Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare pod pe DN 58 km 28+663 la Soceni


Anunt de participare numarul 125851/12.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. 021.315.01.26, Email:  [email protected], Fax:  021.315.01.26, Adresa internet (URL):  www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
C.N.A.D.N.R. S.A. Bucuresti ? D.R.D.P. Timisoara
Adresa postala:  Str. Coriolan Baran nr.18, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300238, Romania, Punct(e) de contact:  SERVICIUL ACHIZITII, Tel. 0256246631, In atentia:  Mihaela BALOI, Email:  [email protected], Fax:  0256246601, Adresa internet (URL):  http: //www.drdptm.ro/achizitii/atribuire/lucrari.htm
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
C.N.A.D.N.R. S.A. Bucuresti ? D.R.D.P. Timisoara
Adresa postala:  Str. Coriolan Baran nr.18, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300238, Romania, Punct(e) de contact:  SERVICIUL ACHIZITII, Tel. 0256246631, In atentia:  Mihaela BALOI, Email:  [email protected], Fax:  0256246601, Adresa internet (URL):  http: //www.drdptm.ro/achizitii/atribuire/lucrari.htm
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
C.N.A.D.N.R. S.A. Bucuresti ? D.R.D.P. Timisoara
Adresa postala:  Str. Coriolan Baran nr.18, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300238, Romania, Punct(e) de contact:  SERVICIUL ACHIZITII, Tel. 0256246631, In atentia:  Mihaela BALOI, Email:  [email protected], Fax:  0256246601, Adresa internet (URL):  http: //www.drdptm.ro/achizitii/atribuire/lucrari.htm
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Consolidare pod pe DN 58 km 28+663 la Soceni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DN 58 km 28+663, jud. Caras Severin, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia de lucrari in vederea consolidarii podului situat pe DN 58 km 28+663 la Soceni
Lucrarile solicitate de Autoritatea Contractanta sunt detaliate in cuprinsul Documentatiei de Atribuire
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221100-3 - Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
100 m. A se vedea informatiile cuprinse in Documentatia de Atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 471, 397.58RON
II.2.2) Optiuni
Da
Contractul intra sub incidenta art. 122, lit. j, din OUG 34/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garant particip-9.427 lei, garant de buna executie-10% din pretul contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Imprumut BEI II si Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
decl.privind neincadrarea in sit prev la art.180 din OUG 34/2006;decl.privind neincadrarea in sit prev la art.181 din OUG 34/2006;certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, incl. cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat la data de 30.06.2011, certificat constatator de la ORC care sa ateste ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea L85/2006 privind procedura insolventei, valabil la data deschiderii ofertelor, certificat de inregistrare fiscala sau echivalent, documentele sa fie completate conf.cerintelor din Doc de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile din anii 2008, 2009 si 2010, vizate si inregistrate de organele competente, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico ? financiara.
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) in valoare de minim 942.795, 16 lei. Ofertantul trebuie sa inregistreze o valoare a indicatorului Lichiditate Generala (LG) pt exercitiul financiar aferent anului 2010 de min 100%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Of tb sa dem ca a executat in bune conditii, in ultimii 5 ani*), cel putin 1 contr similar cu obiectivul prezentei proceduri in care particip ofertant la acesta sa fie de minim 141.419, 28 lei, fara TVA.Nota*) prin ultimii 5 ani se intelege perioada cuprinsa intre 01.07.2006 pana la data de depunere a ofertelor.
Of tb sa dem ca dispune de urm exp cheie: Coord de proiect;Pers resp cu Asig Cal;Sef Santier, care treb sa fie licent al unei Facult de Constr si sa detina dipl de ing.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Coord de proiect: min 5 ani exp.prof gen in dom drumurilor in activ de lucr de constr si/sau supervizare lucr de constr si/sau managem de proiect/contract;min 3 ani exp prof spec in calit de Coord Proiect sau in poz simil-Dir Proiect/Manag Proiect sau Adj Dir Proiect/Adj Manag Proiect in lucr de constr in dom ITR**, in cadrul unor contr simil cu obiectul supus achizit.Pers resp cu Asig Cal: min 5 ani exp.prof gen in dom drumurilor in activ de: lucr de constr si/sau supervizare lucr de constr si/sau managem de proiect/contract; min 3 ani exp prof spec in poz de Resp contr calit/Resp Asig Calit/Sef de Laborat in dom ITR**.Sef de Santier min 5 ani exp.prof gen in dom drumurilor in activ de: lucr de constr si/sau supervizare lucr de constr si/sau managem de proiect/contract; min 3 ani exp prof spec in activit de resp tehn cu exec lucr, in dom ITR**, in cadrul unor contr simil cu obiect supus achiz.Nota **) ITR repr lucr de construct noua si/sau moderniz si/sau reab si/sau largire afer drumurilor expres, autostrazilor, drumurilor nationale si drumurilor judetene.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Propunere tehnica
20%
Descriere: detaliat cap.VI.3)ALTE INFORMATII din prez anunt
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.07.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.08.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.08.2011 11:00
Locul: Str. Coriolan Baran, nr. 18, Sala de sedinte din cadrul D.R.D.P. Timisoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii legali imputerniciti ai ofertantului, max. 1 pers
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
La punctul II.3 de mai sus, durata contractului este de 36 luni (12 luni Durata de Executie a Lucrarilor + 24 de luni perioada de garantare a lucrarii).Descrierea propuneriitehnice de la Cap. IV.2.1) Criterii de atribuire din anunt: Punctajul tehnic al ofertantului este de maxim 20 de puncte, care se calculeaza prin insumarea punctelor acordate pentru fiecare factor de evaluare (durata de executie si durata de garantare).1. Ponderea pentru criteriul de evaluare ?durata de executie? este de maxim 10 puncte si se acorda astfel: a) pentru durata minima de executie, se acorda punctaj maxim alocat factorului de evaluare respectiv;b) pentru o durata de executie mai mare decat cea prevazuta la lit. a) se acorda punctajul astfel: Pn= ( termen minim/temen n) x ponderea maxima alocata;2. Ponderea pentru criteriul de evaluare ?durata de garantare a lucrarilor? este de maxim 10 puncte se acorda astfel: a) pentru o durata de garantare a lucrarilor de 5 ani, se acorda ponderea maxima alocata;b) pentru o durata de garantare a lucrarilor mai mica de 2 ani si mai mare de 5 ani, se acorda 0 puncte;c) pentru o durata de garantare mai mica decat cea de la lit. a), dar mai mare de 2 ani, se acorda ponderea astfel: Pn= ( durata garantare n/durata garantare maxima) x ponderea maxima alocata.Document de atribuire va fi disp la http: //www.drdptm.ro/achizitii/atribuire/lucrari.htm
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in termen de 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV DIN CADRUL DRDP TIMISOARA
Adresa postala:  Str. Coriolan Baran nr.18, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300238, Romania, Tel. 0256246617, Email:  [email protected], Fax:  0256246632, Adresa internet (URL):  www.drdptm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.07.2011 18:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer