Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concesionarea serviciului public de salubrizare al comunei Frecatei, judetul Tulcea


Concesionare numarul 2280/20.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA FRECATEI (PRIMARIA)
Adresa postala: sat Frecatei, comuna Frecatei, judetul Tulcea, Localitatea: Frecatei, Cod postal: 827075, Romania, Punct(e) de contact: NICULAI BOANGAR, Tel. +40 0240548291, Email: [email protected], Fax: +40 0240548291, Adresa internet (URL): www.primariafrecatei.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concesionarea serviciului public de salubrizare al comunei Frecatei, judetul Tulcea
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Frecatei, judetul Tulcea( sat Cataloi, sat Frecatei, sat Posta, sat Telita)
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Conform caietului de sarcini si regulamentului de organizare si functionare a serviciului de salubrizare a comunei, operatorul economic va presta urmatoarele activitati: precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale nesortate, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special; colectarea, transportul, depozitarea deseurilor, generate de activitati de constructii si demolari
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Operatorul economic va presta urmatoarele activitati: precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale nesortate, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special; colectarea, transportul, depozitarea deseurilor, generate de activitati de constructii si demolari.Operatorul economic va incasa tarifele pentru serviciile prestate de la autoritatea contractanta
Valoarea estimata fara TVA: 100, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea declaratiei privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular ?Declaratie privind eligibilitatea?.Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul cat si in cazul unei asocieri, de fiecare asociat.Completarea si prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta aGuvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. 34/2006?.Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit.a), c1), d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul cat si in cazul unei asocieri, de fiecare asociat.Prezentarea Certificatului eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, privind obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat consolidat care sa ateste indeplinirea obligatiilor la data scadenta din luna anterioara lunii in care se depun ofertelePrezentarea Certificatului eliberat de autoritatile publice locale ale unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea are sediul social, privind obligatiile de plata catre bugetul local, care sa ateste indeplinirea obligatiilor la data scadenta din luna anterioara lunii in care se depun oferteleNota: Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.Completarea si prezentarea Formularului ? ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura?. Declaratia se va completa si prezenta si, dupa caz, de fiecare asociat/subcontractant in parte.Completarea si prezentarea Formularului ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? ?in conformitate cu Ordinul nr.314/12.10.2010 al Presedintelui ANRMAP privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independentaCompletarea si prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 69.1 din Ordonanta de urgenta aGuvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator.Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante: Naiman Marian - primar , Mitu Paul ? viceprimar , Chislitchi Catalin- secretar, Tita Mariea ?inspector buget finante , Butan Daniela ? inspector impozite si taxe locale, Dumitrache Georgeta - compartiment achizitii, Chiru George ? responsabilurbanism Aragea Dumitru- consilier local Burcus Nicolai- consilier local , Calenic Petre - consilier local, Casian Marin- consilier local, Cergau Stefan - consilier local , Despina Viorica - consilier local , Dumitrache Stela - consilier local , Iorga Virgil- consilier local , Moroianu Gheorghe - consilier local, Patrascu Gherghina - consilier local , Tanase Vasile- consilier local, Tudor Ion ? consilier local Prezentarea Certificatului constatator, original sau copie lizibila insotita de mentiunea ?conform cu originalul?, emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului care urmeaza sa fie atribuit.Documente care atesta statutul de IMM (in cazul in care ofertantul doreste sa beneficieze de prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004). In cazul asocierii, se va considera incadrare in categoria IMM-urilor daca impreuna asociatii intra in categoria IMM-urilor.?Licenta A.N.R.S.C. pentru salubrizarea localitatilor, in clasa corespunzatoare pentru prestarea serviciilor in comuna Frecatei , valabila la data limita de depunere a ofertelor?. - copie lizibila insotita de mentiunea ?conform cu originalul?.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea Formularului - Fisa de informatii generaleOfertantul va prezenta bilanturi contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2011 si 2012). Avand in vedere ca pana la aceasta data nu exista obligativitatea depunerii bilantului contabil pentru 2012 se poate prezenta orice document din care sa reiasa informatiile solicitateModalitatea de indeplinirePentru echivalenta leu-euro se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Copia bilantului contabil va fi semnata si stampilata pe fiecare pagina, cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea Formularului ?Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani?, si anexa aferenta reprezentand lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, locul prestarii serviciilor, beneficiari, precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Ofertantul trebuie sa faca dovada prestariia cel putin unui contract de servicii similare (salubrizare ) Se va atasa completat Formularul - ?Experienta similara?Modalitatea de indeplinire1. Lista principalelor contracte similar incheiate in ultimii trei ani in domeniul serviciului de salubrizare , cu precizarea activitatilor care se realizeaza in cadrul fiecarui contract; Se vor lua in considerare in vederea intocmirii listei, atat contractele finalizate, dar si contractele in derulare.Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare executate in ultimii 3 ani(se va completa formularul 10).2.Se va prezenta Fisa de informatii privind experienta similara (formularul 11) pentru contracte similare, in derulare sau finalizate in decursul ultimilor 3 ani.Conditie minima obligatorie: Prezentarea a .o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prinprezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privatbeneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu areposibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii serealizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;Completarea si prezentarea Formularului , ,Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului?.Ofertantul trebuie sa dispuna de utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime necesare pentru indeplinirea contractului: cel putin o autogunoiera compactoare pentru activitatile de precolectare, colectare si transport deseuri municipale nesortate, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special; cel putin o autobasculanta si un buldoexcavator pentru activitatile colectare, transport, depozitare deseuri, generate de activitati de constructii si demolariModalitatea de indeplinirePentru a demonstra indeplinirea cerintei se va prezenta orice document care dovedeste ca operatorul economic dispune de respectivele utilaje (ex. lista comodat, contract de vanzare-cumparare, inchiriere, punere la dispozitie etcCompletarea si prezentarea Formularului ?Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii trei ani si personalul de care dispune sau al carui angajament a fost obtinut?, insotita de informatii referitoare la numarul persoanelor implicate in indeplinirea contractului, precum si referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea acestora.Modalitatea de indeplinireSe vor prezenta pentru membrii echipei Formularul 10 a?Curriculum vitae? si Formularul 10 b ?Declaratie de Disponibilitate?.CV-ul va fi insotit de copii dupa actele de studii doveditoare ale pregatirii impreuna cu orice alte documente doveditoare (autorizari, atestari, etc.)Standard ISO 9001Modalitatea de indeplinirePrezentare certificat din seria ISO 9001 sau certificat echivalent, pentru domeniul ce face obiectul contractului de achizitie publicaStandard ISO 14001Modalitatea de indeplinirePrezentare certificat din seria ISO 14001 sau certificat echivalent, pentru domeniul ce face obiectul contractului de achizitie publica
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 90.00nivelul redeventei 10.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 17.04.2013 Ora: 11:30
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
In situatia in care vor fi doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea acestora se va face in functie de nivelul redeventei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
PRIMARIA FRECATEI, JUDETUL TULCEA
Adresa postala: LOCALITATEA FRECATEI, JUDETUL TULCEA, Localitatea: FRECATEI, Cod postal: 827075, Romania, Tel. +40 0240548291, Email: [email protected], Fax: +40 0240548291, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.02.2013 15:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer