Cluj-Napoca
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: municipiul Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Concesionarea serviciului de salubrizare stradala si deszapezire din municipiul Cluj-Napoca cuprinzand activitatile: maturat manual, intretinerea curateniei, spalatul carosabilului si al trotuarelor, stropitul carosabilului, curatat manual rigole, maturat mecanizat, curatat manual al zapezii si ghetii, pluguitul, combaterea poleiului, curatarea de zapada si gheata a gurilor de scurgere, incarcat, transportat zapada si gheata
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90610000-6 - Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev.2)
90620000-9-Servicii de deszapezire (Rev.2)
90630000-2-Servicii de inlaturare a ghetii (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Concesionarea serviciului de salubrizare stradala si deszapezire din municipiul Cluj-Napoca cuprinzand activitatile: maturat manual, intretinerea curateniei, spalatul carosabilului si al trotuarelor, stropitul carosabilului, curatat manual rigole, maturat mecanizat, curatat manual al zapezii si ghetii, pluguitul, combaterea poleiului, curatarea de zapada si gheata a gurilor de scurgere, incarcat, transportat zapada si gheata; toate activitatile descrise mai sus se vor realiza pe doua sectoare - asa cum sunt impartite pe loturi;
Valoarea estimata fara TVA: 137, 625, 504 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 12C2)Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12 A; - cazier judiciar pentru persoana juridica/persoanele juridice ofertante emis de catre IPJ(sau alta institutie emitenta la nivelul altor tari) valid la data limita de depunere a ofertelor3)Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul BB;4. a) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );4. b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );Certificatele mentionate la punctele 4.a) si 4.b) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor5)Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul 1C; Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura (Declaratie privind neincadrarea inprevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) completata in original. Pentru completarea declaratiei: persoana ce detine functie de decizie in cadrul Municipiului Cluj-Napoca: primar-EMIL BOC, comisia de evaluare: VIRGIL PORUTIU, LUCIA LUPEA, IOAN BOGDAN, ADRIANA MAGUREAN, MARIUS COROS, MARIANA CAPOTA, MIRCEA ABRUDAN, MIRELA MARINCEAN, TANTAU VASILE, ALEXANDRU MOLDOVAN, RAMONA GABOR. Consilieri locali: Anastase Claudia, Borza Ioana, Chifor Lazar, Constantea Radu, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Ovidiu Florian, Gered Imre, Gliga Florin, Horvath Anna, Mihaiu Ligia, Moisin Radu, Morar Dan Ioan, Muresan Adrian, Muresan Anca, Olah Emese, Oniga Gabriel, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Irimie, Radu Ratiu, Stoica Doru, Surubaru Gheorghe, Tomos Constantin, Tarcea Dan Stefan, Turdean Ovidiu, Tagoreanu Iuliu.6)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul M)- cf Ordinului 314/2010 al ANRMAPSe va avea in vedere indeplinirea prev. art. 180, 181 si 69^1 si pentru eventualitatea existentei unui tert sustinator.Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, purtand semnatura reprezentantului legal al ofertantului, mai putin cele de la punctele 4.a) si 4.b)In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctul 6), ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau aunei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr.26/1990 (doc. in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata?conform cu originalul?semnata si stampilata)din care sa rezulte informatii reale la data limita de depunere a ofertelor. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca este autorizat pentru prestarea serviciului conform: A.N.R.S.C., trebuie sa detina: licenta ANRSC de gradul II in cazul in care participa pentru un singur lot(sector) si gradul I in cazul in care participa pentru ambele loturi(sectoare); licenetele se vor prezenta in copie legalizata sau certificata conform cu originalul si trebuie sa fie valide la data limita de depunere a ofertelorDocumente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Codul CAEN pentru care ofertantul este abilitat sa presteze activitati trebuie sa fie in corelare cu obiectul contractului ce urmeaza a fi incheiat.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana si trebuie sa fie in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertei.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil din anii precedenti: 2010, 2011, 2012 vizat si inregistrat de organele competente. Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?semnata si stampilata;Pentru pers. juridice straine se accepta in cazul in care publicarea acestor bilanturi nu este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, prezentarea oricaror alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara (in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul")Modalitatea de indeplinireBilantul contabil din anii precedenti: 2010, 2011, 2012 vizat si inregistrat de organele competente sau documente justificative echivalente in copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalulCifra medie de afaceri globala pentru ultimii trei ani financiari incheiati sa fie de minim/lot(sector): 100.000.000 lei sau echivalent euro/alta valuta . Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual al euro/ alta valuta comunicat de BNR.Modalitatea de indeplinireFormular C si bilantul contabil din anii precedenti vizat si inregistrat de organele competente la data de 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012/alt document justificat din care sa reiasa cele solicitate de autoritatea contractanta
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani contracte de servicii avand ca obiect salubrizare stradala si/sau deszapezire in valoare cumulata de minim/lot(sector): lot 1 - 26.000.000 si respectiv lot 2 - 25.000.000 lei fara TVA ? din cel mult 3 contracte. In cazul in care se va participa pe loturi, atunci trebuie indeplinita cerinta minima cu valoarea mai mare. Valoarea poate fi prezentata si ca echivalenta in euro/alta valuta. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual al euro/ alta valuta comunicat de BNR.Modalitatea de indeplinireFormular C3 si C4; Pentru contractele aduse pentru sustinerea experientei similare trebuie prezentate certificari din care sa reisa: beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor cat si daca serviciile au fost prestate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar si se prezinta in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?semnata si stampilata..Trebuie prezentata de asemenea si fisa privind experienta similaraInformatii privind asocierea - daca este cazulModalitatea de indeplinirePentru orice asociat se vor prezenta documentele de calificare solicitate la punctele III.2.1. a) si III.2.1.b) din documentatia de atribuire. Acestea vor fi prezentate in conformitate cu prevederile Anexei 2 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 care este atasata in sectiunea Formulare si formularul GInformatii privind subcontractarea - daca este cazulModalitatea de indeplinireFormular C, D si decl. art. 69^1 din OUG 34/2006Inf privind personalul angajat si cadrele de conducere Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Formular F si anexa.Modalitatea de indeplinireFormular F si anexa. Se vor prezenta: CV ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini-cheie in indeplinirea contractului. Pentru fiecare specialist nominalizat in echipa, ofertantul va prezenta: declaratie de disponibilitate pe perioada de derulare a contractului, CV(in original), adeverinte/certificate/atestate/alte acte de studii care dovedesc competenta pe care o are respectiva persoana, conform specificatiilor pozitiei pentru care este nominalizata(in copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul); actele prezentate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor; se va prezenta si angajamentul juridic existent intre persoana nominalizata pe pozitie si ofertant(carte de munca, contract de prestari servicii, antecontract, contract de colaborare, etc.)Echipa minima de care ofertantul dispune pentru indeplinirea contractului - minim/lot : a) 1 persoana CTC - control tehnic de calitate; b) 1 persoana responsabila protectia mediului; c) 1 persoana responsabila cu protctia muncii; d) 30 conducatori auto; e) 110 muncitori, f) 3 sefi echipa(se lucreaza in 3 schimbrui); g) 1 persoana responsabila PSI; h) 3 dispeceri(se lucreaza in 3 schimbrui)Modalitatea de indeplinireFormular F si anexa. Se vor prezenta: CV ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini-cheie in indeplinirea contractului. Pentru fiecare specialist nominalizat in echipa, ofertantul va prezenta: declaratie de disponibilitate pe perioada de derulare a contractului, CV(in original), adeverinte/certificate/atestate/alte acte de studii care dovedesc competenta pe care o are respectiva persoana, conform specificatiilor pozitiei pentru care este nominalizata(in copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul); actele prezentate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor; se va prezenta si angajamentul de participare existent intre persoana nominalizata pe pozitie si ofertant(carte de munca, contract de prestari servicii, antecontract, contract de colaborare, etc.)Ofertantul va face dovada ca dispune de minim urmatoarele utilaje/lot: urmatoarele utilaje se prezinta pe loturi , minim, astfel: autospeciala pt maturat/aspirat mecanizat - rezervor minim 4 mc pt carosabil - 4 buc, autospeciala pt maturat/aspirat mecanizat(de capacitate mica- maxim 1 mc) pt trotuare - 2 buc, autogunoiera capac 30 mc - 1 buc, autospeciala pt spalatul strazilor(capac 6000 l) - 4 buc, autospeciala pt stropitul strazilor(capac 6000 l)- 2 buc, autobasculante capac 8, 5 to - 2 buc, utilaje pt deszapezire echipate cu solnite(capac 5mc) si plug - 12 buc, utilaje pt deszapezire echipate cu solnite si plug de capac mica - 2 buc, autocisterna pt imprastierea solutiei antiderapante lichide(min. 6000 l) - 1 buc, autobasculanta pt transportul zapezii si ghetii capac 20 mc - 4 buc, incarcator frontal - 2 buc; utilajele folosite trebuie dotate cu GPSModalitatea de indeplinireFormular E, anexa. In plus, se vor depune documente din care sa reiasa modul de ''dispunere'' a utilajelor, de ex: contracte de inchiriere, facturi, etc.Declaratie privind lista privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile pentru indeplinirea contractuluiModalitatea de indeplinireFormular E si anexastandardul ISO 9001:2008 privind Sistemul de Management al Calitatii (pentru prestatorul serviciului - concesionarul serviciilor), in copie lizibila conform cu originalul sau echivalent, in domeniu corelat cu obiectul concesiuniiModalitatea de indeplinireSe vor prezenta documente care sa certifice faptul ca prestatorul serviciilor respecta standarde de asigurare a calitatii serviciilor ce urmeaza a fi prestate. In cazul in care documentul nu este in limba romana, se va prezenta obligatoriu traducerea autorizata a acestuiastandardul ISO 14001:2004 privind Sistemul de Management al Mediului (pentru prestatorul serviciului - concesionarul serviciilor), in copie lizibila conform cu originalul sau echivalent, in domeniu corelat cu obiectul concesiuniiModalitatea de indeplinireSe vor prezenta documente care sa certifice faptul ca prestatorul serviciilor respecta standarde de asigurare a calitatii serviciilor ce urmeaza a fi prestate. In cazul in care documentul nu este in limba romana, se va prezenta obligatoriu traducerea autorizata a acestuia
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 99.90componenta financiara 0.10
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 18.11.2013 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autorit. contract. va solicita reofertarea prin plic inchis, oferind noi tarife pentru factori de evaluare/redeventa. va fi desemnata castigatoare oferta noua cu cel mai mare punctaj conform factorilor de evaluare stabiliti initial. Pentru vizualizarea studiului de oprtunitate a se consulta: http: //www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/252(1).PDF
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: In conformitate cu prev. art. 256^2 din OUG 34/2006 actualizata
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria municipiului Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Motilor nr. 1-3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 4000001, Romania, Tel. +40 264596030, Email: [email protected], Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.09.2013 12:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer