Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONDUCTE SI INSTALATII PENTRU PUNEREA IN PRODUCTIE A SONDELOR 1 FULGA, 1 SALCIILE, 1 MERI, 1 LIPIA


Anunt de participare (utilitati) numarul 141402/08.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Salcimilor, nr.23, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: florica jacota, Tel. +40 265402800, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
CONDUCTESI INSTALATII PENTRU PUNEREA IN PRODUCTIE A SONDELOR 1 FULGA, 1 SALCIILE, 1 MERI, 1 LIPIA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: judetele Prahova, Ilfov si Ialomita
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul de investitii cuprinde lucrarile necesare pentru exploatarea si livrarea in SNT a gazelor din
structurile Meri, Lipia, Salciile si Fulga - perimetrul RG-06 zona Snagov, pentru sondele ramase pe gaze si pentru un numar de 19 sonde propuse.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255121-3 - Lucrari de constructii de instalatii de suprafata (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
sondele 1 Fulga, 1 Salciile, 1 Meri, 1 Lipia
Valoarea estimata fara TVA: 46, 346, 360RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
21 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: L1= 90.000 lei, L2= 100.000 lei, L3= 100.000 lei.Aceastagarantie este valabila 90 zile de ladata limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Pt.echivalenta in euro se va tine cont de cursul mediu anual leu/euro comunicat de BNR din data anterioaradatei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Garantia de participare se constituie conform art.86(1)si (6) din HG 925/2006.Contul pentru virarea garantiei de participare- RO60 BTRL 0270 1202 1673 46XX Banca Transilvania;RO 14056826.Recomandam atasarea la oferta a dovezii constituirii garantiei de participare.In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie, AC va retine contestatarului din garantia de participare o suma in conformitate cu art.278ยน alin(1) din OUG 34/20006 actualizata.Cuantumul acestei retineri este de: L1= 8.328, 91 lei, L2=9.432, 89 lei, L3=9.552, 84 lei. a) Cuantumul GBE va fi de 5 % din valoarea fara TVA a contractului.b) GBE a contractului se constituie conform art.90 alin. (1)din H.G. 925/2006 ? forma la ziGBE se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art.86 alin.(2) ? (4) din H.G. 925/2006-actualizata, se aplica in mod corespunzator.si alin.(3) din H.G. 925/2006 ? forma la zi;Daca partile convin, GBE se poate constitui si prin retineri succesivedin sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia AC, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia AC.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii; plata se va face in maximum 30 zile de la primirea facturii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006-Se va completa Formularul nr.1 A ;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006-Se va completa Formularul nr. 1 B;Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare-Se va completa Formularul nr. 1 C . Persoanele cu drept de decizie implicate in procedura sunt: Corin Cindrea- director general SNGN ROMGAZ SA MEDIAS
Gheorghe Dimbean- director departament economic SNGN ROMGAZ SA MEDIASPantelimon Avram ? directorSNGN Romgaz SA Sucursala Tirgu MuresViorica Caraivan- director economic SNGN Romgaz SA Sucursala Tirgu MuresClaudiu Ilinca- consilier juridicGheorghe Matei- presedinte comisie evaluareOvidiu Ciurca- membru comisieRodica Saseanu - membru comisieMarioara Moldovan- membru comisieCamelia Pop - membru comisieCalin Baraian - membru comisieFlorica Jacota ? membru comisie
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP 314/12.10.2010 Persoane fizice /juridice romane-Certificat constator emis de ONRC (copie cu specificatia ?conform cu originalul?)din care sa reiasa obiectele de activitate.Informatiile cuprinse in acest certificat vor fi reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.
Persoane juridice /fizice straine -Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator sau echivalent in original sau copie legalizata.Autorizatii de specialitate-Societatile ofertante vor prezenta copii dupa autorizatii- ANRE tip PP conform Ordinului 89/2009 ANRE privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale.- ANRE tip EP conform Ordinului 89/2009 ANRE privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale.
- ANREC2A conform Ordinului 24/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic.
- Agrement tehnic feroviar pentru subtraversari cai ferate prin foraj orizontal dirijat conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr.290/13.04.2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant pentru transportul feroviar si cu metroul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de informatii generale. Se va completa Formularul nr.2.
Media cifrei de afaceri globalepe ultimii 3 ani. Pt.echivalenta in euro se va tine cont de cursul mediu anual leu/euro comunicat de BNR.
Nivelul minim impus: L1= 7.700.000lei; L2=7.700.000 lei; L3= 7.700.000 lei. Daca participa la toate loturile operatorul economic poate depune un singur document din care sa reiasa ca media cifrei de afaceri globale este de 7.700.000 lei.-Se va prezenta orice document disponibil care sa demonstreze cerinta solicitata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa/fise de informatii privind experienta similara Formularul 3.
- o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia suntautoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.-Formular 4.
- Valoarea solicitatapentru experienta similara trebuie sa fie egala sau mai mare de L1= 2.500.000 lei, L2= 2.500.000 lei, L= 2.500.000 lei obtinutidin cel mult doua contracte, din care cel putin 80.000 lei pentru proiectare si cel putin 2.420.000 lei pentru executie. Daca participa la toate loturile operatorul economic poate depune o singura experienta similara de 2.500.000 lei(proiectare- minim 80.000 lei si minim 2.420.000 lei executie) .Pt.echivalenta in euro se va tine cont de cursul mediu anual leu/euro pentru fiecare an in parte comunicat de BNR.
Se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
- Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport , laboratoarele si alte mijloace fixe pe care candidatul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului-Formularul 5.
Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.Ofertantul va completa Formularul 6.
- autorizatie MECMA ? responsabil tehnic cu executia: domenii de atestare: Extractia gazelornaturale sau Productia gazelor; distributia combustibililor gazosi prin conductesi domeniul de atestare: Productia, transportul si distributia energiei electrice- in baza Legii 440/2002 (privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale) si Ordinului MECMA 364/2010 (privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale),
Informatii privind subcontractantii-Se va prezenta obligatoriuFormularul nr.7
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontractezec) datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Informatii privind asocierea-Se solicita la incheierea contractului, acordul de asocierelegalizat din care sa reiasa cine este liderul de asociere si partea fiecaruia din contractul pe care urmeaza sa il duca la indeplinire. Acordul de asociereprezentattrebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.02.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.02.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.02.2013 11:30
Locul: str. Salcimilor, nr.23, Tirgu Mures, sala de licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanticlasati pe primul loc au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.Se va depune modelul de contract semnat si stampilat de catre ofertant, cu eventualele amendamente, daca exista.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 334/02006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul contracte
Adresa postala: str. Salcimilor, nr.23, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 265402171, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.01.2013 10:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer