Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Conducte de distributie si accesorii


Anunt de participare (utilitati) numarul 149110/02.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Str. Mihail Costachescu nr. 6, Iasi, Tel. +40 332413257, In atentia: ing. Ovidiu Azoicai, Email: [email protected], Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni, apartinand unit. administrativ-teritoriale care desfasoara activ. relevante in baza unui drept exclusiv acordat de comunitatile locale.
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Conducte de distributie si accesorii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul S.C. APAVITAL S.A. Iasi, situat in str. Aurel Vlaicu nr. 78A, Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conducte de distributie si accesorii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44163160-9 - Conducte de distributie si accesorii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conducte de distributie si accesorii
Valoarea estimata fara TVA: 2, 809, 788.59RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 15.000 lei. Echivalenta in valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data a publicarii anuntului de participare in SEAP. Forma de constituire a gar. de part. care va fi acceptata: -virament bancar: cont Cont Raiffeisen Bank S.A. ? Agentia Iasi: RO47RZBR0000060003107233, instrument de garantare emis in conditiile legii de societate bancara (scrisoare de garantie bancara - Formularul 8) ori de o societate de asigurari care se va prezenta in original; -ordin de plata sau fila CEC cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Valabilitate: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare va fi prezentata doar in original cel mai tarziu la data si ora limita de deschiderie a ofertelor. In conditiile prevazute de art.278^1 din O.U.G. nr.34/2006, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare o suma in raport cu valoarea estimata a contractului. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de const. a gar. de buna executie: - orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara(scrisoare de gar.bancara - Form. 9) sau de o soc. de asigurari, in favoarea aut. contr.S.C. APAVITAL S.A.; retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la disp. aut. contr. Deoarece aut. contr. este operator economic cu capital integral de stat, contr. are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante (Hotararea 1045/19.10.2011). Prima depunere va fi de minim 0, 5% din valoarea totala a contractului si precede acestuia. Ofertantul va opta pentru una din modalitati in oferta financiara. NOTA: Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale S.C. APAVITAL S.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - Formularul nr. 1 ; Declaratie privind neincadrarea insituatiile prevazute la art. 181 OUG nr. 34/2006 - Formularul nr. 2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora), la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata. Se vor prezenta:
- Certificatul de atestare fiscala, privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata fata de bugetul general consolidat al statului din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor,
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor,
- Certificat privind plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 - Formularul nr. 3Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: - dr. ing. Ion Toma ? Director General- dr. ing. Mihai Dorus ? Director Tehnic- ec.Mariana Chirila ? Director Economic- ing. Constantin Ovidiu Azoicai ? Sef Serviciu Achititii
- cons.jr. Vasile Enia ? Sef Birou Juridic Actionariat- cons.jr. Mihaela Dosoftei - Birou Juridic Actionariat
- teh. Valentin Valeriu Burlui ? Serviciul Achizitii
- teh. Grunzu Dumitru Cristian ? Serviciul Achizitii
- teh. Daniel Dobre ? Serviciul Achizitii
- exp.ach. Maria Alina Stefan ? Serviciul Achizitii
- ing. Stefan Andronache - Serviciul Achizitii.
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul nr. 4. Forma de inregistrare a persoanelor juridice romane: Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar si codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul Constatator.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor
Nota: Ofertantul ce va fi clasat pe primul loc, va prezenta inainte de comunicarea rezultatului procedurii pentru conformitate (la cererea autoritatii contractante), certificatul constatator in original sau copie legalizata (in cazul in care documentul a fost prezentat in copie 'conform cu originalul').
Forma de inregistrare a persoanelor juridice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident (Statut/Act Constitutiv/alte documente doveditoare).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani ? media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani(2011, 2012, 2013) sa fie mai mare sau egala cu 4.000.000 lei. Documente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Modalitatea de indeplinire
Informatii generale ? formularul nr. 3.1, respectiv bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului).
Modalitatea de indeplinire
Documentele trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul, semnate si stampilate de persoanele autorizate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se organizeaza LE conf. art. 161. alin. (1), lit. a) din OUG nr. 34/2006.La aceasta etapa au dreptul sa participe doar operatorii ec. inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza.In vederea participarii la LE operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem.Element reofertare- pret; runde- 1; durata-1 zi lucratoare si va incepe la min.2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei/comunicarii in acest sens. Ofertantii nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze. Se vor comunica informatii privind nr. de participanti si cea mai buna oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.03.2014 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.03.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2014 10:00
Locul: Sediul APAVITAL SA, Iasi str. Mihail Costachescu nr.6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doi sau mai multi operatori economici clasati pe primul loc au preturi egale, pentru departajare, se va solicita depunerea unei noi oferte intr-un plic inchis, la o data care va fi anuntata. Dupa incheierea rundei de reofertare, ofertantul declarat castigator are obligatia sa transmita autoritatii contractante in cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii comunicarii, formularul de oferta si centralizatorul de preturi, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APAVITAL S.A. - Biroul Juridic-Actionariat
Adresa postala: Str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel. +40 332413129, Email: [email protected], Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2014 12:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer