Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Conectarea statiilor Draganesti Olt, Gradiste si Stuparei la reteaua de fibra optica


Anunt de participare (utilitati) numarul 138020/08.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel. +40 0213035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Email: [email protected], Fax: +40 0213035980, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Str. Olteni nr. nr. 2-4, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel. +40 0213035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Email: [email protected], Fax: +40 0213035980
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Str. Olteni nr. nr. 2-4, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel. +40 0213035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Email: [email protected], Fax: +40 0213035980
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Str. Olteni nr. nr. 2-4, sector 3, Registratura., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel. +40 0213035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Email: [email protected], Fax: +40 0213035980
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
COMPANIE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Conectarea statiilor Draganesti Olt, Gradiste si Stuparei la reteaua de fibra optica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statiile Draganesti Olt, Gradiste, Slatina, Stuparei si Raureni
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea echipamentelor si materialelor, executia lucrarilor de constructii montaj si prestarea serviciilor proiectare, testare FAT si SAT in vederea realizarii Conectarii statiilor Draganesti Olt, Gradiste si Stuparei la reteaua de fibra optica.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32562300-3 - Cabluri cu fibre optice pentru transmiterea datelor (Rev.2)
45231600-1-Lucrari de constructii de linii de comunicatii (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
71632000-7-Servicii de testare tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conectarea statiilor Draganesti Olt, Gradiste si Stuparei la reteaua de fibra optica
Valoarea estimata fara TVA: 3, 418, 277RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul Garantiei de participare este 50.000, 00 LEI.Valabilitatea Garantiei pentru participare la licitatie este de 120 zile de la data limita de primire a ofertelor. In cazul depunerii unei contestatii la Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor, in masura in care acesta respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine neconditionat contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata, conform art. 2781 alin. (1) litera b) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare suma de 7.198, 00 lei. GBE trebuie sa fie irevocabila. Se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din pretul contractului, fara T.V.A .Valabilitatea garantiei de buna executie a contractului va depasi cu 1(una) luna data lacare se estimeaza ca se va efectua plata facturii finale, respectiv data semnarii Procesului verbal de Receptie Finala a ?Conectarea statiilor Draganesti Olt, Gradiste si Stuparei la reteaua de fibra optica?Garantia de buna executie constituita prin scrisoarea de garantie se va elibera in cel mult 14 zile de la data platii facturii finale aferenta produselor care fac obiectul contractului, daca nu s-au ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. In toate situatiile de acceptare a modificarii pretului contractului se va proceda si la majorarea/diminuarea corespunzatoare a valorii garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de operatori la procedura de atribuire. Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor depuse; b) sa depuna oferta individuala comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau dupa caz, a celei in care este ofertant asociat. Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta. In acest sens operatorul economic are obligatia de a include in oferta sa lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.
Autoritatea Contractanta va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca in ultimii 5 ani a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru: participare la activitati ale unei organizatii criminale, coruptie, frauda si / sau spalare de bani. Pentru a demonstra neincadrarea in situatiile prevazute mai sus ofertantul va prezenta o declaratie privind eligibilitatea in stricta conformitate cu modelul Formular B0. Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata. In cazul unei asocieri declaratia trebuie prezentata de toti membrii asociati.
Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 1.Autoritatea Contractanta va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: i) a intrat in stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic; ii)nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit; iii)in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
iv) a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; v) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii conditiilor de calificare si selectie.
Pentru a demonstra ca nu este intr-una din situatiile prevazute mai sus ofertantul va prezenta declaratia de eligibilitate ? Formularul B1.1. Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata. In cazul unei asocieri Formularul B1.1 va fi completat de toti partenerii dintr-o asociere. Se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificatele constatatoare vor fi furnizate de toti partenerii dintr-o asociere. Certificatele constatatoare vor fi valabile la data depunerii ofertelor.
Cerinta nr. 3
Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.
Pentru a demonstra ca nu este intr-una din situatiile prevazute mai sus ofertantul va prezenta declaratia de eligibilitate ? Formularul B1.2. Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata. In cazul unei asocieri / subcontractari Formularul B1.2 va fi completat de toti partenerii dintr-o asociere / subcontractantii desemnati. Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Marius Mateescu ? director general, Corneliu Ene ? director general adj. ? Conducere Economica si Comerciala, Octavian Lohan ? director general adj. ? Conducere Sistem, Razvan Voinea ? director general adj. ? Conducere Tehnica, Mache Marian Gheorghita ? director financiar, Maria Ionescu ? director economic, Alin Vladulescu ? director juridic si resurse umane.
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Pentru a certifica faptul ca participarea sa la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul va prezenta declaratia Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? Formularul B1.3 (conform Ordin ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010). Cerinta nr. 1
Forma de inregistrare ca persoanajuridica.
Persoane fizice/juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, eliberat cu cel mult30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati din categoria celor care fac obiectul prezentei achizitii (furnizare cabluri optice pentru transmiterea datelor) in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", valabil la data deschiderii ofertei. Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita inainte de comunicarea rezultatului procedurii certificatul constatator in original / copie legalizata.Persoanele fizice / juridice straine: Se vor prezenta Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de traducerea autorizata in limba romana.Cerinta nr. 2
Atestate A.N.R.E. conform Ordin A.N.R.E. 24/2007 cu modificarile si completarile ulterioare (informatii pe site ANRE: www.anre.ro). Atestat A.N.R.E. tip D1 ? proiectare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110-400kV. Atestat A.N.R.E. tip D2 ? executare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110-400kV.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimii trei ani nu trebuie sa fie mai mica de 4.000.000, 00 LEI. in cazul in care cifra este exprimata in valuta se va face echivalenta prin cursul mediu lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an.
Informatii Generale cifra de afaceri medie anuala pentru ultimii trei ani.
Cerinta nr. 2
Bilantul contabil pe ultimul an (2011).
In cazul unei asocieri bilantul contabil pe ultimul an va fi prezentat de toti membrii asociati.
Nota: - Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Nu se ia in considerare capacitatea tehnica si resursele subcontractantilor.
- Capacitatea economico - financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186alin (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.
- In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm incheiat in forma autentica.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind asocierea, daca este cazul.
Cerinta nr. 2
Experienta similara. Se va prezenta unul sau mai multor contracte similare ca si complexitate tehnica a caror valoare insumata sa fie de cel putin 3.400.000 LEI, fara TVA. In cazul in care valoarea contractelor este exprimata in valuta se va face echivalenta folosind cursul mediu lei/valuta comunicat de BNR pentru anii in care s-au desfasurat contractele.
Cerinta nr. 3
Recomandari recomandarilor din partea unor beneficiari / clienti pentrucontractele similare cerute conform Cerintei nr. 2.
Recomandarea va cuprinde:
- modul de indeplinire al obligatiilor;
- neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de lucrari, daca este cazul;
- receptii amanate sau respinse, daca este cazul.
Cerinta nr. 4
Declararea partii din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze, insotita de Lista cu subcontractantii, daca este cazul.
Cerinta nr. 5
Declaratie privind dotarile specifice: echipamente, mijloace de transport, etc., pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea lucrarilor de Constructii Montaj ale produselor furnizate in bune conditii.
Cerinta nr. 6
Efectivul mediu anual al personalului angajat in ultimii 3 ani si al cadrelor de conducere.
Cerinta nr. 7
Persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului. Ofertantul trebuie sa dispuna de cel putin un specialist in LEA inalta tensiune 110-400kV.
Certificarea de catre organisme abilitate a sistemului de management al calitatii (SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent) si al sistemului de management de mediu (SR EN ISO 14001:2005, sau echivalent).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 1511
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S58-095024 din 23.03.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.10.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.10.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.10.2012 11:00
Locul: Sediul TRANSELECTRICA SA din str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii firmelor ofertante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca in prezentarii ofertelor, pe primul loc sunt 2 sau mai multi of., aut. contr. va solicita o reofert. in plic inchis, la data si ora care va fi mentionata in invit. de reofert. Reofert. depuse dupa, vor fi resp. si returnate nedeschise. CE va intocmi un PV de desch. a reofert. semnat de membrii CE si de reprez. of. prezenti. Fiecare ofertant primeste o copie a PV de desch. Of.care va avea pretul cel mai scazut va fi decl. de catre CE, of. castigatoare. Proc. de reofert. se va desf. in max.3 etape. Daca in urma acestora, nu se realizeaza o departajare a of., Aut. Contr. in baza art.209 alin.1 lit. d din OUG 34/2006 va anula proc. de atr.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal [art. 256^2(1)]
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. - Directia juridica si resurse umane
Adresa postala: Str. Olteni nr. nr. 2-4, sector 3, Registratura., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Tel. +40 0213035788, Fax: +40 0213035610
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2012 09:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer