Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Conducta de interconectare a Sistemului National de Transport Gaze din Romania cu Sistemului National de Transport Gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (Romania) ? Ungheni (Republica Moldova), firul liniar teritoriul Romaniei.


Anunt de participare (utilitati) numarul 143346/26.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
Adresa postala: Str. Mendeleev, nr. 36-38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010366, Romania, Punct(e) de contact: Elena Maria Caramalau, Tel. +40 213170018, In atentia: Elena Caramalau; Ioana Odolbasa; Alia Mekkaoui, Email: [email protected], Fax: +40 213170780, Adresa internet (URL): www.namr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Conducta de interconectare a Sistemului National de Transport Gaze din Romania cu Sistemului National de Transport Gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (Romania) ? Ungheni (Republica Moldova), firul liniar teritoriul Romaniei.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Iasi; Ungheni
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
conducta de interconectare Dn 500 x 55 bar, L = 32, 2 km, de la cuplarea in SNT, inclusiv Nodul Tehnologic Letcani, pana la traversarea raului Prut, grupul de robinete amonte/aval de subtraversarea raului Prut, protectia catodica a conductei, alimentarea cu energie electrica a statiilor de protectie catodica si a Nodului Tehnologic Letcani, respectiv reteaua de fibra optica pe teritoriul Romaniei pentru asigurarea transmisiilor de date;? Valoarea estimata a contractului este de 10.044.167, 00 euro, din care 920.449, 00 euro reprezentand valoarea pentru cheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231220-3 - Lucrari de constructii de gazoducte (Rev.2)
45255500-4-Lucrari de foraj si de explorare (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45320000-6-Lucrari de izolare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conducta de interconectare Dn 500 x 55 bar, L = 32, 2 km, de la cuplarea in SNT, inclusiv Nodul Tehnologic Letcani, pana la traversarea raului Prut, grupul de robinete amonte/aval de subtraversarea raului Prut, protectia catodica a conductei, alimentarea cu energie electrica a statiilor de protectie catodica ti a Nodului Tehnologic Letcani, respectiv reteaua de fibra optica pe teritoriul Romaniei pentru asigurarea transmisiilor de date.
Valoarea estimata fara TVA: 10, 044, 167EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 180.400 Euro (sau echivalent in lei). Mod de constituire: virament bancar (OP) in cont RO41 RNCB 0082 0441 7278 0001 BCR sau orice instrument de garantare emis in conditiile legii, care se prezinta in original la deschiderea ofertelor -valabilitate: 90 zile de la data limita pentru primirea ofertelor; - Cursul la care se va calcula echivalenta garantiei de participare constituita in alta moneda decat EURO este cel comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cuantum: 10% din valoarea contractului fara TVA; - Modul de constituire a garantiei de buna executie: orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau retineri succesive din facturile partiale (sumele datorate pentru facturi partiale in conformitate cu Hotararea 1045/19.10.2011 contractantul are obligatia de a deschide la Unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si fonduri externe nerambursabile; Nu se acorda avans. Plata se face in lei in 30-90 zile de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea- Formular 12A- Declaratie privind situatia personala (neincadrarea in prevederile art.181 din Ordonanta)Formular 12B- Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formular 12C- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Formular 12 D- Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 din OUG nr 34/2006.Persoanele cu functie de decizie sunt: Din partea ANRM Bucuresti- Gheorghe Dutu, presedinte ANRM- Dorin Cojocaru, director general, - Mihaela Baicu, director general, - Grigore Pop, director general, - Alia Mekkaoui, director economic, - Odolbasa Sabina Ioana, expert principal, - Jitariuc Veronica, consilier juridic, - Dainoff Daniela, expert superior, - Caramalau Elena, in calitate de expertSpecialisti din partea SNGN Transgaz SA MediasPinzar Adela Cristina, Leahu Mihai Leontin, Bouariu Tudor GabrielPrezentarea declaratiei este obligatorie pentru toti participantii la procedura (ofertanti/subcontractanti/terti sustinatori)
? Certificate constatatoare scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele(in original sau copie legalizata sau conform cu originalul ) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul /ofertantul este rezident. Din acestea trebuie sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei care se depun ofertele/candidaturile. Persoane juridice/ fizice romane: Pentru persoanele juridice/fizice romane : certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/autorizatii functionare; din care trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC.
Persoane juridice /fizice straine Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident ; Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC.
- Operatorii economici vor prezenta in mod obligatoriu autorizatia ETC emisa de ANRE(conform Legii 123/2012 si a Ord. ANRE 89/2009) S-a solicitat prezentarea in mod obligatoriu a aut. ETC emisa de ANRE, pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale , si deasemenea se va prezenta in baza ordinului 24/2007 atestatul tip B pentru instalatii electrice de 0, 4 KV sau echivalent.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil si declararea cifrei de afaceri
Modalitatea de indeplinire
Se vor preciza informatii cu privire la: - prezentarea ultimului bilant contabil (aferent anului 2011) sau extras de bilant (aferent anului 2011), vizat de organele competente: se vor respecta prevederile art. 36 din Legea 82/1991 . -declararea cifrei medii globale de afaceri pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012); ; Ca minima impusa (18.247.436 euro) - Pentru echivalenta se va tine de cursul mediu anual comunicat de BNR - precizam ca se accepta in locul bilantului pentru ultimul an financiar(2012), prezentarea oricaror documente din care sa rezultre indeplinirea cifrei de afaceri
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari similare cu obiectul achizitiei executate in ultimii cinci ani.
Modalitatea de indeplinire
Lista principalelor lucrari similare cu obiectul achizitiei executate in ultimii cinci ani. Prin lucrari similare se inteleg doar acele lucrari de executie, a caror caracteristici tehnologice sunt similare cu cei ai achizitiei (lucrari executate in regim de presiune inalta, Pn > 6 bari, diametru minim 20? si lungime de minim 30 km si care sa cuprinda un foraj orizontal dirijat pentru conducte de transport gaze naturale, lungimea minima a unui foraj fiind de 200 m). Prezentarea cel putin a unei certificari de buna executie /document/contract/proces verbal de receptie semnat fara obiectiuni, emis sau contrasemnat de beneficiari, care sa confirme executia de lucrari similare achizitiei in ultimii 5 ani calculate pana la data limita de depunere a ofertelor
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze Se solicita completarea Formular 12 G.
Modalitatea de indeplinire
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze Se solicita completarea Formular 12 G. Se vor preciza, daca exista subcontractanti, categoriile de lucrari pe care le executa , precum si procentul executat
se solicita prezentarea listei de utilaje aflate in dotare proprie/inchiriere sau orice alta forma de dispozitie conform Formular 12H
Modalitatea de indeplinire
se solicita prezentarea listei de utilaje aflate in dotare proprie/inchiriere sau orice alta forma de dispozitie conform Formular 12H Dotarea minima impusa : -lansatoare pentru conducte, - trailere - macarale cu senile - excavatoare cu cupa - buldoexcavatoare - buldozere;
- surse de sudare automata - compresor pentru probe de presiune - centrator interior/exterior - macarale pt. manevrarea mat. tubular- excavator rotativ cu cupe - agregat sudura-grup electrogen
- laborator ptr. verificare:
calitate izolatii conducta inclusiv a calitatii izolatiei inainte si dupa executia de subtraversari;rugozitate suprafete Rt si Rp , protectie catodica;
- laborator pentru analiza defectoscopica nedistructiva, suduri, incercari mecanice. - echipamente pentru efectuarea forajului orizontal dirijat si echipament tragere conducta care sa acopere toata distanta de minim 200 m ptr specificatia tehnica de mat. tubular din caietul de sarcini si conditiile de teren din studiul geotehnic.
Se solicita prezentarea listei cu personal de specialitate si personal muncitor de care ofertantul dispune pt indeplinirea contractului de lucrari, conform Formular 12 I.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita prezentarea listei cu personal de specialitate si personal muncitor de care ofertantul dispune pt indeplinirea contractului de lucrari, conform Formular 12 I. Dotare minima: - min 10 sudori certificati in domeniu API 1104, (conf Deciziei presedintelui ANRE 1220/2006 cap XII.12.2) certificate eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international - - min 10 lacatusi mecanici ; - min 2 izolatori conducte ; - min 12 masinisti (buldozerist, excavatorist, etc), - min 1 coordonator de proiect cu experienta profesionala de min 3 ani in domeniul specific obiectului contractului - min 1 sef Formatie - cel putin un inginer certificat in domeniu INSEMEX, (conf Ordin 1636 din 25.04.2007)pentru lucrari de montaj instalatii electrice in mediu cu pericol de explozie; certificarea va fi eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international. Pt acest personal se prezenta CV_ul, copii dupa autorizatii, conventii colaborare/ contract de munca, cu viza la zi/angajament de participare la executarea contractului
Ofertantii vor prezenta obligatoriu - certificatul de asigurare a calitatii SR EN ISO 9.001:2008 sau documente echivalente - domeniul de certificare fiind in domeniul similar al achizitiei. - ISO 14.001; 2001 sau documente echivalente - domeniul de certificare fiind in domeniul similar al achizitiei
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor prezenta obligatoriu - certificatul de asigurare a calitatii SR EN ISO 9.001:2008 sau documente echivalente - domeniul de certificare fiind in domeniul similar al achizitiei. - ISO 14.001; 2001 sau documente echivalente - domeniul de certificare fiind in domeniul similar al achizitiei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.05.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.06.2013 14:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Oferta depusa in alta limba va fi insotita obligatoriu de o traducere legalizata in limba romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.06.2013 12:00
Locul: Bucuresti, sector 1, str. Mendeleev, nr. 36-38
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii firmelor ofertante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Moldova 2007-2013
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.CAIETUL DE SARCINI SE POATE OBTINE SI DE LA AUTORITATEA CONTRACTANTA PE CDOFERTANTII VOR AVEA IN VEDERE CA AU OBLIGATIA SA RESPECTE cele prevazute in anexa 3 la Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Moldova 2007-2013; Se pot obtine informatii de pe site: http: //ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?chapterId=2.3.1.&id=41 sau din fisierul atasat.Pentru orice referire la firma, marca cuprinse in caietul de sarcini se va intelege sau echivalent. Toate referirile de acest gen au caracter informativ.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art 256^2 din OUG nr 34/2006, modificata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.04.2013 15:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer