Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare LEA 220kV Gutinas?Dumbrava, zona stalp 140- (executie)


Anunt de participare (utilitati) numarul 135811/21.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Strada Oituz, nr.41, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Punct(e) de contact: Maria Draghia, Tel. +40 234207165, In atentia: Sucursala de Transport Bacau-Serv. Comercial, Email: [email protected], Fax: +40 234517456, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ?TRANSELECTRICA? S.A. prin Sucursala de Transport Bacau
Adresa postala: Strada Oituz, nr.41, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Punct(e) de contact: Secretariat S.T.Bacau, Tel. +40 234207120, In atentia: Sucursala de Transport Bacau ? Secretariat, Email: [email protected], Fax: +40 234517456, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro.
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Consolidare LEA 220kV Gutinas?Dumbrava, zona stalp 140- (executie)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Amplasamentul noului stalp nr. 140 din LEA 220 kV Gutinas-Dumbrava, situat in com.Ardeoani, sat Iliesi, jud. Bacau, la aprox. 100 m de drumul judetean DN 2G, in albia minora a raului Tazlaul Sarat.
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de consolidare a LEA 220kV Gutinas?Dumbrava in zona stalpului 140 prin inlocuirea stalpului existentcu un stalp nou de intindere.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Inlocuire stalp existent din LEA 220 kV cu un stalp nou de 400 kV (suprainaltat +12), pe fundatie speciala (coloane forate cu grinzi).
Valoarea estimata fara TVA: 2, 407, 168RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in valoare de 24.071, 68 lei, fara TVA (50% pt. IMM), valabila 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Se poate constitui in urmatoarele moduri: 1. printr-un instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancaraori de o societate de asigurari, (Formularul 14), documente care se prezinta in original;2. prin virament bancar, efectuat pana cel tarziu la data depunerii ofertelor, in contul Sucursalei de Transport Bacau RO05 RNCB 0026 0308 9979 0001 deschis la BCR Bacau, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;In cazul asocierilor, toti membrii asocierii trebuie sa faca parte din categoria IMM pentru a beneficia de prevederile Legii 346/14.07.2004. In masura in care CNSC respinge contestatia, ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 6.187, 17 lei, prevazuta la art. 278^1, alin.1, lit.b din OUG nr.34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului, fara TVA (50% pt. IMM), exprimata in lei, constituita printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Formular 15) ori de o societate de asigurari (documente care se prezinta in original) sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu respectarea prevederilor HG 1045/2011.In cazul asocierilor, toti membrii asocierii trebuie sa faca parte din categoria IMM-uri pentru a beneficia de prevederile Legii 346/14.07.2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii/ordin de plata.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- Formular 4
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Neincadrarea operatorului economic in prevederile art.180 si art.181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Document solicitat - Formular 2 ?Declaratie privind situatia personala a operatorului economic?, insotit de urmatoarele documente:
1. Formular 23- ?Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta?, conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010;
2. Formular 27- ?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr.34/2006?;
Nota: Indiferent de forma de participare la procedura de achizitie publica (asociat, subcontractant, tert sustinator), operatorii economici au obligatia de a prezenta formularul 27.
3. Documente care atesta indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat si bugetul local, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit sediul operatorului economic. Se pot prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? urmatoarele :3.a) Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general);
3.b) Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale).
Nota: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude din procedura de achizitie publica operatorul economic care inregistreaza datorii la bugetul consolidat general precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in termenul legal al scadentei la plata.
Precizari:
a.In cazul unei asocieri Formularul 2 trebuie prezentat de toti membrii asocierii.
b.Situatiile prevazute la pct. A si B, lit. a, c si d, din Formular 2 se solicita a fi indeplinite si de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, daca este cazul.
c.Formularul 2 nu va fi prezentat de subcontractant/subcontractanti.
d.Autoritatea contractanta va exclude din procedura de achizitie publica operatorii economici care se afla in una din situatiile prevazute la pct. B din Formular 2.
e.Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri:
-sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
-sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;
-sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta. In acest sens, operatorul economic are obligatia de a include in oferta sa lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.f.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinta nr. 1-Pentru persoane fizice/juridice romane, document din care sa rezulte obiectul de activitate.
Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, cu maximum 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate. In cazul in care executarea acestei lucrari, nu este activitate principala, operatorul economic are obligatia de a sublinia codul activitatii in baza caruia poate desfasura in mod legal activitatea.
Nota:
-se permite prezentarea documentului in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?. In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc (in cazul in care a prezentat documentul in copie certificata) sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC in original/copie legalizata;
-in cazul unei asocieri documentul trebuie prezentat de toti membrii asocierii;
-nu se solicita prezentarea documentului, in favoarea operatorului economic, de catre eventualii subcontractanti si de catre tertul/tertii sustinator /sustinatori.
Cerinta nr. 2-Pentru persoane fizice/juridice straine, documente din care sa rezulte inregistrarea si obiectul de activitate.
Se vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata in limba romana.
Cerinta nr. 3-Atestat A.N.R.E. de tip D2, conform ordin A.N.R.E. 24/2007, cu completarile si modificarile ulterioare (informatii pe site ANRE: www.anre.ro), pentru executarea de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110 kV-400 kV, linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 110 kV sau 220 kV, in termen de valabilitate. Documentul se prezinta in copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?. Atestatul A.N.R.E. va fi prezentat de fiecare ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator in functie de implicarea sa in contract.
Nota: Persoanelejuridice straine care doresc sa desfasoare pe teritoriul Romaniei, activitati de proiectare sau executare de instalatii electrice de joasa, medie sau inalta tensiune trebuie sa solicite ANRE atestate corespunzatoare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, continand un numar de maxim 3 contracte de lucrari similare cu lucrarea care face obiectul prezentei achizitii.
Cerinta nr. 2
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze
Cerinta nr. 3
Lista utilajelor, instalatiilor si echipamentelor tehnice necesare indeplinirii contractului de lucrari: - macara de tonaj mare;
- biga si utilaj de ridicare a sarcinii (troliu sau tractor);
- instalatie de tras si franat conductoarele LEA;
- foreza cu tubaj recuperabil.
Cerinta nr. 4
Experienta generala a personalului tehnic de specialitate implicat pentru indeplinirea contractului de lucrari?o echipa de lucru formata din cel putin:
-topometru;
-coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata executarii lucrarii;
-responsabil tehnic cu executia, RTE, atestat MEC/MEF;
-responsabil tehnic cu executia, RTE, atestat MLPTL / MDRT;
-sef de lucrare-electrician autorizat din punct de vedereal securitatii muncii pentru executarea de lucrari in instalatiile electrice cu grupa III NPM;
-alt personalcu o pregatire si experienta adecvata pentruexecutarea/instalarea/punerea in functiune/asigurarea garantiei pentru lucrare: macaragiu; legator de sarcina; lacatus mecanic; fierar betonist; sudor autorizat.
Cerinta nr. 1
Cerinta ISO 9001 sau echivalent
Cerinta nr. 2
Cerinta ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii care au depus oferte admisibile vor fi invitati sa participe la etapa finala de licitatie electronica, potrivit prevederilor legale in vigoare. Elementul ofertei ce urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul ofertei.Eventualele limite ale valorilor pana la care elementul prevazut anterior, pretul ofertei, poate fi imbunatatit: nu exista limite, cu respectarea prevederilor art.202 din OUG 34/2006, actualizata.Informatii care vor fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice: 1) oferta cea mai buna-NU;2) pot vedea numarul de participanti la licitatia electronica-NU;3) licitatia se prelungeste automat in cazulmodificarii clasamentului ?NU;4) se va utiliza pasul de licitare-NU.Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact. Numar de runde ale licitatiei electronice: 1( una). Durata unei runde: 1(una) zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA1674
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.06.2012 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.06.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.06.2012 11:00
Locul: Sediul Sucursalei de Transport Bacau, strada Oituz, nr.41, sala Gheorghe Stoica, etaj 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii operatorilor economici imputerniciti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, dupa faza de licitatie electronica , au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.2.Operatorul economic poate beneficia si de sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale cu respectarea art.190 din OUG 34/2006 si art.11^1 din HGR 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Form. 6 si anexele la acesta).3.In cazul in care operatorul economic uzeaza de prevederile art.11, alin.(4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta are obligatia de a inscrie in Formular 7 si anexa 1 la acesta numai documentele, pe care nu le-a depus in oferta, dar care urmeaza sa le prezinte la cererea scrisa a autoritatii contractante.4.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic ( acest program fiind disponibil gratuit pe sait-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNTEE "TRANSELECTRICA? S.A.prinSucursala de Transport Bacau ? Consilier juridic
Adresa postala: Str.Oituz, nr.41, camera 15, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Tel. +40 234207164, Email: [email protected], Fax: +40 234517456
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.05.2012 16:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer