Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Conducta de transport gaze naturale Ø 16" Vaslui- Letcani, tronson Km conducta 69+000 - Letcani


Anunt de participare (utilitati) numarul 148579/18.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Laura Filipas, Tel. +40 269803202, Email: [email protected], Fax: +40 269839029, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Conducta de transport gaze naturaleØ 16" Vaslui- Letcani, tronson Km conducta 69+000 - Letcani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SNTGN Transgaz SA
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Documentatia prezinta proiectarea tronsonului km conducta 69+000-Letcani, din cadrul conductei de transport gaze naturale F16 Vaslui-Letcani, realizandu-se astfel si posibilitatea conectarii sistemului de transport gaze existent cu conductele Dn400 mm Gheraesti-Iasi, firele 1 si 2, aflate mai la nord si pe viitor cu conducta Ungheni-Iasi. Valoare estimata a contractului este 24.387.968 lei. Aceasta valoare include si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute , in cuantum de 1.910.578, 1382 lei .Cheltuielile diverse si neprevazute reprezinta 8, 5% din valoarea estimata a contractului calculata fara cheltuielile diverse si neprevazute.
Valoarea estimata a contractului fara cheltuieli diverse si neprevazute este 22.477.389, 86 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231100-6 - Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45320000-6-Lucrari de izolare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 24, 387, 968RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie participare :449.547 lei, Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta este 7 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor la cursul stabilit de BNR, valabilitate 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor, dar cel putin egala cu valabilitatea ofertelor. Modul de constituire a garantiei pentru participare: - Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, completata in conformitate cu Formular 11 - virament bancar , Ordin de plata vizat de banca in contul autoritatii contractante: IBAN RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la BCR Medias; - Depuneri la caseria Transgaz - Orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societatede asigurari Garantia de participare la licitatie, constituita in una din formele mentionate anterior, se va prezenta (in original), la deschiderea licitatiei. Neprezentarea atrage dupa sine respingerea ofertei. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine si de a incasa in nume propriu garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: ? revoca oferta in perioada de valabilitate a acesteia; ? fiind declarat castigatorul procedurii, refuza sa semneze contractul in termenul stabilit; ? fiind declarat castigatorul procedurii, nu constituie garantia de buna executie a contractului; ? ofertantul se incadreaza la prevederile art. 278^1 din OUG 34/2006, modificata. Garantia de participare , constituita in una din formele mentionate anterior , se va prezenta cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor Garantie de buna executie 5 % din valoarea contractului fara TVA Modul de constituire a garantiei de buna executie : - scrisoare de garantie de buna executie, - sau retineri succesive din facturile partiale In cazul constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale : in conformitate cu Hotararea 1045/19.10.2011 contractantul are obligatia de a deschide la Unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante - Orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii, Plata contractului se face in termen de 30-90 zile de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea : Se va completa Formularul 12 A;Declaratie privind situatia personala (neincadrarea in prevederile art.181 din Ordonanta): Ofertantii vor completata o declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu Formularul nr. 12 BOperatorii economici care se afla in una din situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/2006, modificata vor fi exclusi de la procedura de atribure a contractului.Declaratie privind calitatea de participant la procedura: se va completa Formularul 12 C care se va completa cu toate datele de identificare ale operatorului economic/ subcontractant/tert sustinator.
CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta, : se va completa Formularul 12 D;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69¹ din OUG nr 34/2006, modificata: Se solicita operatorilor economici sa completeze si sa depuna o declaratie pe proprie raspundere prin care sa mentioneze ca nu se incadreaza in situatiile prevazute de art 69¹ din OUG nr 34/2006, modificata. Persoanele de decizie din cadrul SNTGN Transgaz SA sunt : - - Dir. General : Petru Ion Vaduva, Director Gen.Adjunct : Gheorghe Hategan, Director Economic : Marius Vasile Lupean, Director Departament Dezvoltare : Ion Tataru, Comsa Adrian ? Director Directie;Director Directie Olga Idu;Director Directia : Adela Pinzar; Sef Birou: Laura Filipas, Hadambas Ovidiu Gheorghe ? Sef Serviviu, Ion Andi Marian ?Sef Serviciu , Tatomir Mihaela ? Inginer, Hentea Mihaela Luminita ? Economist, Szabo Alxandra Expert Achizitii, Simescu Viorica ? Tehnician, Elena Marioara Baciu ? Sef Serviciu, Ana Pintea ? Consilier Juridic, Nicolae Suciu ? Consilier Juridic , Daniel Rusu- Sef Atelier; Deac Sorin Gabriel ? Sef Birou, Veliciu Dan - Inginer ; Formular 12 E.Declaratia 69 indice 1 se va completa si de catre tertii sustinatori ai capacitatii economico financiara si respectiv a capacitatii tehnico si/sau profesionala , si de asemenea de catre subcontractanti, daca este cazul. Persoane juridice/ fizice romane: Pentru persoanele juridice romane : certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, sau alte documente echivalente, din care trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC.Persoane juridice /fizice strainePentru persoanele fizice / juridice straine : documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident; In cazul ofertei comune: Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus .Operatorii economici vor prezenta in mod obligatoriu autorizatiile ETR si ETC emise de ANRE(conform Legii 123/2012 si a Ord. ANRE 89/2009): (pentru a se preveni un eventual risc de neandeplinire a contractului ca urmare a lipsei autorizarii necesare).Operatorii economici vor prezenta in mod obligatoriu atestat tip Be pentru instalatii electrice de 0, 4 KV sau echivalent emis de ANRE, conform Ordinului 23/17.04.2013. In cazul ofertei comune: aceste conditii se considera indeplinite daca unul dintre semnatarii asociatiei detine aceste autorizatii/ atestat.Asociatii trebuie sa prezinte aceste autorizatii pentru partea din pentru partea din contract pe care o vor realiza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta: -ultimul bilant contabil vizat de organele in drept se vor respecta prevederile art. 36 din Legea 82/1991; -declararea cifrei medii globala de afaceri pe ultimii 3 ani completare Formularul IV.3. In conformitate cu prevederile art. 186 din OUG nr.34/2006, capacitatea economica-financiara a ofertantului poate fi sustinuta ? in vederea indeplinirii contractului ? si de alta persoana ^. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica-financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, prin prezentarea unui angajament ferm.Persoana care asigura sustinerea economico-financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180si 181 lit a c^1 si d) si 69 indice 1.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta: - ultimul bilant contabil -declararea cifrei medii globala de afaceri pe ultimii 3 ani completare Formularul IV.3.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea listei conform Formular 12 I .Se va prezenta o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani; - Lista privind asigurarea cu personalul de conducere, de specialitate si tehnic , precum si o lista cu sudorii autorizati, necesari pentru realizarea obiectivului, fiind strict necesari pentru indeplinirea contractului de lucrari. Pentru personalul de conducere, personalul responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, se vor prezenta CV-urile. Pentru sudorii autorizati se vor prezenta doar autorizatiile conform PT CR9/2010.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 12 I
Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii Se solicita prezentarea listei de utilaje aflate in dotare proprie /inchiriere sau orice alta forma de detinere conform Formular 12H.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 12 H
informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze Se solicita completarea Formular 12 G
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 12 G
Ofertantul va face dovada ca a executat in ultimii 5 ani calculate pana la data limita de depunere a ofertelor, lucrari similare in valoare cumulata de min.22.477.389, 86 lei(unul sau mai multe contracte de lucrari a caror parametrii tehnologici sunt similari cu cei ai achizitiei)-Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Lista lucrarilor similare va fi insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Prin lucrari similare se inteleg doar acele lucrari a caror parametri tehnologici sunt similari cu cei ai achizitiei(lucrari executate in pregim de presiune inalta p>6 bar, constructii conducte)
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 12 F
Ofertantii vor prezenta : -documente de certificare a sistemului calitatii ISO 9001:2008, sau echivalent, domeniul de activitate fiind similar cu obiectul achizitiei; documente de certificare a sistemului de management de mediu ISO 14001:2005, sau echivalent, domeniul de activitate fiind similar cu obiectul achizitiei
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta certificatele ISO 9001:2008; si ISO 14001:2008
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va organiza faza finala de licitatie electronica;1.Precizari specifice: a) Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: ? Pretul b) Eventuale limite ale valorilor pana la care elementul prevazut la lit. a) poate fi imbunatatit, ? NU exista limite, cu respectarea prevederilor art. 202 din OUG 34/2006, modificata c) Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice ? Sistemul informatic va pune instantaneu, la dispozitia tuturor ofertantilor, informatiile privind cea mai buna oferta financiara respectiv numarul de participanti inscrisi 2.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una); 3.Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact 4. Durata unei runde: 1 (una) zi, respectiv 24 ore 5. Autoritatea contractanta nu va dezvalui pe parcursul licitatiei electronice identitatea ofertantilor participanti 6. Ofertantul situat pe primul loc va transmite in 2 zile lucratoare propunerea financiara revizuita dupa finalizarea rundei la sediul SNTGN Transgaz SA.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.01.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.01.2014 10:00
Locul: SNTGN Transgaz SA, P-ta Constantin I Motas nr. 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru intocmirea unei oferte comune operatorii economici vor respecta prevederile art. 186 alin 3 si 190 alin 3 din OUG 34/2006, modificata. Pentru ofertantii din categoria IMM ? urilor : pot participa ca ofertanti firme sau asociatii de firme cuprinse in categoria IMM-urilor (Intreprinderi Mici si Mijlocii) conform legislatiei in vigoare. Acestea beneficiaza de facilitatile prevazute in art. 16 pct. 2 din Legea 346/2004, cu modificari si completari ulterioare.In cazul depunerii ofertei de catre o asociere , pentru a beneficia de reducerea de 50 %, conditiua este ca fiecare membru al asocierii sa fie IMM. Pentru a demonstra incadrarea in categoria IMM-urilor ofertantii sunt obligati sa prezinte o declaratie pe propria rasundere conform art. 7 din Legea nr. 346/2004 cu modificari si completari ulterioare. In situatia depunerii a doua mai multe oferte cu acelasi pret ( cel mai scazut), acestea se vor departaja prin reofertare in plic inchis.( in termen de 24 de ore de la solicitare). Reofertarea se solicita doar ofertantilor clasati pe primul loc care au preturi egale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNTGN Transgaz SA
Adresa postala: P-ta Constantin I Motas nr. 1, Localitatea: Medias, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 269803090, Fax: +40 269839029
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2013 07:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer