Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare fundatii stalpi si modernizare LEA 110 KV SARINASUF-CRISAN


Anunt de participare (utilitati) numarul 96261/19.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Punct(e) de contact: TIMPAU LAURA, Tel.0241.80.53.09, Email: [email protected], Fax: 0241.80.53.04, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Consolidare fundatii stalpi si modernizare LEA 110 KV SARINASUF-CRISAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Perimetrul Deltei Dunarii , jud. Tulcea
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare documentatie de proiectare-faza DDE, lucrari de reparatii stalpi metalici si console stalpi beton, inlocuire izolatie uzata, modificarea traseului LEA in zona traversarii bratului Sf. Gheorghe prin introducerea unui cablu pe sub fluviu cu ajutorul forajului orizontal dirijat, reparatii conductor deteriorat si accesorii ptr LEA 110KV, lucrari de defrisare vegetatie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315400-2 - Instalatii de inalta tensiune (Rev.2)
45262210-6-Lucrari de fundatie (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform PT+CS
Valoarea estimata fara TVA: 5, 437, 464RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie participare: 97000RON(48500RON ptr. IMM).Garantia de buna execute: 10%(5%ptr.IMM)din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ACORD ASOCIERE( daca este cazul) -Formular F21
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.privind eligibilitatea, decl.privind neincadrarea in preved.art.181 din ordonanta, certif privind plata impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale valabile la data prezentarii, ptr.pers.jurid.romane: certif.constatator emis de Of.Registrului Comertului, ptr. persoane juridice straine documente care dovedesc inregistrarea ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.privind cifra de afaceri globala(2006-2008), informatii privind situatia financiara la data de 31.12.2008 din bilantul ultimului an.In cazul in care formularul nu este vizat de DGFCFS se va prezenta si bilantul contabil la data de 31.12.2008 vizat si inregistrat de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atest.ANRE exec inst 0, 4-110kV, atestat ANRE proiectare LEA 110 KV, lista lucr. similare din ultimii 5 ani a caror val.insum = cu val. estimata contract, certif.de buna exec., inf.privind pers.tehnic, dotari util.tehn, inf.subcontr, decl. privind respectarea conditiilor de munca, sanatate si securitate in munca, documente privind asigurarea protectiei mediului, asigurarea calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.04.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.04.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.04.2010 11:00
Locul: Sediul Autoritatii Contractante, Constanta, str. Nicolae Iorga nr.89A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de Atribuire este publicata integral in SEAP, anexata prezentului anunt de participare, la Documentatii si clarificari. Solicitarile de clarificari se vor transmite la fax 0241/805304. Persoana contact: Laura Timpau, telefon: 0241/805309. adresa e-mail: [email protected] Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate in SEAP la Documentatii si clarificari.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: str. Stavropoleus nr.6, Sector 3 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Traian nr.23 , Localitatea: Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241/606597, Email: [email protected], Fax: 0241/616300
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei va fi de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.- Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: str. Nicolae Iorga nr.89A , ,Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Tel.0241/805999, Fax: 0241/616340
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.03.2010 14:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer