Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concesiune lucrari pentru realizarea proiectului - DEZVOLTAREA STATIUNII TURISTICE STRAJA,LUPENI-TELESCAUNUL T3?? ,RESTAURANT PANORAMIC VF.MUTU, MODERNIZARE SPATII CAZARE PE AMPLASAMENTUL CABANEI VECHI STRAJA?


Concesionare numarul 2245/15.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Lupeni
Adresa postala: Revolutiei nr. 2, Localitatea: Lupeni, Cod postal: 335600, Romania, Punct(e) de contact: Cristofor Alin Condoiu, Tel. +40 254560504, Email: [email protected], Fax: +40 254560515, Adresa internet (URL): www.lupeni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concesiune lucrari pentru realizarea proiectului- DEZVOLTAREA STATIUNII TURISTICE STRAJA, LUPENI-TELESCAUNUL T3?? , RESTAURANT PANORAMIC VF.MUTU, MODERNIZARE SPATII CAZARE PE AMPLASAMENTUL CABANEI VECHI STRAJA?
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Statiune Straja ? Lupeni
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
1.Proiectarea, achizitia si punerea in functiune a unei instalatii pe cablutiptelescaun ? debraiabil2. Proiectarea si executia unui restaurant tip panoramic conform descrierii tehnice din caietul de sarcini3.Reabilitareasi modernizarea Cabanei Straja- incluzand lucrari de consolidare a structurii, refacere a instalatiilor electrice, termice, HVAC, a acoperisului - conform descrierii tehnice din caietul de sarcini
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45212000-6-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor de recreere, sportive, culturale, de cazare si restaurante (Rev.2)
45234230-7-Lucrari de constructii de telescaun (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
conform caietului de sarcini/documentatiei descriptiveprezentat1.Proiectarea, achizitia si punerea in functiune a unei instalatii pe cablutiptelescaun ? debraiabil2. Proiectarea si executia unui restaurant tip panoramic conform descrierii tehnice din caietul de sarcini3.Reabilitareasi modernizarea Cabanei Straja- incluzand lucrari de consolidare a structurii, refacere a instalatiilor electrice, termice, HVAC, a acoperisului - conform descrierii tehnice din caietul de sarciniValoarea estimata a serviciilor de proiectare :2.609.000 leiValoarea estimata a executiei ( cost executie, cost intretinere, costuri financiare, riscuri, taxe, impozite, etc): 79.234.400 lei
Valoarea estimata fara TVA: 81, 843, 400 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006- Declaratia privind eligibilitatea in conformitate cu Formularul 12. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006Se prezinta documente justificative: a) pentru persoane juridice/fizice romane- Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, - Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Administratiei Publice locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei publice locale, Din certificatele de mai sus trebuie sa reiasa faptul ca nu exista datoriiscadente in luna anterioaracelei in care se depun ofertele.b) pentru persoane juridice / fizice straine- Documente care sa ateste ca ofertantul si-a achitat obligatiile fata de bugetul de stat si cel local din tara sa.Nota: Documentele pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata , ,conform cu originalul?. - Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ? Formularul 23. -Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69? 1 din OUG 34/2006Persoanele cu functie de decizie din cadrul Primariei Municipiului Lupeni, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: RESMERITA CORNEL - primar, LUNGAN CORNEL - viceprimar, BALOI MARIUS - secretar, MOGOS GHEORGHE - director tehnic, DABACAN PAULA - directoreconomic, PURCARU CLAUDIU - sef serviciu financiar - contabilitate, CONDOIU ALIN- sef birou achizitii, investitii, PUPAZAN NICOLETA -sef birou urbanism si mediu, PUPAZA ION MARIAN - consilier juridic, Camelia Szocs ? consilier SDLP, Veta Stafie? consilier SDLP, Andrei Ostrowski, ? consilier SDLP, Mirela Tudosie? consilier SDLP, CAMPEAN RODICA, PESTREA MARIA, MORAR TRAIAN, STANOIUNICOLAE, MALACIA REMUS, VASIAN VIOREL, PURCARU CRISTIAN, BASARAB MIHAI, MESAROS IACOB, MISAROSI ADRIAN, ROMOSAN ILIE, BENEDEKFI DAVID, RAD MARCEL, ROSU CRISTIAN, HODOR VIOREL, DOBREAN TEOFIL, PERTA TANASE, UILECAN AUREL-CONSILIERI LOCALISe completeaza? Formular 124. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform prevederilor Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 ? Se completeazaFormular 2.2.5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Se completeazaFormular 3 Se vor prezenta: Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertuluide pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala sau echivalent, precum siCertificatul de inregistrare fiscala emis de organele competente, in copie conform cu originalul semnate de reprezentantul legal al ofertantului sau de imputernicit al acestuia.pentru persoane juridice / fizice straine- Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare si exercitare a activitatii profesionale in conformitate cu prevederile legale din tara de provenienta. (documentul se va prezenta in copie legalizata, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana).
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generalese vor prezenta toate datele de identificare ale firmei si se va declara cifra medie de afaceri pe ultimii 3 aniCifra de afaceri- Media anuala a cifrei de afaceri globalarealizata in ultimii3 ani (2009 ? 2011) trebuie sa fie de minim :42.000.000 Lei.Nota: Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica, financiara se demonstreaza prin luarea in considerare cumulat a resurselor tuturor membrilorPentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat Lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati. In cazul depunerii unei oferte comune de catre un grup de operatori cifra medie de afaceri poate fi indeplinita prin cumul.Pentru demonstrarea indeplinirii indicatorilor financiari, ofertantul trebuie sa prezinte copie dupa bilantul contabil pe ultimii 3 ani , 2009-2011, vizate si inregistrate de organele competente sau alte documente edificatoare.Demonstrarea indeplinirii indicatorilor financiari pentru ofertantii nerezidenti, se poate face prin prezentarea de documente edificatoare emise de organe competente din tara de rezidenta care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate ale documentelor solicitate mai sus, in limba romana.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similaraPt proiectare- minim: -1 contract prestatin ultimii 3 ani (nov. 2009-nov. 2012), care sa cuprinda cel putin proiectarea unui telescaun debraiabil.-1 contract prestatin ultimii 3 ani (sept. 2009-sept. 2012) pentru constructii civileSe accepta si prezentarea unui singur contract care sa cuprinda ambele cerinte.Pt executie-minim: -1 contract in valoare de cel putin 21.000.000 lei, executat in ultimii 5 ani (nov. 2007-nov. 2012), care sa cuprinda cel putin achizitia si montarea unui telescaun debraiabil, -1contract de constructii civile executat in ultimii 5 ani de complexitatea lucrarilor propuse in contractSe accepta si prezentarea unui singur contract care sa cuprinda ambele cerinte.Pt dovedirea experientei similare in proiectare si executie ofertantul va prezenta- Contractul/contractele de proiectare/ executie de lucrari si procesul verbal de receptie a lucrarilor ce fac obiectul cerintelor specificate la experienta similara.Toate copiile vor avea mentiunea reprezentantului legal al ofertantului ?conform cu originalul?, cu semnatura si stampila.- PV de receptiela terminarea lucrarilor in copie conform cu originalul;
-recomandare din partea beneficiarului respectiv, sau xerocopii certificate pentru conformitate cu originalul, ;Documentele redactate intr-o limba straina vor fi insotite obligatoriu de traducerea lor legalizata in limba romana. In acest caz se va tine cont de faptul ca redactarea ofertei cu toate documentele ei se realizeaza in limba romana.Se accepta si contracte receptionate partial care sunt insotite de PV de receptie partiala.Informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehniceOfertantulva trebui sa demonstreze ca dispune de toate mijloacele tehnice necesare realizarii obiectivelor descrise in caietul de sarcini. Prezentarea listei de utilaje se va face in corelare cu propunerea tehnica inaintata autoritatii contractanteInformatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatiiOfertantulva prezenta lista cu personalul implicat in executarea contractului, cu asigurarea personalului tehnic de specialitate pentru fiecare din lucrarile specificate in caietul de sarcini/documentatia descriptiva si declaratii de disponibilitate ale acestora pentru intreaga durata de derulare a contractului.In temeiul art. 187 si art. 188, din OUG nr. 34/2006, pentru calificare se solicita ofertantului sa aiba urmatorul personal de conducere si respectiv responsabil pentru calitatea, proiectarea si executia lucrarilor.Proiectare-Coord de proiect: arhitect sau ing constructor; se va prezenta Diploma de studii Universitare pentru arhitectura sau inginerie, -Proiectant specialitatea Structuri -ing constructor; se va prezenta Diploma de studii Universitare de specialitate, -Proiectant specialitatea Instalatii electrice - inginer; se vor prezenta Diploma de studii Universitare de specialitate, Atestatul (Autorizatia) conform prevederilor legale pentru Proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, eliberat de ANRE-Proiectant specialitatea Instalatii pentru constructii (sanitare, termice, HVAC) - inginer; se va prezenta Diploma de studii Universitare de specialitate.ExecutieSef de santier; se prezinta copia Diplomei de absolvire a unei Facultati de constructii civile, experienta generala in domeniul studiilor ?minim 5 ani, experienta profesionala cel putin 3 ani- 1 RTE lucrarilor, , pentru domeniul lucrarilor care urmeaza a fi executate; se va prezenta legitimatia vizata la zi pentru responsabilul tehnic cu executia;
-1 RTE cu documente de atestare valide pe domeniul Constructii Civile si Industriale si Agricole.-1 RTE cu documente de atestare valide pe domeniul hidro-edilitar.-1 RTE cu documente de atestare valide, pe domeniul lucrari de montaj, dotari tehnologice.-1inginer electrician - atestat ANREOperare-1 manager in act de turism ? docde atestvalide COPIE DIPLOMADoc solicpt fiecare dintre cei nominalizati: - Dipl de absolvire ? studii sup- Atestate si Autoriz valabile la data dep ofertelor- Contract de munca pentru angajatii ofertantului. Pentru pers care nu este angaj permanent al ofertantului, se vor prez contracte de colaborare valabile la data dep ofertelor, insotite de decl de disponibilitate semnate in original sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant- CV ? urile personalului solicitat- acesteavor contine numele in clar si semnatura in original si vor avea inscrisa mentiunea olografa: Declar pe propria raspundere, cunoscind prevederile Codului Penal ca datele cuprinse in prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii si vor cuprinde minim: -datele de identificare ale persoanei- pregatirea profesionala- calificare profesionala, autorizari, atestari , unde este cazul- lucrari la care a particSe vor anexa diplome studii si/sau calificari (dupa caz) ? depuse in copie lizibila conform cu originalul semnate de posesor. Certificatele de calificare si/sau autorizare vor fi valide si/sau cu prelungire valida.Standarde de asigurare a calitatiiCertificatul privind sistemul de management al calitatii ISO 9001 sau certificate echivalente (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene), in domeniul contractului, insotit de dovada din care sa reiasa valabilitatea certificatului la data limita de depunere a ofertelor.Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta copiile certificatelor respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.a. Pentru demostrarea indeplinirii cerintelor privind standardele de management al calitatii nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare.b. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind standardele de management al calitatii vor trebui sa fie indeplinite de toti membrii asocierii, in conformitate cu natura partii de contract pe care o vor indeplini conform acordului de asociereStandarde de protectia mediuluiCertificatul privind sistemul de management al calitatii ISO 14001sau certificate echivalente (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene), in domeniul contractului, insotit de dovada din care sa reiasa valabilitatea certificatului la data limita de depunere a ofertelor.Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta copiile certificatelor respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.a. Pentru demostrarea indeplinirii cerintelor privind standardele de management al calitatii nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare.b. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind standardele de management al calitatii vor trebui sa fie indeplinite de toti membrii asocierii, in conformitate cu natura partii de contract pe care o vor indeplini conform acordului de asociere
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 45.00Solutii alternative de asigurarea energiei - prezentarea in solutia propusa ? a surselor de energie regenerabila(panouri solare, energie eoliana, hidro etc.) ? (SAE) 30.00Redeventa/an (procent din profitul anual) (R) 15.00Durata concesiunii (D) 10.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 18.01.2013 Ora: 09:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
Modalitatea de departajare in cazul ofertelor cu acelasi punctajIn cazul in care se va constata cacel mai mare punctaja fost obtinut de doi sau mai multi ofertanti, iar valoarea ofertei financiare este egala, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici clasati pe locul 1 reofertarea financiara, respectivdepunerea de noi oferte financiare in plic inchis, urmand ca oferta financiara cea mai scazuta sa fie declarata castigatoare.Punctajul final se va calcula dupa urmatoarea formula: PFinal = PF x45% + SAE x 30% + R x 15% + D x 10%In ordinea descrescatoare a punctajului final acordat, comisia de evaluare va intocmi clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare, respectiv cea clasata pe locul intai.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 10 zile de la data zilei urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre actul autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria municipiului Lupeni - Oficiul Juridic
Adresa postala: Lupeni, str. Revolutiei nr. 2, Localitatea: Lupeni, Cod postal: 335600, Romania, Tel. +40 254560504, Fax: +40 254560515
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2012 14:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer