Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - concesiune de organizare evenimente culturale


Concesionare numarul 2342/11.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI
Adresa postala: strada Memorandumului numarul 21, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400114, Romania, Punct(e) de contact: Cluj-Napoca strada Memorandumului numarul 21, Tel. +40 264592344, In atentia: Liana Maria Groza, Email: [email protected], Fax: +40 264592148, Adresa internet (URL): http: //www.muzeul-etnografic.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institutie de cultura
Activitate (activitati)
Altele: muzeu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
concesiune de organizare evenimente culturale
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
26 - Servicii de recreere, cultural si sportive
Locul principal de prestare: Cluj Napoca, strada Memorandumului numarul 21
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Obiectul contractului este concesionarea serviciului de organizare a evenimentelor culturalein regim de continuitate, pentru toti vizitatorii din municipiului Cluj-Napoca, din tara sau din strainatate, cu respectarea conditiilor specifice fiecarei activitati.Evenimentele culturale avute in vedere se vor desfasura atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte, in functie de specificul acestora ?i se vor incadra in normele legale de exploatare a spatiilor, fara perturbarea linistii publice sau a altor activitati desfasurate in imobilul concedentului. Dorim ca aceste evenimente sa fie destinate publicului larg, incluzand activita?i cu scop educa?ional adresate genera?iilor tinere, apoi participarea unorpersonalitati recunoscute in domeniile propuse (literatura, muzica, etnografie, etc.), precum ?i turi?ti ocazionali sau prelua?i in grup prin eventuale subcontracte pentru care e necesar sa aiba disponibilitatea de a prezenta evenimentele in limbi de larga circula?ie.Concesionarul va avea in vedere organizarea evenimentelor care promoveaza alimenta?ia tradi?ionala ?i ori de cate ori va fi cazul va organiza expozi?ii ?i va invita me?teri sau producatori populari, pentru care va cere avizul speciali?tilor in domeniu angaja?i ai muzeului;In timpul si dupa incheierea evenimentelor vor fi asigurate conditiile de igiena si curatenie conform normelor in vigoare.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
79952000-2 - Servicii pentru evenimente (Rev.2)
55300000-3-Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)
92300000-4-Servicii de divertisment (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
evenimente culturale organizate pe tot parcusul anului
Valoarea estimata fara TVA: 263, 470 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitateaconform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 completare formular 32.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederileart.181completare formular 43.Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? completare formular 54.Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 69^1.formular 6Evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie incadrul autoritatii contractante cum ar fi: ?Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Tudor Alexandru Salagean ? manager, Aurica Gabor - contabil ?ef, Totszegi Tekla - director adjunct ? pre?edinte colectiv de coordonare, Daniela ?erdan Orga - ?ef Sec?ie Pavilionara ? membru colectiv de coordonare, Cristian Micu -?ef Sec?ie Parc ? membru colectiv de coordonare, Laura Tro?an - ?ef Laborator conservare-restaurare ? membru de rezerva, Nelu Marinel Lucaciu - avocat ? membru colectiv de coordonare, Liana Maria Groza - inginer ? membru colectiv de coordonare, Silvestru Petac - muzeograf ? membru de rezerva5.cazier judiciar Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situatsediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate, informatiile prezentate tretuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
financiara Ofertantultrebuie sa demonstreze ca a realizat o cifra de afaceri medie globala, inultimii 3 ani, nu mai mica decat 88000 lei/anModalitatea de indeplinirePrezentarea Informatiilor generale aferente ultimilor 3 ani, completare formular 8Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 aniModalitatea de indeplinirePrezentare bilanturi contabile aferente ultimilor 3 ani -inregistrate la organele competentecertificat fiscalModalitatea de indeplinireCertificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat din care sa rezulte faptul ca operatoruleconomic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (original, copielegalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat).
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
capacitate profesionala: minim 1 contract pe anModalitatea de indeplinire-lista contractelordin ultimii 3 aniDeclaratie pe proprie raspundere privind utilajele, instalatiile, echipamenteletehnice detinute, indiferent de modalitatea juridicaModalitatea de indeplinirecompletare Formular nr. 11Declaratie privind efectivul mediu al personalului angajatModalitatea de indeplinireDeclaratie referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru indeplinireacontractului (Formularul nr. 10).minim 2 limbi straineModalitatea de indeplinire-declaratie pe proprie raspundere despre capaciatatea de a vorbi fluentlimba franceza, engleza si altele cu clien?iicunoasterea legislatiei specifice activitatiiModalitatea de indeplinire-declaratie pe proprie raspundere privind satisfacerea cerintelor normativului HCCP (calitatea in activitatile de bucatarie, prepararea alimentelor)existenta certificatului de mediuModalitatea de indeplinire-copia certificatului de mediu
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 26.06.2013 Ora: 12:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Dialog competitiv
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
finantarea contractului este prin venitul incasat de la utilizatorii finali a serviciului de organizare evenimente culturale
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2013 11:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer