Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare DN 57 km 152+1050 ? km 200+745 Oravita ? Moravita


Anunt de participare numarul 107199/07.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. 021.315.01.26, Email:  [email protected], Fax:  021.315.01.26, Adresa internet (URL):  www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CNADNR SA BUCURESTI - DRDP TIMISOARA
Adresa postala:  STR. CORIOLAN BARAN, NR 18, Localitatea:  TIMISOARA, Cod postal:  300238, Romania, Punct(e) de contact:  SERVICIUL LICITATII, Tel. 0256246631, In atentia:  ALINA GURAN, Email:  [email protected], Fax:  0256246601, Adresa internet (URL):  http: //www.drdptm.ro/achizitii/atribuire/licrari.htm
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CNADNR SA BUCURESTI - DRDP TIMISOARA
Adresa postala:  STR. CORIOLAN BARAN, NR 18, Localitatea:  TIMISOARA, Cod postal:  300238, Romania, Punct(e) de contact:  SERVICIUL LICITATII, Tel. 0256246631, In atentia:  ALINA GURAN, Email:  [email protected], Fax:  0256246601, Adresa internet (URL):  http: //www.drdptm.ro/achizitii/atribuire/licrari.htm
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR SA BUCURESTI - DRDP TIMISOARA
Adresa postala:  STR. CORIOLAN BARAN, NR 18, Localitatea:  TIMISOARA, Cod postal:  300238, Romania, Punct(e) de contact:  SERVICIUL LICITATII, Tel. 0256246631, In atentia:  ALINA GURAN, Email:  [email protected], Fax:  0256246601, Adresa internet (URL):  http: //www.drdptm.ro/achizitii/atribuire/licrari.htm
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Consolidare DN 57 km 152+1050 ? km 200+745 Oravita ? Moravita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: DN 57 intre km 152+1050 ? km 200+745, in judetele Caras Severin si Timis
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consolidare DN 57 km 152+1050 ? km 200+745 Oravita ? Moravita
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233130-9 - Lucrari de constructii de drumuri nationale (Rev.2)
45221110-6-Lucrari de constructii de poduri (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
consolidarea drumului, pe platforma existenta, cu pastrarea integrala a traseului in plan si profil longitudinal, pe o lungime de 48, 082 km;solutiile de consolidare aplicate sunt conform variantei 2 din proiectul de revizuire SF, pus la dispozitie, avizat in CTE ? C.N.A.D.N.R. S.A. (anexat aviz nr. 3637/08.06.2010);
Valoarea estimata fara TVA: 96, 261, 642.01RON
II.2.2) Optiuni
Da
contractul intra sub incidenta art.122, lit.j)din OUG 34/2006, cu mod si complet ulterioare
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 1.925.230 lei, garantia de buna executie reprezentand 5% din valoarea contractului, constituita in una din formele prezentate in Doc. de atribuire
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta: decl. de eligibilitate, decl. privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, incl. cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat la data de 31.08.2010, certificat constatator de la ORC, valabil la data deschiderii ofertelor, in original/copie legalizata, certificat de inregistrare fiscala, copie legalizata, certificate de atestare APDP, completate conf. cerintelor din Doc de atribuire;Pentru pers fizice/juridice straine se va prezenta: doc. edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conf. cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, dovada atestarii de catre un organism abilitat in tara in care ofertantul este rezident, sa execute lucrari pe drumurile nationale, in copie legalizata, completate conf. cerintelor din Doc de atribuire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile din anii 2007, 2008 si 2009, vizate si inregistrate de organele competente, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico ? financiara.
Pentru ofertantii nerezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar 2009, bilantul contabil si anexele nu au fost inca inregistrate la organele competente, acestia vor prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de verificare intocmite la 31.12.2009, insotite de raportul auditorilor financiari si contabililor autorizati sau de cenzorii societatii, dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani mai mare sau egala cu 144.392.463, 01 lei, exclusiv TVA, echivalentul a 34.017.118, 52 euro, excl TVA. Capacitatea financiara de sustinere a lucrarii, pe o perioada de 3 luni, egala sau mai mare decat 12.032.705, 25 lei, exclusiv TVA, echivalentul a 2.834.759, 87 euro, excl TVA, calculat la cursul BNR de 4, 2447 lei/euro din data de 27.08.2010;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale.Pt.calitatea lucrarilor, ofertantul va prezenta urmatoarele documente: laboratoarele utilizate in vederea atestarii calitatii lucrarilor, laboratoare care trebuie sa aiba grad corespunzator executiei lucrarii, surse de materiale, inclusiv certificate de conformitate sau agremente tehnice pentru materialele folosite.Ofertantii care nu detin laboratoare autorizate pentru profilurile de lucrari rezultate din tehnologiile de executie adoptate sau care nu prezinta contracte de colaborare cu laboratoare autorizate pentru profilurile respective, vor fi declarati respinsi.
Fisa de informatii privind experienta similara.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani, lucrari similare cu cele supuse achizitiei, respectiv o lucrare executie si proiectare in domeniul infrastructurii de transport rutier(constructie noua si/sau reabilitare si/sau reparatie capitala si/sai largire aferenta drumurilor nationale si/sau autostrazilor) si o lucrare de executie si/sau reabilitare pod si/sau pasaj si/sau viaduct aferent drumurilor nationale si/sau autostrazilor.Orice fisa referitoare la un contract executat trebuie sa fie insotita de copii de contract, acte aditionale daca exista, proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor recomandarea din partea beneficiarului/clientului respectiv, completate conf. cerintelor din Doc de atrubuire.
Restul cerintelor privind Capacitatea tehnica si/sau profesionala se regasesc detaliate in cadrul sectiunii VI.3) din prezentul anunt.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dovada ca cele 2 lucrari invocate in sustinerea experientei similare indeplinesc urmatoarele plafoane: pentru lucrarea de executie si proiectare in domeniul infrastructurii de transport rutier, o valoare mai mare sau egala cu 46.321.844, 59 lei, excl. TVA, echiv. a 10.912.866, 54 euro, iar pentru lucrarea de executie si/sau consolidare si/sau reabilitare pod si/sau pasaj si/sau viaduct aferent drumurilor nationale si/sau autostrazilor o valoare mai mare sau egala cu 1.801.288, 88 lei, excl. TVA, echiv. a 424.361, 88 euro, calculate la cursul BNR de 4, 2447 lei/euro din data de 27.08.2010;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
durata de executie
5%
Descriere: conform prevederilor Doc de atribuire
3.
durata de garantare a lucrarilor
10%
Descriere: conform prevederilor Doc de atribuire
4.
planificarea lucrarilor
35%
Descriere: conform prevederilor Doc de atribuire
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S20-027911 din 29.01.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.10.2010 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.10.2010 11:00
Locul: Sala de sedinte din cadrul DRDP Timisoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali imputerniciti ai ofertantilor, maxim 1 persoana pentru fiecare ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Recomandari pt.lucrarile executate.Dovada asigurarii acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate absolut necesare pt indeplinirea contr.Ofertantul castigator va trebui sa faca dovada, la data semnarii contractului, ca are achitate ROVINIETELE si ca are autorizatii speciale de transport pentru autovehiculele care concura la executia lucrarilor.Decl. care contine inf privind nr mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat; asig cu personal de specialitate.Ofertantul trebuie sa dispuna de personal de conducere pt. indeplinirea contractului, compatibil cu prevederile Legii nr. 11/1991, si sa dispuna obligatoriu de urmatorii experti cheie: Sef Proiect, Sef Proiect Adjunct, Persoana responsabila cu asigurarea calitatii si Responsabil tehnic cu executia, care vor indeplini conditiile impuse in Fisa de date la cap. V.4, pct. 6.Decl privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, decl privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani.Info. privind obligatiile contractuale in desfasurare, daca este cazul.Certificat SR EN ISO 90001:2001, SR EN ISO 14001:2005, OH SAS 18001:2004, sau echivalent.Toate aceste documente vor fi completate cf cerintelor din Doc de atribuire
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr 6, sector 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL TIMISOARA
Adresa postala:  str. Piata Tepes Voda nr. 2A, Localitatea:  TIMISOARA, Cod postal:  300055, Romania, Tel. 0256494650, Email:  [email protected], Fax:  0256498092, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC DIN CADRUL DRDP TIMISOARA
Adresa postala:  STR. CORIOLAN BARAN NR 18, Localitatea:  TIMISOARA, Cod postal:  300238, Romania, Tel. 0256246617, Email:  [email protected], Fax:  0256246632
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.09.2010 14:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer