Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare si amenajare scurgere ape pe DN 55 Km 4+400 - 71+100


Anunt de participare numarul 131058/23.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. 021.315.01.26, Email:  [email protected], Fax:  021.315.01.26, Adresa internet (URL):  www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CNADNR SA - DRDP CRAIOVA
Adresa postala:  str. Calea Severinului, nr.17, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200768, Romania, Punct(e) de contact:  Dep.Achizitii Publice, Tel. 0251.408.735, Email:  [email protected], Fax:  0251.482.231, Adresa internet (URL):  www.drdpcv.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CNADNR SA - DRDP CRAIOVA
Adresa postala:  str. Calea Severinului, nr.17, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200768, Romania, Punct(e) de contact:  Dep.Achizitii Publice, Tel. 0251.408.735, Email:  [email protected], Fax:  0251.482.231, Adresa internet (URL):  www.drdpcv.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR SA - DRDP CRAIOVA
Adresa postala:  str. Calea Severinului, nr.17, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200768, Romania, Punct(e) de contact:  Dep.Achizitii Publice, Tel. 0251.408.735, Email:  [email protected], Fax:  0251.482.231, Adresa internet (URL):  www.drdpcv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Consolidaresiamenajarescurgereapepe DN 55 Km 4+400 - 71+100
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: DN 55 Km 4+400 - 71+100
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari si prestari servicii de proiectare (pth, dde si asistenta tehnica) la obiectivul: ?Consolidaresiamenajarescurgereapepe DN 55 Km 4+400 - 71+100?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile si respectiv serviciile solicitate de autoritatea contractanta sunt descrise in Caietul de Sarcini (Capitolul 2 din Documentatia de Atribuire). Studiul de fezabilitate face parte din documentatia de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 51, 400, 657RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
42 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare = 500000 lei; Garantie de buna executie = 10% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul de eliminare a efectelor inundatiilor si masuri de prevenire a lor - BEI II - Contract F.I. 23.371/2006(contributie banca + contrubutie Guvern)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl priv neincadr in sit prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006;Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea oblig de plata a impoz si taxelor locale si alte venituri ale bug local la data de 30.09.2011 sau ulterior, in termen de valabilitate la data prezentarii lui; Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat, la data de 30.09.2011 sau ulterior, in termen de valabilitate la data prezentarii lui;Declaratie privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;Certificat de inregistrare (C.U.I.);Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, valabil la data prezentarii lui;Ofertantii straini (persoanele fizice/juridice straine) vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru una din cele 2 optiuni: I. in termen de 45 de zile de la comunicarea rezultatului procedurii, vor prezenta dovada deschiderii sediului permanent sau al unui punct de lucru in Romania, sau II. inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asocierii si inregistrarea acesteia la autoritatea fiscala competenta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind Cifra de Afaceri;Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2009, 2008), inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an;Declaratia bancara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1).Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie in valoare de minim 102.801.000 lei. 2).Ofertantul trebuie sa demonstreze, printr-o declaratie bancara, in original, ca dispune sau are acces la lichiditati, linii de credit sau la alte instrumente financiare in valoare de minin 8.500.000 Lei sau echivalent, pentru o perioada de 3 luni.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (perioada se va calcula avand in vedere data limita de depunere a ofertelor pentru aceasta procedura, iar anexa la acest formular va include si contractele similare aflate in derulare); Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani (perioada se va calcula avand in vedere data limita de depunere a ofertelor pentru aceasta procedura, iar anexa la acest formular va include si contractele similare aflate in derulare); Op ec treb sa faca dov ca a executat in ultimii 5 ani cel putin un contract de lucrari sim cu cel supus prezentei proc, resp consolidari/refaceri/modernizari/reab/constructii noi de sistem rutier, inclusiv poduri/pasaje/podete si lucrari de colectare si scurgere ape; Op ec trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani cel putin un contract de prest serv de proiectare sim cu cel supus prezentei proc, resp elab proiect tehnic la infrastructura rutiera.;Copia contractului (lor) ce se vor prezenta ca experienta similara; Copia procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor (doar pentru contractele de executie lucrari); Certificat privind experienta contractantului;Informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestari servicii; Declaratie care contine informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani 2010, 2009, 2008; Lista personalului cheie, insotita de Curriculum Vitae, Copii dupa diplomele obtinute / atestatelor / autorizarilor mentionate in Curriculum Vitae, Copii ale actelor de identitate, Declaratie de exclusivitate si disponibilitate pentru persoanele nominalizate in lista; Copie certificat ISO 9001 sau echivalent; Copie certificat ISO 14001 sau echivalent ;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1)Plafonul fizic aferent exp sim pt exec lucr este de minim 50.280.000 lei fara TVA.Plaf val min se realiz prin cum a cel mult 3 contracte de executie lucrari sim.2) Plafonul fizic aferent exp sim pt serv de proiectare este de min 1.120.000 lei fara TVA.Plaf val min se realiz prin cum a cel mult 3 contracte de prest serv sim. 3). Op ec trebuie sa faca dovada ca are in dotare urmat utilajele, instalatiile, echip tehnice min necesare pentru derularea contractului, si anume: statie de asfalt cu cap de min 160 to/ora; statie de betoane cu o cap de min. 100 mc/ora; autobetoniera 9 mc ? 9 buc; repartizator ? finisor mixturi asfaltice ? 4 buc; finisor beton ? 1 buc; freza cu o latime mai mare de 2 m ? 2 buc; freza cu o latime mai mica de 1 m ? 1 buc; perie mecanica - 2 buc; instalatie aplicare emulsie ? 2 buc; compactor pneuri ? 2 buc; compactor lis ? lis ? 4 buc; compactor lis ? lisspatii inguste -2 buc; compactor terasamente ? 4 buc; autogreder ? 4 buc; excavator ? 4 buc; incarcator frontal ? 4 buc; buldozer -2 buc; buldoexcavator ? 2 buc; autotractor + semiremorca (trailer) ? 4 buc; masina marcaj ? 1 buc; autobasculanta ? 20 buc; macara min 30 to ? 3 buc; laborator autorizat gradulII 4)Op ec trebuie sa dem ca dispune de pers de specialitate min necesare pentru indeplinirea contractului, si anume: I Coordonator de proiect- 1 pers- ing Fac de Constr, exp. prof. min 5 ani in dom drumurilor si min 3 ani in calit de coordonator de proiect sau in pozitii simil ptcontr de proiect si exec lucr ; II Coordonator de proiect adj- 1 pers- ing Fac de Constr, exp. prof. min 5 ani in dom drumurilor si min 3 ani in calit de Coordonator de proiect sau in pozitii simil in lucr de constr; III Persoana resp cu Asig Calit - 1 pers- ing Fac de Constr, exp. prof. min 5 ani in dom drumurilor si min 3 ani in asig calit in poz de Responsabil Control Calitate in lucr de constr; IV Sef de Santier ? 1 pers - ing Fac de Constr, exp. prof. min 5 ani in dom drumurilor si min 3 ani in calit de Sef Santier in lucr de constr
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.11.2011 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.11.2011 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.11.2011 10:30
Locul: Sediul DRDP Craiova, str. Calea Severinului, nr.17, Craiova, Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, reprezentantii UCVAP(daca procedura este verificata cf OUG 30/2006)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
A). Durata contractului de achizitie publica: 42 LUNI, este formata din: I. max. 18 luni pentru executie lucrari (C+M) si proiectare (PTH, DDE) , de la data emiterii ordinului de incepere. Perioada de prestare a serviciilor de proiectare (PTH) este de 60 zile de la data emiterii ordinului de incepere, in interiorul intervalului de 18 luni. Ordinul de incepere emis pentru DDE se va emite concomitent cu ordinul de incepere a lucrarilor de constructii-montaj (C+M).II. min. 24 luni pentru perioada de garantie a lucrarilor de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la data receptiei finale. Serviciile de asistenta tehnica se vor asigura pe durata executiei lucrarilor (18 luni) si oridecate ori este nevoie si/sau pe perioada de garantie. Durata asistentei tehnice este direct proportionala cu durata C+M-ului.B). Valoarea estimata totala a contractului: 51.400.657 lei fara T.V.A. respectiv12.091.427, 19 euro din care: 50.280.657 lei fara TVA reprezentand C+M si 1.120.000 lei fara TVA reprezentand proiectare Pth, DDE si asistenta tehnica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021/310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2 din cadrul OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic din cadrul DRDP Craiova
Adresa postala:  str. Calea Severinului, nr.17, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200768, Romania, Tel. 0251408768, Email:  [email protected], Fax:  0251/482231, Adresa internet (URL):  www.drdpcv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.09.2011 11:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer