Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare gard perimetral Aeroport Satu Mare


Anunt de participare (utilitati) numarul 108113/18.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A. AEROPORTUL SATU MARE
Adresa postala:  Sos. Satu mare - Zalau, km 9, 5 jud. Satu Mare, Localitatea:  Satu Mare, Cod postal:  440310, Romania, Punct(e) de contact:  Ovidiu Lazarescu, Tel. 0261-768640, Email:  [email protected], Fax:  0261-768776
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Consolidare gard perimetral Aeroport Satu Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: R.A. Aeroportul Satu Mare, loc. Satu Mare, sos. Satu Mare - Zalau, km 9, 5 jud. Satu Mare
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea de fundatii usoare pe toata lungimea gardului existent (cca 8, 0 km)si consolidarea inchiderilor din plasa pana la inaltimea de 1, o m, inchiderea unor santuri si canale de mici dimensiuni.
Servicii de proiectare incluse.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45342000-6 - Montare de garduri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lungimile de gard supuse consolidarii:
- gard din stalpi de beton, plasa sarma Zn fixata pe 3 randuri de sarma de sustinere si 3 randuri de sarma ghimpata fixata pe console metalice - 1400 ml;
- gard din stalpi metalici, plasa de sarma plastifiata fixata pe 3 randuri de sarma de sustinere si e randuri de sarma ghimpata plastifiata - 6000 ml;
- gard integral din material plastic - 600 ml.
Valoarea estimata fara TVA: intre 90 si 120USD
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 2% din valoarea fara TVA a ofertei;Garantie de buna executie 5% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii ale autoritatii contractante.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Nespecificata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul este legal inregistrat la Registrul Comertului (copie certificat inregistrare);
Ofertantul nu este in faliment, lichidare, sau in procedura de declarare a falimentului sau a lichidarii judiciare (declaratie pe proprie raspundere);
Ofertantul si-a indeplinitobligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilorde asigurari sociale, atat la bugetul de stat, cat si la bugetul local (atestare fiscala ANAF si primarie).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul are o situatie financiara care sa-i permita realizarea lucrarii (bilanturi la 31.12.2009 si 30.06.2010).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul are experienta si capacitatea tehnica care sa-i permita realizarea lucrarii (lista cu lucrari relevante executate in ultimii3 ani, cu valori, perioada si locul executiei si certificari de buna executie din partea beneficiarilor)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
95%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen garantie
5%
Descriere: Se accepta valori in intervalul 2-5 ani inclusiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.09.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.09.2010 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 31.12.2010
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.09.2010 12:30
Locul: La sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  B-dul Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40 21 310 46 41, Email:  [email protected], Fax:  +40 21 310 46 42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In maxim 3 zile de la data la care ofertantul a luat la cunostinta de o actiune ilegala a autoritatii contractante.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.09.2010 10:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer