Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare canale gaze arse bl. 7 si 8


Anunt de participare (utilitati) numarul 142332/05.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Electrocentrale Craiova, Tel. +40 253335045, In atentia: Aristica Marin, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Consolidare canale gaze arse bl. 7 si 8
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Uzina Isalnita str. Mihai Viteazu nr. 101, loc. Isalnita, Jud Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consolidare canale gaze arse bl. 7 si 8 Uzina Isalnita
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45223210-1 - Lucrari de structuri metalice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intreaga cantitate de lucrari aferenta lotului ofertat.
Valoarea estimata fara TVA: 274, 196.66RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP: Proportional cu valoarea garantiilor aferente loturilor ofertate, in concordanta cu sumele indicate in Anexa B ? INFORMATII PRIVIND LOTURILE?.Valabilitate GP: minimum 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Data echivalentei leu/euro :5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor comunicata in AP.Forma constituire GP: a) virament bancar sau instrument garantare emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 3). Originalul instrumentului de garantare participare procedura se depune la sed. SE Craiova, Serv. Achizitii Lucrari et. V, pana la termenul limita de primire a ofertelor din anunt (AP) si copie scanata SEAP.b) ordin plata confirmat de banca, cont RO77RNCB0134041638010001-BCR Suc Dolj- copie scanata SEAP si la sediu Achizitor pana la termen limita depunere oferte.IMM constituie GP cuantum 50% din valoare.Daca CNSC respingePE FOND contestatie ofertant, autoritatea contractanta retine din GPsuma calculata conform art. 278ยน/OUG 34/2006. Cuantum GBEx: 10% val. contract, fara TVA.Constituire GBEx: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Contractantul are obligatia sa deschida la Trezorerie, cont disponibil distinct la dispozitia Achizitor. Suma depusa nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% pret contract. Achizitorul alimenteaza acest cont din retineri succesive pana la suma GBEx. Achizitor instiinteaza Contractantul desprevarsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de Contractant, cu aviz scris Achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa Achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.Caz IMM, GBEx: 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale SE Craiova
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - completare Formular 5
Declaratie privind neincadrare in situatii art.180 si 181 din OUG 34/2006 - completare Formular 6;
Declaratie privind neincadrare in situatii art.69^1 din OUG 34/2006 - Completare Formular 15; Persoanele care detin functii de decizie cu privire la organizarea si finalizarea procedurii de atribuire in cadrul autoritatii contractante sunt: Constantin Balasoiu - Director SE Craiova;Veronica Nica - Director Economic;Viorel Tudor ?Director Tehnic
Vergil Soare ? Director Adj. Comercial
Diana Cucu ? Sef Serviciu Achizitii Lucrari
Declaratie privind calitate participant procedura - completare Formular 7;Declaratie privind participare cu oferta independenta - completare Anexa 1 la Formular 5; Declaratie privind incadrare IMM - completare Formular 9;Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator1) - completare Formular 14.
1) daca se uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006 prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare, ofertant va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta in termen mai mare 3 zile lucratoare.2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertant/candidat sau autoritati competente.3) Autoritate contractanta are drept sa solicite ofertant care poate fi declarat castigator, ptr. conformitate, prezentare Certificat constatator, original sau copie legalizata;4)Autoritatea contractanta are obligatia de adescalifica operatorii economici aflati in situatia prevazuta la art. 180 si dreptul de a descalifica operatorii economici aflati in situatiile prevazute la 181 OUG 34/2006. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar executare de lucrari solicitate prin prezenta documentatie de atribuirePentru persoane juridice/fizice straine, prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.Autoritatea contractanta are drept sa solicite ofertant care poate fi declarat castigator, ptr. conformitate, prezentare Certificat constatator, original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico- financiara, respectiv cifra de afaceri globala intr-o perioada care vizeaza activitatea din cel mult ultimii3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Fisa de informatii generale; CompletareFormular 8.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.Cerinta minima: Prezentareaa cel putin undocument/contract/proces verbal de receptieprin care sa confirmeexecutarea dede lucrari similare de constructii cu structuri metalice si lucrari similare de constructii cu structuri din beton armat.
Modalitatea de indeplinire
Completare Anexa 2 la Formularul 5.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatia dovedirii sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm al persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR. 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza art. 69^1, art. 180/181 a), c^1), d) OUG 34/2006.
Completare Formular 10.
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic sub forma de proprietate, inchiriere, comodat etc. ptr. indeplinirea contractului de lucrari.
Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune deurmatoarele dotatii: vibrator cu beton, ciocan pneumatic, motocompresor, excavator, malaxor pentru mortar.
Modalitatea de indeplinire
Completare Anexa 4 la Formularul 5. Capacitate tehnica/profesionala ofertant/candidat poate fi sustinuta de o alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatia dovedirii sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm al persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR. 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza art. 69^1, art. 180/181 a), c^1), d) OUG 34/2006.Completare Formular 10/11.
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului.
Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa dispuna de responsabil tehnic cu executia atestat MLPATdomeniul I, angajat/cu contract de colaborare/ angajament de participare.
Modalitatea de indeplinire
Completare Anexa 5 la Formularul 5.
Capacitate tehnica/profesionala ofertant/candidat poate fi sustinuta de o alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatia dovedirii sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm al persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR. 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza art. 69^1, art. 180/181 a), c^1), d) OUG 34/2006.Completare Formular 10/12.
Informatii privind subcontractantii
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 13
Informatii privind standardele de asigurare a calitatii
Prezentare documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii al ofertantului de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Completare Anexa nr. 1 la Formular 5
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.03.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.03.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.04.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Deschidere oferte in SEAP la data si ora mentionate in AP. Daca mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, AC solicita clarificari prin SEAP pentru incarcare electronica de catre ofertanti de documente cu noi preturi.Comisia verifica documente calificare si propuneri tehnice depuse in SEAP.Daca AC solicita documente, vor fi transmise in SEAP, conform art. 19 (2), 17 (3) HG 1660/2006.Dupa finalizare evaluare calificare si tehnica, sistemul permite AC acces propuneri financiare ofertanti admisibili si clasament.Stabilire oferta castigatoare, conform art. 24 HG 1660/2006.Daca AC solicita prezentare documente (ex. Formular 2, Anexa 3 Formular 5), se transmit conform art. 17 (3) HG 1660/2006.Ofertant prezinta deviz/calculatie cheltuieli cu cote procentuale CAS, somaj, FUASS, fond risc accidente, sanatate, regie, profit si formule calcul impreuna cu desfasuratoare materiale, manopera, utilaj, transport, colaborare, cazare cu cantitati, preturi/tarife unitare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu zi urmatoare luare la cunostinta, in conditii OUG 34/2006, despre act autoritate contractanta considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Judic SE Craiova
Adresa postala: str.Unirii nr 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403415, Fax: +40 351449550
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.03.2013 09:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer