Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Conducta de interconectare a Sistemului National de Transport Gaze din Romania cu Sistemul National de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi ( Romania) ? Ungheni ( Republica Moldova),subtraversarea raului Prut


Anunt de participare numarul 147202/12.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
Adresa postala: Str. Mendeleev, nr. 36-38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010366, Romania, Punct(e) de contact: Anca BACIU, Tel. +40 3170018, In atentia: Ioana Odolbasa, Email: [email protected], Fax: +40 3170780, Adresa internet (URL): www.namr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Conducta de interconectare a Sistemului National de Transport Gaze din Romania cu Sistemul National de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi ( Romania) ? Ungheni ( Republica Moldova), subtraversarea raului Prut
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Ungheni Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 989, 172 si 2, 072, 563EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: se vor incheia 2 contracte subsecvente. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 1.693.984 euro (din care 152.321 euro-diverse si neprevazute). Informatii cuprinzand cantitati si valori minime/maxime pt fiecare contract subsecvent si pe intreg acord cadru sunt in lista din Anexa 1
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conducta de interconectare a Sistemului National de Transport Gaze din Romania cu Sistemul National de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi ( Romania) ? Ungheni ( Republica Moldova), subtraversarea raului Prut.Valoarea estimata totala a ACORDULUI CADRU : intre 1.989.172 euro, (din care 178.865 euro reprezinta valoarea pentru cheltuieli diverse si neprevazute, adica 9, 88 % din valoarea fara diverse si neprevazute) si 2.072.563 Euro (din care 186.363 euro reprezinta valoarea pentru cheltuieli diverse si neprevazute, adica 9, 88 % din valoarea fara diverse si neprevazute)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231100-6 - Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2)
45231220-3-Lucrari de constructii de gazoducte (Rev.2)
45255500-4-Lucrari de foraj si de explorare (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45320000-6-Lucrari de izolare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conducta de interconectare Dn 500 x 55 bar - subtraversarea raului Prut in lungime de 736 mdin care se va atribui un contract pt. 602 m pe teritoriul Romaniei, si respectiv 134 m pe teritoriul Republicii Moldova, atat cu firul conductei (doua fire, unul principal si unul de rezerva), cat si cu fibra optica ? obiectiv transfrontalier.Informatii privitoare la cantitati minime /maxime, valori minime/maxime atat pt contractele subsecvente cat si pentru intreg Acordul cadru se regasesc in anexa 1 (specificatii ACORD CADRU)
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 989, 172 si 2, 072, 563EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 36.900 EURO (sau echivalent in lei) - Mod de constituire: virament bancar (OP) in cont RO41 RNCB 0082 0441 7278 0001 BCR sau orice instrument de garantare emis in conditiile legii, care se prezinta in original la deschiderea ofertelor -valabilitate: 90 zile de la data limita pentru primirea ofertelor; - Cursul la care se va calcula echivalenta unei garantii de participare constituita in alta moneda decat EURO este cursul comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor -cuantum 10% din valoarea contractului subsecvent fara TVA; - Modul de constituire a garantiei de buna executie: orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau retineri succesive din facturile partiale (sumele datorate pentru facturi partiale in conformitate cu Hotararea 1045/19.10.2011 contractantul are obligatia de a deschide la Unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat si fonduri externe nerambursabile; Nu se acorda avans. Plata cv/lucrarile se face in lei intr-o perioada cuprinsa intre 30-90 zile de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea- Formular 12A- Declaratie privind situatia personala (neincadrarea in prevederile art.181 din Ordonanta)Formular 12B- Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formular 12C- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Formular 12 D- Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 din OUG nr 34/2006.Persoanele cu functie de decizie sunt: Din partea ANRM Bucuresti- Gheorghe Dutu, presedinte ANRM- Raileanu Claudia ? director general- Hirsu Stefan ? director general
- Pop Grigore - director general
- Mekkaoui Alia ? director
- Baciu Anca - manager proiect
- Odolbasa Sabina Ioana - expert achizitii
- Birnea Daniel - expert tehnic
- Bita Marius - consilier juridic- Garofil Florica - manager financiarSpecialisti din partea SNGN Transgaz SA Medias- Pinzar Adela Cristina, Leahu Mihai Leontin , Barbu Viorel, Filipas Laura
Prezentarea declaratiei este obligatorie pentru toti participantii la procedura (ofertanti/subcontractanti/terti sustinatori)? Certificate constatatoare scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor (in original sau copie legalizata sau conform cu originalul ) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul /ofertantul este rezidentDin certificate trebuie sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor . Persoane juridice/ fizice romane: Pentru persoanele fizice/juridice romane : certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/autorizatie functionare, din care trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC.Persoane juridice /fizice straine Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident ;Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC.Operatorii economici vor prezenta in mod obligatoriu autorizatia ETC emisa de ANRE(conform Legii 123/2012 si a Ord. ANRE 89/2009): s-a solicitat prezentarea in mod obligatoriu a autorizatiei ETC emise de ANRE, pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale , si deasemenea se va prezenta in baza ordinului 24/2007 atestatul tip B pentru instalatii electrice de 0, 4 KV sau echivalent.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil si declararea cifrei de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor preciza informatii cu privire la: - prezentarea ultimului bilant contabil (aferent anului 2012) sau extras de bilant (aferent anului 2012), vizat de organele competente: se vor respecta prevederile art. 36 din Legea 82/1991 . -declararea cifrei medii globale de afaceri pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012); ; Ca minima impusa (3.000.000 euro) -Pentru echivalenta se va tine de cursul mediu anual comunicat de BNR - precizam ca se accepta in locul bilantului pentru ultimul an financiar(2012), prezentarea oricaror documente din care sa rezultre indeplinirea cifrei de afaceri
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze Se solicita completarea Formular 12 G.
se solicita prezentarea listei de utilaje aflate in dotare proprie/inchiriere sau orice alta forma de dispozitie conform Formular 12H
Se solicita prezentarea listei cu personal de specialitate si personal muncitor de care ofertantul dispune pt indeplinirea contractului de lucrari, conform Formular 12 I.
Lista principalelor lucrari similare cu obiectul achizitiei executate in ultimii cinci ani
Ofertantii vor prezenta obligatoriu - certificatul de asigurare a calitatii SR EN ISO 9.001:2008 sau documente echivalente - domeniul de certificare fiind in domeniul similar al achizitiei. - ISO 14.001; 2001 sau documente echivalente - domeniul de certificare fiind in domeniul similar al achizitiei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze Se solicita completarea Formular 12 G. Se vor preciza, daca exista subcontractanti, categoriile de lucrari pe care le executa , precum si procentul executase solicita prezentarea listei de utilaje aflate in dotare proprie/inchiriere sau orice alta forma de dispozitie conform Formular 12H. Dotare minima: - lansatoare; trailere; macarale cu senile; excavatoare; buldozere ; surse de sudare automata; compresor pentru probe de presiune -centrator interior/exterior;macarale pentru manevrarea mat. tubular;agregat sudura bucati; grup electrogen - laborator pentru verificare : -calitate izolatii conducta inclusiv a calitatii izolatiei inainte si dupa executia de subtraversari; - rugozitate suprafete Rt si Rp, . - protectie catodica. - laborator pentru analiza defectoscopica nedistructiva, suduri, incercari mecanice. - echipamente pentru efectuarea forajului orizontal dirijat si echipament tragere conducta care sa acopere toata distanta de minim 736 m ptr specificatia tehnica de mat. tubular din caietul de sarcini si conditiile de teren din studiul geotehnicSe solicita prezentarea listei cu personal de specialitate si personal muncitor de care ofertantul dispune pt indeplinirea contractului de lucrari, conform Formular 12 I.Cerinta minima- min 5 sudori certificati in domeniu API 1104, (conf Deciziei presedintelui ANRE 1220/2006 cap XII.12.2) certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international - - minim 5 lacatusi mecanici - minim 2 lacatusi specilizati pentru foraj - minm 2 izolatori conducte - minim 6 masinisti (buldozerist, excavatorist, etc), - minim 1 coordonator de proiect cu experienta profesionala de min 3 ani in domeniul specific obiectului contractului; - min 1 sef Formatie - cel putin un inginer certificat in domeniu INSEMEX, (conf Ordin 1636 din 25.04.2007)pentru lucrari de montaj instalatii electrice in mediu cu pericol de explozie; certificarea va fi eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international. Pt acest personal se vor prezenta copii dupa atestatul si/sau legitimatiaSe va prezenta o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, in valoare de minim 1.541.663 euro. Prin lucrari similare se inteleg doar acele lucrari a caror parametri tehnologici sunt similari cu cei ai achizitiei (lucrari executate in regim de presiune inalta p > 6 bari, constructii conducte). Prezentarea cel putin a unei certificari de buna executie /document/contract/proces verbal de receptie semnat fara obiectiuni, emis sau contrasemnat de beneficiari, care sa confirme executia de lucrari similare achizitiei in ultimii 5 ani calculate pana la data limita de depunere a ofertelor.Pentru realizarea conversiei se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR.Ofertantii vor prezenta obligatoriu - certificatul de asigurare a calitatii SR EN ISO 9.001:2008 sau documente echivalente - domeniul de certificare fiind in domeniul similar al achizitiei. - ISO 14.001; 2001 sau documente echivalente - domeniul de certificare fiind in domeniul similar al achizitiei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.11.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.11.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Ofertele depuse in alta limba se vor insoti de o traducere in limba romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.11.2013 12:00
Locul: Sediul institutiei contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii firmelor ofertante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Moldova 2007-2013
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
VI.3) Alte informatii
Conform Memorandumului de intelegere (ratificat prin OUG nr 89/25.09.2013, publicata in M. Of. Partea I nr. 602 din 27 septembrie 2013 ) incheiat intre guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova ANRM Bucuresti organizeaza si deruleaza prezenta achizitie in numele asocierii ANRM Bucuresti si a autoritatii desemnate din partea Rep. Moldova- Ministerul Economiei din Rep. Moldova.Este recomandat operatorilor economici sa viziteze amplasamentul anterior intocmirii si depunerii ofertelor. OFERTANTII VOR AVEA IN VEDERE CA AU OBLIGATIA SA RESPECTE cele prevazute in anexa 3 la Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Moldova 2007-2013; INFORMATII SE POT OBTINE din fisierul atasat. Pentru orice referire la firma, marca cuprinse in caietul de sarcini se va intelege sau echivalent. Toate referirile de acest gen au caracter informativ. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor. Prezenta achizitie se organizeaza de catre ANRM Bucuresti in numele si pentru ANRM Bucuresti si Ministerul Economiei Republica Moldova in baza Memorandumului (Acordului comun) incheiat intre cele doua parti. In baza acordului incheiat se vor incheia doua contracte subsecvente - dupa cum urmeaza: - ANRM Bucuresti va incheia contract de achizitie publica aferent exclusiv teritoriului Romaniei pentru o valoare a lucrarilor aferenta lungimii de cca 602 m - Ministerul Economiei va incheia un contract separat de achizitie publica aferent teritoriului din Republica Moldova pentru o valoare a lucrarilor aferenta lungimii de cca 134 m.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conf. prevederilor art 256^2 din OUG nr 34/2006, modificata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2013 08:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer