Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concesiunea serviciului de salubrizare Comuna Poiana Marului


Concesionare numarul 2312/15.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA POIANA MARULUI (PRIMARIA POIANA MARULUI)
Adresa postala: Str. Principala, nr. 189, Localitatea: Poiana Marului, Cod postal: 507160, Romania, Punct(e) de contact: Nicolae Codreanu, Tel. +40 268/228040, Email: [email protected], Fax: +40 268/228001, Adresa internet (URL): www.primariapoianamarului.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concesiunea serviciului de salubrizare Comuna Poiana Marului
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Poiana Marului
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Salubrizarea gospodariilor si a operatorilor economici si institutiilor publice de pe raza Comunei Poiana Marului
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511200-4 - Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Salubrizarea va avea in vedere un numar de 3200 locuitori precum si operatori economici, gradinite si scoli de pe raza Comunei Poiana Marului
Valoarea estimata fara TVA: 1, 603, 870.2 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Persoanele care detin functii de decizie in autoritatea contractanta sunt: ? Codreanu Nicolaie, Poiana Marului, nr.621, primar? Cabal Gheorghe, Poiana Marului, nr.618B, viceprimar? Gogonea Mihai, Poiana Marului, nr.131, secretar? Guiman Sidonia, Poiana Marului, nr.11, contabil? Constantin Ileana, Poiana Marului, nr.123, consilierDeclaratie de eligibilitate privind neincadrarea in prevederile articolului 180 din OUG 34 / 2006.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 (ofertant, fiecare membru al asocierii, tert sustinator pentru lit. a), c')si d)Certificat de participare cu oferta independenta (ofertant, asocierea ofertanta)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69' din OUG 34/2006 (ofertant, fiecare membru al asocierii, tert sustinator, subcontractnat).Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte ca ofertantul/membrul asocierii nu are datorii scadente in luna anterioara depunerii ofertelor.Certificat privind impozite si taxe catre bugetul consolidat din care sa rezulte ca ofertantul nu inregistreaza datorii scadente in luna anterioara depunerii ofertei (ofertant/fiecare membru al asocierii).Formularele care trebuiesc completate sunt: - Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, respectiv ale bugetului consolidat.Certificatele pot fi depus ein original, copie legalizata sau copie cu mentiunea "conform originalului"- Formularul 12A- Formularul 12B- Formularul 12D- Formularul 20 Certificat constatator emis de ORC din care sa rezulte clasa(ele) CAEN aferente procedurii.Licenta ANRSC privind desfaasurarea serviciului de salubrizare (ofertantul/oricare din membrii asocierii)Documentele pot fi depuse in original, copie legalizata, copie cu mentiunea "conform originalului". Pentru ofertantul clasat pe primul loc, inainte de data semnarii contractului de concesiune, autoritatea contractanta va solicita originalul sau copia legalizata a certificatului constatator emis de ORC.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani sa fie de cel putin 130000 lei.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta bilantul contabil pe ultimii 3 ani, respectiv orice alt document din care sa reiasa cifra de afaceri. Pentru echivalenta se va utiliza cursulmediu anual leu/eur comunicat de BNR. Documentele se vor depune in copie cu mentiunea "conform originalului". Se vacompleta formularul 12E
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 - ofertantul va face dovada ca dispune, prin orice mijloace (proprietate, leasing, inchiriere, angajament de punere la dispozitie) de urmatoarele utilaje: - 2 buc autogunoiere compactoare- 1 buc autocontainerOfertantul va prezenta documente care atesta dreptul de utilizare a utilajelor.Ofertantul va prezneta documente care atesta tipul si caracteristicile utilajelor solicitateModalitatea de indeplinireSe va completa formularul 6 insotit de documente care atesta dreptul de utilizare a utilajelor.Cerinta 2 Ofertantul va face dovada ca dispune de urmatorul personal: - coordonator de contract cu urmatoarele: experinta generala min. 1 an;experienta specifica: participarea in pozitia de coordonator a activitatii desalubrizare localitati in mim un contractCerinta 3 ofertantul va prezenta dovezi aferente personalului pe care il vautiliza pentru indpelinirea contractului (soferi, lucratori operativi pentru autocompactoare). Se vor prezenta extrase REVISAL, pentru fiecare din categoriile de personal auxiliar solicitat sau declaratii de disponibilitate sau alte documente din care sa rezulte un raport intre ofertant si persoananominalizata.Modalitatea de indeplinireSe va completa formularul 7, insotit de: CV-ul coordonatorului decontract, in original, declaratie de disponibilitate si de documenterelevante care confirma indeplinirea cerintei de experienta.Pentru personalul deservent ofertantul va prezenta atestate profesionale pentru soferi si extrase REVISAL pentru categoriile de personal auxiliar.Documentele suport se vor prezenta in copie cu mentiunea "conform originalului".Cerinta 4- Ofertantul va prezenta o Lista a principalelor prestari de serviciidin ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare obiectuluiprocedurii in minim 1 contract. Se considera contracte indeplinite si daca acestea sunt derulatepartial/terminate/finalizateModalitatea de indeplinireSe va completa formularul - Lista a principalelor servicii prestatein ultimii 3 ani, continand obiectul prestatiei, valoare, perioade deprestare cat si modul de indeplinire a acestora, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar sau echivalent. In cazul in care beneficiarul este un clie t privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posi ilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestariiserviciilor se realizeaza printr-o declaratie a operatoruluieconomic continand obiect, pret, durata.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pret/mc gunoi menajer precolectat in pubele 60.00Pret/mcgunoi menajer precolectat pe platforme 10.00Redeventa oferita 30.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 10.06.2013 Ora: 12:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.2) Informatii suplimentare
Pentru angajamentele incheiate cu depozite ecologice si valorificari de deseuri, fertantii vor prezenta in max 15 zile de la semnareacontractuluide concesiune , contractele incheiate cu acestia sub sanctiunea rezilierii contractului de concesiune.Algoritmul de evaluare a ofertelor este: 1. Punctaj total 100 de puncte din care: 1 pretul/mc in cazul gunoiului menajer=60 de puncte;2 pretul ofertei/mc pentru gunoiul colectat pe platforme= 10 puncte; 3 redeventa ofertata = 30 de puncte;Punctajul total se va calcula prin insumarea punctajului acordat pentru fiecare criteriu de atribuire, dupa cum urmeaza: Pt=P gm + P gp + Red, unde termenii au urmatoarele specificatii: Pt = punctaj total al ofertei; Pgm= pretul ofertei/mc de gunoi menajer, Pgp= pretul ofertei/mc gunoi colectat pe platforme; Red=redeventa.Pentru pretul cel mai mic/ mc de gunoi menajer colectat se vor aloca 60 de puncte. Restul ofertelor se vor calcula dupa formula: Pgm =Pgm cel mai mic ofertat/ Pgm ofertatx 60 puncte.Pentru pretul cel mai mic/ mc de gunoi menajer colectat de pe platforme se vor aloca 10 de puncte. Restul ofertelor se vor calcula dupa formula: Pgp =Pgp cel mai mic ofertat/ Pgp ofertatx 10 puncte.Pentru redeventa cea mai mare se vor aloca 30 de puncte. Restul ofertelor se vor calcula dupa formula: Red = red ofertata/ red cea mai mare x 30 puncte.In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu punctaj egal, departajarea se va face in functie de nivelul redeventei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile ordonantei 34/2006, despre un act al autoritatii contractante, considerat nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Poiana Marului
Adresa postala: Str. Principala, nr. 189, Localitatea: Poiana Marului, Cod postal: 507160, Romania, Tel. +40 268228040, Email: [email protected], Fax: +40 268228001
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.04.2013 09:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer