Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concesionarea Serviciului Public de Salubrizare a comunei Sabaoani, judetul Neamt


Concesionare numarul 2287/05.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SABAOANI (CONSILIUL LOCAL)
Adresa postala: str. Orizontului nr. 56, sat Sabaoani, comuna Sabaoani, jud. Neamt, Localitatea: Sabaoani, Cod postal: 617400, Romania, Punct(e) de contact: Ec. Colta Daniela, Tel. +40 233735009, Email: [email protected], Fax: +40 233735183, Adresa internet (URL): www. primariasabaoani.eu, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concesionarea Serviciului Public de Salubrizare a comunei Sabaoani, judetul Neamt
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: comuna Sabaoani, judetul Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Scopul procedurii este atribuirea contractului de delegare de gestiune prin concesionare a activitatilor de precolectare, colectare si transport a deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, de pe raza comunei Sabaoani, judetul Neamt
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Concesionarea activitatii de precolectare, colectare si transport a deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special
Valoarea estimata fara TVA: 1, 222, 330.26 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie de eligibilitate - Formularul B22. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180, art. 181 din ordonanta OUG 34/2006 - Se vor prezenta: Formularul B3.1 si B3.2 si Certificatele constatatoare (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale si a impozitelor si taxelor catre stat, contributiei pentru asigurarile sociale de stat, in original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul?, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Observatie: Daca se confirma faptul ca oricare dintre situatiile enumerate in art. 180 si/sau art. 181 din OUG 34/2006, i se aplica unuia dintre ofertanti, sau oricaruia dintre membrii (partenerii) unei asocieri in parte, oferta respectiva va fi respinsa ca inadmisibila.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura- Formularul B1 ? in original.4. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34 / 2006 - Formular B10 ? in original. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa depuna acest formular. Lista persoanelor cu functii de decizie in Comuna Sabaoani: ing. Dascalu Valeria ? primar, ing. Antoci Iosif ? viceprimar; ec. Robu Maricica ? secretar; ec. Macinca Claudiu - contabil sef, ec. Pal Iuliana ? Taxe si Impozite, sing. Ciobanu Aneta ? compartiment Urbanism, ec. Colta Daniela ? responsabil achizitii publice.5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular B11 ? in original.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia personala a candidatului sau ofertantului se demonstreaza de fiecare asociat in parte. 1. Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului (sau echivalent), din care sa rezulte: (i) denumirea completa, (ii) durata de functionare, (iii) sediul social, (iv) asociati/actionari, (v) persoane imputernicite/administratori, (vi) domenii de activitate, (vii) subunitati/sedii secundare, (viii) activitati autorizate, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", valabil la data limita de depunerea ofertelor.2. Licenta (minim cl. a?III-a) emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC), prin care operatorul economic este autorizat sa desfasoare serviciile incluse in acest contract, in conformitate cu prevederile Legii 51/2006, copie conforma cu originalul, valabila la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoane juridice straine se vor depune inscrisuri probatorii, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, apte a dovedi atestarea / apartenenta din punct de vedere profesional / inregistrarea ca persoana juridica, eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea documentelor de calificare.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil 2009/2010/2011Modalitatea de indeplinirePentru a demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia economico-financiara se vor prezenta copii ale Bilantului contabil din anii 2009/2010/2011, vizat si inregistrat de organele competente. Toate paginile Bilantului contabil vor fi semnate si stampilate conform cu originalul.Cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minimum 100.000 lei. Conform art. 16, alin. 2) din Legea 346/2004 intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Modalitatea de indeplinireDeclaratie privind cifra de afaceri pentru o perioada anterioara care vizeaza ultimii trei ani - se va completa Formularul nr.B4.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, care vor contine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Lista va fi insotita de certificate/documente din care sa rezulte valori, perioade de prestare, beneficiari, modul de indeplinire a acestora.Modalitatea de indeplinireOfertantii vor completa Formularul B5.Se va prezenta un contract care sa confirme prestarea de servicii similare in valoare de 1000000 leifara TVA.Resurse tehniceSe va prezenta o declaratie privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile, dotarile de care dispune operatorul economic pentru prestarea serviciului, iar in cazul utilajelor inchiriate se vor prezenta contractele de inchiriere sau angajamente de punere la dispozitie. Nu este impus, un anumit numar al dotarilor solicitate.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta Formularul B6 completat.Resurse umane capabile sa asigure indeplinirea corespunzatoare a contractuluiModalitatea de indeplinireSe va prezenta Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere ? Formularul B7.Se vor prezenta informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum siale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de prestari servicii. -prezentare CV-uri, diplome, atestateCapacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta si de catre o alta persoana juridica. Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnice si profesionale trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei care il sustine, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionale va dovedi ca nu se afla in situatia excluderii din procedura de atribuire, prin completarea formularelor B2, B3.1 si B3.2.Modalitatea de indeplinireAngajament + Formularele B2, B3.1, B3.2 siB11.Informatii privind managementul calitatii ISO 9001 sau echivalent. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Se accepta ofertanti in curs de certificare.Modalitatea de indeplinirePrezentare certificat de atestare ISO 9001 sau echivalent privind managementul calitatii din seriile de standarde europene relevante, in copie. In cazul depunerii unei oferte comune, certificatul ISO 9001 sau echivalent va fi prezentat individual de catre fiecare membru alasocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.Dovada implementarii unui sistem de management al mediului conform standardului ISO 14001 sau echivalent.Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Seaccepta ofertanti in curs de certificareModalitatea de indeplinireDovada implementariistandardelor de protectie a mediului SR EN ISO 14001 sau echivalent.In cazul depunerii unei oferte comune, dovezile vor fi prezentate individual de catre fiecare membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 29.04.2013 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
In cazul unor oferte cu punctaje egale, clasate pe locul I, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor o noua propunere financiara mai mica decat oferta initiala, in plic inchis, iar castigatoare se va desemna firma care are pretul cel mai scazut al ofertei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 alin.2 OUG 34/2006.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
COMUNA SABAOANI
Adresa postala: str. Orizontului nr.56, Localitatea: Sabaoani, Cod postal: 617400, Romania, Tel. +40 233735009, Email: [email protected], Fax: +40 233735183, Adresa internet (URL): www.primariasabaoani.eu
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2013 09:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer