Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Consolidare de mal rau Prut aval de acumularea Stanca, judetul Botosani"


Anunt de participare numarul 88991/20.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - DIRECTIA APELOR PRUT
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: Vlad Lacramioara, Tel.0232218192, Email: [email protected], Fax: 0232213884, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
"Consolidare de mal rau Prut aval de acumularea Stanca, judetul Botosani"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: judetul Botosani
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consolidare de mal rau Prut aval de acumularea Stanca, judetul Botosani; (consolidare de mal 4.2 km si 4 traverse de colmatare, conform specificatiilor din caietul de sarcini).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lucrari hidrotehnice
Valoarea estimata fara TVA: 13, 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare 200000lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
finantarea se asigura din CREDIT EXTERN si cofinantare de la BUGETUL DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata la data atribuirii contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
in conditiile art. 122 lit. j din OUG nr. 34/2006
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratiiprivindeligibilitatea; certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;cazierul judiciar al persoanelor aflate la conducerea operatorului economic;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006; istoricul litigiilor din ultimii 3 ani; Certificat de inregistrare; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii generale, bilantul contabil, contul de profit si pierderi, toate anexele la 31.12.2006, 31.12.2007 si 31.12.2008, fisa privind informatiile financiare , obligatii contractuale in desfasurare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra medie de afaceri pe ultimii 3 (trei), respectiv 2006, 2007, 2008 ani, care trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu 26.800.000 lei sau echivalentul in Euro, respectiv 6.280.318 EURO (1 EURO = 4.2673 RON, Cursul valutar BNR licitat in 7 octombrie 2009)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista lucrarilor executate in ultimii 5 (cinci) ani, recomandaridinparteaaltorbeneficiari / clienti (5 (cinci) recomandari din partea unor beneficiari/clienti pentru executia unor lucrari similare - constructii hidrotehnice) ; informatii privind personalul tehnic de specialitate responsabil pentru executia lucrarilorformularul va fi insotit de CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului si al responsabilului tehnic cu executie si respectiv al responsabilului cu verificarea calitatii;responsabilul tehnic cu executia (R.T.E.), desemnat de ofertant, sa fie atestat tehnico-profesional pentru domeniul V Constructii si amenajari hidrotehnice ; responsabilul cu controlul tehnic de calitate in contructii (CQ), desemnat de ofertant sa fie atestat tehnico-profesional pentru domeniul V Constructii si amenajari hidrotehnice, informatii privind efectivelemediianualealepersoanelorangajate si al cadrelor de conducere, declaratie referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice, - certificatISO9001 sau echivalent pentru managementul calitatii
- certificat de atestare ISO 14001 sau echivalent pentru managementul de mediu,
- certificat OHSAS 18001:2004 sau echivalent-Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.
--certificat SA 8000-responsabilitate sociala (numai pentru lucrari a caror valoarefara TVA depaseste 7.000.000 lei sau echivelent).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cel putin 1 (unu) contract cu o valoare egala sau mai mare de 4.400.000 lei sau echivalentul in Euro 1.031.097EURO sau cel mult 3 (trei) contracte in valoare cumulata egala sau mai mare de 6.700.000lei sau echivalentul in Euro, 1.570.080 EURO
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.11.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.11.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.11.2009 13:00
Locul: Directia Apelor Prut str. Th Vascauteanu, nr 10, Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii firmelor ofertante, pe baza de delegatie.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata catigatoare in cadrul procedurii.(in conditiile art. 122 lit. j din OUG nr. 34/2006).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: B-dul A.Panu, nr. 25, localitatea Iasi, judetul Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.023.217808
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr 6 sector 3, localitatea Bucuresti, Localitatea: Buvcuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic Directia Apelor Prut
Adresa postala: th Vascauteanu, nr 10, Localitatea: iasi, Cod postal: 700462, Romania, Tel.0232.2189192
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.10.2009 15:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer